Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.01.2016 - 10:14  //  aktualizácia: 04.01.2016 - 10:15  //  zobrazené: 616

09/2015 zasadnutie komisie školstva

číslo: 09/2015  |  dátum konania: 17.12.2015

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka elektronicky. Na koncoročné zasadnutie KŠ bol pozvaný primátor mesta Šaľa, Mgr. Jozef Belický, vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová, zamestnanci SŠÚ, riaditelia škôl i školských zariadení mesta Šaľa.

Program zasadnutia:
Pracovná časť:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Spolupráca škôl a školských zariadení  v Šali
4. Hodnotenie činnosti komisie
5. Aktuálne informácie
Slávnostná časť:
6. Kultúrny program
7. Spoločenské posedenie
8. Záver

K bodu 2  Plnenie záverov zo zasadnutia KŠ zo dňa 25.11.2015

Prítomných informovala Mgr. Hamarová, tajomníčka komisie.
Uznesenie č.1/8/2015: KŠ berie na vedomie Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2014/15 a stave v školskom roku 2015/16 a odporúča ju na rokovanie MsZ. Súhrnná správa o VVČ svedčí o kvalitnej práci vedenia i pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
Plnenie: Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2014/15 a stave v školskom roku 2015/16 schválilo MsZ v Šali dňa 26.11.2015.

Uznesenie č.2/8/2015: KŠ odporúča priznať finančnú odmenu vo výške 100 Eur všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií.
Plnenie: Finančná odmena vo výške 100 Eur bola priznaná a vyplatená  všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií.

Uznesenie č.3/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča primátorovi mesta priznať odmeny riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa v súlade s § 20 ods.1 písmeno a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Plnenie: Riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa boli priznané a vyplatené odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností.

Uznesenie č.4/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča zaradiť do investičného plánu mesta Šaľa opravu fasád budov ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM a ZUŠ na Hlavnej ulici.
Plnenie: Rekonštrukcia budov fasád je zaradená do investičného plánu mesta Šaľa. V súčasnosti sa hľadajú možnosti financovania potrebných rekonštrukcií.

Uznesenie č.5/8/2015: Členovia KŠ pri MsZ v Šali neodporúčajú predložiť PHSR mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 MsZ v predkladanej forme a žiadajú o doplnenie za oblasť mládeže a voľnočasových aktivít.
Plnenie: Do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 bola doplnená oblasť mládeže a voľnočasových aktivít.

Uznesenie č.6/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča predložiť MsZ Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 a Návrh rozpočtu mesta na rok 2016.
Plnenie: MsZ v Šali dňa 26.11.2015 schválilo rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016.

Uznesenie č.7/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča  predložiť MsZ Návrh VZN mesta Šaľa
 č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa s doplnením poslaneckého návrhu.
Plnenie: Návrh VZN mesta Šaľa č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa s doplnením poslaneckého návrhu bolo schválené na zasadnutí MsZ v Šali dňa 26.11.2015.

K bodu 3 Spolupráca škôl a školských zariadení  v Šali
V diskusii riaditelia škôl a školských zariadení informovali prítomných o rôznych formách a možnostiach spolupráce. Riaditeľka MŠ P. J. Šafárika a vedúca sekcie riadenia, Danka Molnárová, vyzdvihla aktívnu spoluprácu s mestskými školami a školskými zariadeniami, inštitúciami. Poznamenala, že v  budúcnosti  by sa mohla rozbehnúť aj užšia spolupráca MŠ, základných a  stredných odborných škôl v Šali, napríklad mohli by sa usporiadať čitateľské popoludnia spojené s tvorivými dielňami so žiakmi základných a stredných škôl. Vyzdvihla aj spoluprácu so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, ktorá organizovala Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou i  odborný seminár s názvom "Svet dieťaťa v materskej škole". Za všetky MŠ poďakovala za celoročnú spoluprácu, dôveru a podporu pri výchove a vzdelávaní detí. Ak. soch. Jančovič vyzdvihol spoluprácu so zriaďovateľom, školami aj s ostatnými inštitúciami mesta predovšetkým v oblasti kultúry. Mgr. Tóthová kladne hodnotila spoluprácu mestských ZŠ. Informovala o ocenení, ktoré získala autistická trieda MŠ Bernolákova v rámci celoslovenského projektu  Slovensko bez bariér. Mgr. Husáriková upozornila na nedostatok odborných zamestnancov na základných školách. Vyzdvihla aj potrebnú spoluprácu škôl s CPPPaP. Upozornila však aj na fakt, že v súčasnosti medializácia šalianskych škôl prináša aj zhoršenie celkovej atmosféry v oblasti školstva.
PhDr. Šperka informoval o činnosti CPPPaP z hľadiska zamerania na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uviedol, že priame pôsobenie odborných zamestnancov CPPPaP na školách v doterajšej forme nebude možná. Na školách by mali pôsobiť špeciálni pedagógovia ako interní samostatní odborní zamestnanci. 
Riaditelia stredných škôl  poukázali na dlhodobý problém ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách. Problém je, že väčšina žiakov 9. ročníka pokračuje v štúdiu na stredných školách mimo okresu Šaľa. Ing. Krištof navrhol, aby na januárové stretnutie KŠ boli pozvaní riaditelia základných i stredných škôl ohľadom možnosti riešenia uvedenej problematiky.
Primátor mesta Šaľa vo svojom príhovore vyzdvihol pozitívne zmeny, ktoré sa uskutočnili počas roka v oblasti školstva – zriadenie 2 MŠ, personálne zmeny, investície, rekonštrukcie, možnosti spolupráce. Prítomným zaželal pokojné vianočné sviatky a veľa osobných aj pracovných úspechov v novom roku.
Na záver pracovnej časti Ing. Krištof sa poďakoval riaditeľom škôl a zamestnancom školstva za vykonanú prácu a poprial šťastné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2016. Zároveň pozval prítomných na slávnostnú časť zasadnutia.


K bodu 4 Hodnotenie činnosti komisie
Komisia školstva pri MsZ v Šali v roku 2015 zasadala pravidelne (mesačne podľa vopred stanoveného termínu väčšinou ku koncu mesiaca), podľa schváleného ročného plánu práce KŠ, ktorý bol doplnený o aktuálnu problematiku a o prerokovanie materiálov určených na zasadnutia MsZ. V roku 2015 sa uskutočnilo 9 zasadnutí KŠ s 90,90 % účasťou členov.

K bodu 5 Aktuálne informácie
Vianočné prázdniny – termín: 23. december 2015 – 7. január 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča žiakom z prevádzkových dôvodov voľno. Riaditelia mestských škôl a školských zariadení využili ustanovenie § 150 ods. 5 školského zákona a na 8. januára poskytli žiakom z prevádzkových dôvodov voľno.
Plán podujatí na január bude zaslaný školám začiatkom mesiaca.

K bodu 6 Slávnostná časť /kultúrny program a spoločenské posedenie/
Na úvod Mgr. Husárikova riaditeľka ZŠ J. C. Hronského privítala na pôde školy primátora Mgr. Jozefa Belického a všetkých prítomných. V slávnostnej časti vystúpili žiaci so svojím vianočným programom, aby všetkým prítomným priblížili blížiace sa vianočné sviatky. Potom nasledoval slávnostný obed a neformálna diskusia.


Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ a pozvaným riaditeľom za aktívnu účasť a koncoročné zasadnutie KŠ ukončil.
                                                                                                 
                                                                                                    Ing. Marián Krištof  
                                                                                                       predseda komisie
Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová
                         tajomníčka komisie