Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.12.2014 - 10:24  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:18  //  zobrazené: 1089

09/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 18/12/2014

číslo: 09/2014  |  dátum konania: 18.12.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – doplniť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 kontrolu čerpania výdavkov na opravu strechy na  budove Základnej umeleckej školy
v Šali

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,


Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,


Materiál číslo A 1/9/2014 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Uznesenie č. 9/2014 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 1/9/2014 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 19
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Materiál číslo C 2/9/2014 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Uznesenie č. 9/2014 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo H 1/9/2014 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015

Poslanecký návrh PaedDr. Danice Lehockej, PhD. – navrhla zmeniť termín 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva z 5. februára 2015 na 29. januára 2015

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh PaedDr. Danice Lehockej, PhD. bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2014 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015,
B. súhlasí
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015 nasledovne:
29. januára 2015,
26. marca 2015,
14. mája 2015
25. júna 2015.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných:

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.