Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.10.2011 - 10:22  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:26  //  zobrazené: 1960

09/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 09/2011  |  dátum konania: 22.09.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie materiálu A 6/9/2011 do programu v časti A. Informačné materiály a správy  - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Stiahnutie materiálu B 1/9/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa z programu rokovania

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 5
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Materiál číslo A 1/9/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 9/2011 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Materiál číslo A 2/9/2011 - Správa o plnení opatrení prijatých k výsledkom kontroly NKÚ SR a správa o súdnom spore so spoločnosťou SATES a.s.

Uznesenie č. 9/2011 – II. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- dopracovať správu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a. s., s cieľom identifikovať, kto je za škodu spôsobenú mestom zodpovedný v zmysle zákona a interných predpisov.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ      Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu o plnení opatrení prijatých k výsledkom kontroly NKÚ SR,
2. informáciu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a.s.,
B. berie na vedomie
správu o plnení opatrení prijatých k výsledkom kontroly NKÚ SR,
C. ukladá
dopracovať správu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a. s., s cieľom identifikovať, kto je za škodu spôsobenú mestom zodpovedný v zmysle zákona a interných predpisov.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ      Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka


Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho v znení:
- sumu 38 770,32 EUR zosobniť primátorovi mesta a vrátiť do pokladnice mesta.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho nebol prijatý.


Materiál číslo A 3/9/2011 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 08. 2011

Uznesenie č. 9/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2011,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2011.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,


Materiál číslo A 4/9/2011 - Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2010, zámery na rok 2012

Uznesenie č. 9/2011 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
1. zriadiť k 01. 01. 2012 mestské kultúrne stredisko ako samostatný právny subjekt, ako    rozpočtovú organizáciu,
2. vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa MsKS,
3. poveriť vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. Rudolfa Kuklovského prípravou prechodu organizácie na právny subjekt.)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2010, zámery na rok 2012,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2010, zámery na rok 2012,
C. ukladá
1. zriadiť k 01. 01. 2012 mestské kultúrne stredisko ako samostatný právny subjekt, ako  rozpočtovú organizáciu,
2. vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa MsKS,
3. poveriť vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. Rudolfa Kuklovského prípravou prechodu organizácie na právny subjekt.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 1
Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo A 5/9/2011 - Informácia o predaji bytov v bytovom dome na ul.  Narcisová súp. č. 1948

Uznesenie č. 9/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o predaji bytov v bytovom dome na ul. Narcisovej súp. č. 1948,
B. berie na vedomie
1. predaj bytu č. 2 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Ladislava Hučku, byt č. 2, prízemie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000, v cene
543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
2. predaj bytu č. 5 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Karola Kumaia, byt č. 5, I. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000 v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
3. predaj bytu č. 6 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Zuzanu Karlubíkovú, byt č. 6, I. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
4. predaj bytu č. 7 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Andreu Kolesíkovú a Jozefa Kolesíka, byt č. 7, I. poschodie, parc.č.3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č.182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
5. predaj bytu č. 9 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Rozáliu Hambalkovú, byt č. 9, II. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000,
v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č.182/1993 Z. z. v znení zák. č.151/1995 Z. z.,
6. predaj bytu č. 10 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Katarínu Kocianovú, byt č.10, II. poschodie, parc. č. 3080/40/41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
7. predaj bytu č. 12 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Janu Pätoprstú a Ing. Antona Pätoprstého, byt č. 12, parc. č.3080/40, 41, 42 v podiele
107/10 000, v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z.,
8. predaj bytu č.13 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Ľubicu Lopuovú, byt č.13, III. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000, v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. .z.. v znení zákona č. 151/1995 Z.z.,
9. predaj bytu č. 15 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Romana Pospiša, byt č. 15, III. poschodie, parc.č.3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z.,
10. predaj bytu č. 16 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Štefana Mihálika byt č.16, III. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 107/10 000,
v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
11. predaj bytu č. 17 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Máriu Bauhoferovú, byt č. 17, IV. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000,
v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
12. predaj bytu č. 18 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Teréziu Mrllákovú, byt č. 18, IV. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
13. predaj bytu č. 21 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Jozefa Hamara, byt č. 21, V. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000, v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
14. predaj bytu č. 22 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Margitu Pulcovú, byt č. 22, V. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č.182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
15. predaj bytu č. 23 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Evu Beköovú, byt č. 23, V. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
16. predaj bytu č. 25 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Vojtecha Solíka, byt č. 25, VI. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000, v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
17. predaj bytu č. 26 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Máriu Abrahámovú, byt č. 26, VI. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
18. predaj bytu č. 27 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Elenu Ignácovú, byt č. 27, VI. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
19. predaj bytu č. 29 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Renátu Belovičovú, byt č. 29, VII. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000,
v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
20. predaj bytu č. 30 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Vieru Osvaldovú, byt č. 30, VII. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
21. predaj bytu č. 31 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Tímeu Barcziovú a Dušana Barcziho, byt č.31, VII. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42
v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z .z.
v znení zákona č. 151/1995 Z. z.
22. predaj bytu č. 32 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/17 pre Petra Hátaša a Evu Hátašovú, byt č. 32, VII. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 107/10 000, v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č.182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
23. predaj bytu č. 68 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Lýdiu Mihálikovú, byt č. 68, prízemie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000, v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
24. predaj bytu č. 71 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Jozefa Ďurigu, byt č. 71, I. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
25. predaj bytu č. 74 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Ervína Kumana a Bc. Danku Hmírovú, byt č. 74, II. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42
v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
v znení zákona č. 151/1995 Z. z.
26. predaj bytu č. 76 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Zuzanu Varšányiovú, byt č. 76, II. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 107/10 000,
v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
27. predaj bytu č. 77 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Helenu Gavurovú, byt č. 77, III. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000,
v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
28. predaj bytu č. 78 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Martina Heinricha, byt č. 78, III. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
29. predaj bytu č. 80 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Ivana Garčára, byt č. 80, III. poschodie, parc. č. 3080/40, 41,42 v podiele 107/10 000, v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
30. predaj bytu č. 81 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Petra Chrenku, byt č. 81, IV. poschodie, parc.č.3080/40, 41, 42 v podiele 79/10 000, v cene 430,52 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
31. predaj bytu č. 88 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Alžbetu Lencsésovú a Ing. Ladislava Lencsésa, byt č. 88, V. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 107/10 000, v cene 580,16 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
32. predaj bytu č. 90 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Janu Császárovú, byt č. 31, VI. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42 v podiele 100/10 000,
v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z.,
33. predaj bytu č. 94 na ulici Narcisová, dom so súpisným číslom 1948/21 pre Renátu Molnárovú a Ervína Molnára, byt č. 94, VII. poschodie, parc. č. 3080/40, 41, 42
v podiele 100/10 000, v cene 543,82 Eur v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo A 6/9/2011 - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

 

Materiál číslo B 2/9/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – zmeniť v § 5:
- Odsek (3) písmeno f, text maximálne však do 02:00 hod nahradiť textom maximálne však do 04:00 hod.
- Odsek (3) písmeno g, text maximálne však do 02:00 hod nahradiť textom maximálne však do 04:00 hod
- Odsek (3) písmeno g, vypustiť vetu: Prevádzkovanie diskotéky alebo hudobnej produkcie v obytnej zóne je zakázané.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka  – zmeniť v § 6 bod (1) nasledovne:
- jednorazové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania neverejnej - uzavretej spoločenskej akcie je prevádzkovateľ povinný predložiť mestu Šaľa formou ohlasovacej povinnosti najneskôr 24 hodín pred konaním akcie.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 


Uznesenie č. 9/2011 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo B 3/9/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. ...../2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 9/2011 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo B 4/9/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie č. 9/2011 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo B 5/9/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o poskytovaní dotácií 

Uznesenie č. 9/2011 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 12/2011 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2011 o poskytovaní dotácií v predloženom znení.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo B 6/9/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o informovaní verejnosti

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – navrhol zmenu v § 6 v znení:
- redakčná rada 5-členná a všetkých 5 členov volí mestské zastupiteľstvo.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2011 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 13/2011 o informovaní verejnosti,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2011 o informovaní verejnosti
v upravenom znení,
C. ruší
interný predpis mesta „Zásady informovania v meste Šaľa“, schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2007 - VII. dňa 29. marca 2007.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

 

Materiál číslo B 7/9/2011 - Návrh dodatku č. 1 k internému predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Uznesenie č. 9/2011 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k internému predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 k internému predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo B 8/9/2011 - Aktualizácia Uznesenia č. 5/2009 – XIV. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 10. septembra 2009 v znení Uznesenia č. M2/2010 – IV.
z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 29. apríla 2010, v znení Uznesenia 5/2010 – VIII. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 9. septembra 2010, ohľadom odpredaja nebytových priestorov v COV

Uznesenie č. 9/2011 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
aktualizáciu Uznesenia č. 5/2009 – XIV. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. septembra 2009, v znení Uznesenia č. M2/2010 – IV. z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 29. apríla 2010, v znení Uznesenia č. 5/2010 – VIII. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 9. septembra 2010, ohľadom odpredaja nebytových priestorov v COV,
B. schvaľuje
odpredaj nebytových priestorov v COV za podmienok stanovených v Uznesení                č. 5/2009 – XIV. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 10. septembra 2009, v znení Uznesenia č. M2/2010 – IV. z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa                29. apríla 2010, v znení Uznesenia č. 5/2010 – VIII. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 9. septembra 2010 tak, že sa prílohy č. 1 - 12 dopĺňajú o novú prílohu č. 13,
C. ukladá
uzatvoriť kúpne zmluvy s jednotlivými nájomníkmi nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Šaľa
T: 21. 09. 2012 Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo C 1/9/2011 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2011

Uznesenie č. 9/2011 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2011,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2011. 

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo C 3/9/2011 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2011

Uznesenie č. 9/2011 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2011,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2011 v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo C 4/9/2011 - Návrh na zrušenie ukladacej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo C 5/9/2011 - Návrh kompenzačných opatrení ako protihodnoty
za vrátenie finančných prostriedkov, ktoré neboli použité v súlade so schváleným účelom

Uznesenie č. 9/2011 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh kompenzačných opatrení ako protihodnoty za vrátenie finančných prostriedkov, ktoré neboli použité v súlade so schváleným účelom,
B. schvaľuje
navrhované kompenzačné opatrenia ako protihodnotu za vrátenie finančných prostriedkov, ktoré neboli použité v súlade so schváleným účelom.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 6/9/2011 - Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia do písmena C. ukladá, body č. 3 a č. 4 v znení:
3. do návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracovať aj realizáciu rekonštrukcie ZŠ s MŠ
 P. Pázmanya s VVJM,
4. vybilancovať príjmovú a výdavkovú časť kapitálového rozpočtu tak, aby boli akcie realizovateľné a financovateľné pri predložení návrhu rozpočtu na rok 2012.
T: pri predložení rozpočtu
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2011 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. súhlasí
1. s presunom investície „Revitalizácia CMZ Šaľa - Veča“ na roky 2013-2014,
2. s predloženým návrhom zmien daní z nehnuteľností na rok 2012,
3. s predloženým návrhom zmien poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu podľa modelu 2d.,
C. ukladá
1. požiadať o predĺženie termínu realizácie investície „Revitalizácia CMZ Šaľa - Veča“,
T: ihneď                                                                                             Z: prednostka MsÚ
2. zapracovať zmeny v poplatkoch za zber a likvidáciu komunálneho odpadu a zmeny
v daniach z nehnuteľností do príslušných všeobecne záväzných nariadení,
T: MsZ v novembri 2011                                                                  Z: prednostka MsÚ
3. do návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracovať aj realizáciu rekonštrukcie ZŠ s MŠ
 P. Pázmanya s VVJM,
4. vybilancovať príjmovú a výdavkovú časť kapitálového rozpočtu tak, aby boli akcie realizovateľné a financovateľné pri predložení návrhu rozpočtu na rok 2012.
T: pri predložení rozpočtu

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 7/9/2011 - Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2010

Uznesenie č. 9/2011 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2010,
B. odporúča
Valnému zhromaždeniu (primátorovi mesta Šaľa) usporiadať zisk za rok 2010 vo výške 87 928,16 Eur do zákonného rezervného fondu (4 396,41 Eur) a zostatok zisku previesť do nasledujúceho roka (nerozdelený zisk 83 531,75 Eur).

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 1/9/2011 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 9/2011 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
výsledok obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
B. prerokovalo
opätovný návrh podmienok na vyhlásenie OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
C. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali (za areálom poisťovne Allianz) o celkovej výmere               784 m2 – III. podľa predloženého návrhu
2. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Andráši, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- člen ekonomickej komisie – Miroslav Gera
- člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy – Ing. Ivan Kováč
- Ing. arch. Imrich Pleidel
- Ing. Božena Tóthová
D. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali
T: 03. 10. 2011 Z: prednostka MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku OVS
T: 08. 12. 2011 Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 2/9/2011 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - V.“ a opätovný návrh podmienok
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 9/2011 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – V.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VI.“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VI.“
T: do 3. októbra 2011                           Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku OVS
T: 11. zasadnutie MsZ v r. 2011 (december)        Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 3/9/2011 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou - IV.“

Uznesenie č. 9/2011 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou –IV.“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – IV.“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského ulici v Šali - Veči vrátane areálu na parc.
č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – IV.“
T: do 3. októbra 2011                           Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku OVS
T: 11. zasadnutie MsZ v r. 2011 (december)                          Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 4/9/2011 - Ing. Roland Grédi, Novomeského 16, Šaľa; Ivo Alexandrov
a manž. Eva, Záhradnícka 64, Šaľa – zámer prevodu pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2011 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer prevodu pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci:
1. v predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
2. v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite
za rovnakým účelom,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali, časť C KN parc. č. 663/1 v k. ú. Šaľa (výmera pozemkov bude upresnená GP), v cene 4,979 Eur/m2:
1. pozemok za záhradou rodinného domu o výmere cca 30 m2, t. j. v cene cca 149,37 Eur do výlučného vlastníctva Ing. Rolanda Grédiho, bytom Šaľa, L. Novomeského 16,
2. pozemok pred rodinným domom o výmere cca 100 m2, t. j. v cene cca 497,90 Eur do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Alexandrovova a Evy Alexandrovovej rod. Boborovej, obaja bytom Šaľa, Záhradnícka 64.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 5/9/2011 - STAVPRO s.r.o., Pažitná 7/611, Šaľa – určenie spôsobu prevodu majetku mesta, pozemku na Krátkej ul. v Šali

Uznesenie č. 9/2011 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
určenie spôsobu prevodu majetku mesta – pozemku na Krátkej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zverejniť zámer priameho predaja pozemku, časť CKN parc. č. 1091/7 v k. ú. Šaľa o výmere cca 38 m2 (výmera bude upresnená GP) s nasledovnými kritériami na podanie cenových ponúk:
1. ponúknutá kúpna cena musí byť minimálne vo výške 59,749 Eur/m²,
2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Šaľa, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,
C. ukladá
1. uverejniť oznam o zámere priameho predaja s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie pozemku, časť CKN parc. č. 1091/7 o výmere cca 38 m²
so schválenými kritériami,
T: 17. 10. 2011  Z: prednostka MsÚ
2. doručené cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ.
T: 03. 11. 2011       Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 6/9/2011 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parc. č. 2091/32 a parc. č. 1028/51, za prístupovú cestu a pozemky časť parc. č. 2091/17 a časť pozemku parc. č. 2051/1

Uznesenie č. 9/2011 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parc. č. 2091/32 a parc. č. 1028/51, za prístupovú komunikáciu a pozemky časť parc. č. 2091/17 a časť parc. č. 2051/1,
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa a prístupovej cesty ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „pešia zóna“, nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika:
- pozemok vedený v KN C na LV č. 7179, časť parc. č. 2091/32, zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 150 m2  (na odčlenenie je potrebný GP),
- pozemok vedený v KN C na LV č. 6920, parc. č. 1028/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m²,
2. vo vlastníctve Mesta Šaľa:
- prístupová cesta na pozemku parc. č. 2091/12 (pozemok je vo vlastníctve V. Bórika na LV č. 7179), vybudovaná mestom v rámci inv. akcie „pešia zóna“,
- pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 2091/17, vo výmere cca 20 m2 (výmeru upresní GP),
- pozemok, vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 2051/1, vo výmere cca 153 m2 (výmeru upresní GP).

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 7/9/2011 - OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91  Kráľová nad Váhom č. 719 – prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite pri ČOV v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2011 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy, v lokalite ČOV v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že na prenajatom pozemku žiadateľ zriadi útulok pre opustené a týrané zvieratá,
2. zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabule mesta a na webovej stránke dňa 20. 07. 2011,
C. schvaľuje
prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Šaľa v lokalite ČOV v Šali, vedenej v KN reg. C pre k.ú. Šaľa na LV č. 1 a to časť parc. č. 5181/67, orná pôda o výmere cca 220 m2, časť parc. č. 5181/44, orná pôda o výmere cca 490 m2, časť parc. č. 5181/45, orná pôda o výmere cca 490 m2, spolu cca 1200 m2 (výmeru upresní GP), za symbolickú cenu
1 Euro/celá výmera/rok, s dobou nájmu 10 rokov, so začiatkom nájmu od 01. 01. 2012, pre OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91  Kráľová nad Váhom č. 719.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 8/9/2011 - SVB a NP „Centrum“, M. M. Hodžu, Šaľa; SVB a NP „Máj“,
1. mája, Šaľa; SVB a NP „H 55“, M. M. Hodžu, Šaľa – prenájom majetku mesta
za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2011 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom majetku mesta za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
2. bol zámer priameho prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 22. 08. 2011,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN
č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Centrum“, „Máj“ a „H 55“,  zastúpené predsedami spoločenstiev.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 9/9/2011 - SVB a NP „Hurbanova 911“, Hurbanova, Šaľa; SVB a NP „Hurban“, Hurbanova, Šaľa; SVB a NP „8. mája 909/19“, 8. mája, Šaľa – prenájom majetku mesta za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2011 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom majetku mesta za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
2. bol zámer priameho prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 22. 08. 2011,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN
č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Hurbanova 911“, „Hurban“ a „8. mája 909/19“, zastúpené predsedami spoločenstiev.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

 

 

Materiál číslo D 10/9/2011 - SVB a NP „SNP 5“, SNP, Šaľa; SVB a NP „8. mája 907“,
8. mája, Šaľa; SVB a NP „8. mája 908“, 8. mája, Šaľa – prenájom majetku mesta za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2011 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom majetku mesta za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
2. bol zámer priameho prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 22. 08. 2011,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN
č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „SNP 5“, „8. mája 907“ a „8. mája 908“, zastúpené predsedami spoločenstiev.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 11/9/2011 - ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – priamy predaj majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na ul. SNP v Šali

Uznesenie č. 9/2011 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy predaj majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na ul. SNP v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. c) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,


C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku v k. ú. Šaľa, časť parc. č. 1678, od ktorej boli v zmysle geometrického plánu č. 105/2011, vyhotoveného geodetickou kanceláriou Geodeti, overeného Správou katastra Šaľa, odčlenené a novovytvorené parc. č. 1678/4, zastavaná plocha o výmere 9 m2 a parc. č. 1678/5, ostatné plochy o výmere 7 m2, spolu o výmere 16 m2, ktoré sú predmetom prevodu, v cene 50,00 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 800,00 Eur pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava. 

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 12/9/2011 - Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úprava doby nájmu zmluvných vzťahov na dobu neurčitú

Uznesenie č. 9/2011 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o  prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úprava doby nájmu na dobu neurčitú,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenajať pozemky vo vlastníctve mesta na dobu neurčitú z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho vo vybudovaní spevnených plôch
a zabezpečení údržby na vlastné náklady, pre užívateľov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu, formou dodatkov k platným nájomným zmluvám, resp. uzatvorením nových zmluvných vzťahov v prípadoch uplynutia doby nájmu.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 13/9/2011 - Materské centrum Mamy mamám Šaľa, o. z. – žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 111/2006/MŠP v znení neskorších dodatkov

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.


Materiál číslo D 14/9/2011 - Vyhodnotenie ponúk na priamy odpredaj majetku mesta
v k. ú. Šaľa, nebytového priestoru D1/4 v bloku D prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na pozemku parc. č. 3080/18 (v objekte COV)

Uznesenie č. 9/2011 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podané cenové ponuky na priamy odpredaj majetku mesta, nebytového obchodného priestoru D1/4 v bloku D prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na pozemku parc. č. 3080/18 (v objekte COV),
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zámer priameho predaja majetku mesta zverejnený dňa 15. 07. 2011,
C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta vedeného na LV č. 7012 v k. ú. Šaľa:
1. nebytového obchodného priestoru č. 12-4 v polyfunkčnej budove COV, súp. č. 1854, vchod D2 (podľa projektovej dokumentácie priestor D1/4 o celkovej výmere 9,3 m2), na prízemí, nachádzajúci sa na parc. č. 3080/18, vrátane prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 1368/544827,
2. spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 3080/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4348 m2, v rozsahu 1368/544827,
v celkovej sume 2 515,- Eur, pre spoločnosť BETALOV, s.r.o., IČO: 36 554 855,
so sídlom Hlavná 45/26, 927 01  Šaľa, zastúpenú Mgr. Vladimírom Takáčom.

 


Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 15/9/2011 - Zoltán Győry, ul. Germánska 2200/1, 927 05  Šaľa – opakovaná žiadosť o splácanie kúpnej ceny za nebytové priestory v COV na splátky

Uznesenie č. 9/2011 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opakovanú žiadosť o predaj nehnuteľnosti na splátky,
B. schvaľuje
splátkový kalendár na úhradu kúpnej ceny vo výške 10 469,39 Eur za nebytové priestory v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča
I. nebytový priestor vo vchode C 11 na 1. poschodí, priestor č. 1 - 6 o celkovej výmere 13,50 m² prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4 348 m², podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 2259/544827,
II. nebytový priestor vo vchode C 11 na 1. poschodí, priestor č. 1 - 13  o celkovej výmere 25,26 m² prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4 348 m², podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:  3435/544827 spolu
s príslušenstvom k nebytovým priestorom
tak, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu:
v 16 splátkach (september 2011 až december 2012), úročenou úrokovou sadzbou 5 %
p. a. s tým, že v prípade nezaplatenia splátky v stanovenom termíne bude táto úročená úrokmi z omeškania v zmysle platných právnych predpisov (uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia). Vklad do katastra nehnuteľností bude podaný do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo E 1/9/2011 - Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, voľba členov komisie a predsedu komisie, návrh na stanovenie termínu Dňa samosprávy

Uznesenie č. 9/2011 – XXXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana – návrh na členov komisie: Ing. Helena Psotová, Mgr. Július Morávek, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová a poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara - predseda komisie Mgr. Július Morávek a termín konania slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy - 15. december 2011)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, voľbu členov komisie
a predsedu komisie, návrh na stanovenie termínu Dňa samosprávy,
B. zriaďuje
Komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa,
C. volí
(1) členov Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa:
1. Ing. Helena Psotová
2. Mgr. Július Morávek
3. Ladislav Košičár
4. Mgr. Jozef Varsányi
5. Milena Veresová
(2) predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Mgr. Július Morávek
D. súhlasí
s termínom konania slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy dňa 15. decembra 2011.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo H 1/9/2011 - Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o partnerstve
a spolupráci „PARTNERSTVO NITRIANSKY VEDOMOSTNÝ REGIÓN“  uzatvorenej dňa
10. novembra 2008

Uznesenie č. 9/2011 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dohody o ukončení platnosti Zmluvy o partnerstve a spolupráci „Partnerstvo Nitriansky vedomostný región“, x
B. ruší
Uznesenie č. 6/2008 – XI. zo dňa 2. októbra 2008 – k materiálu č. H 1/6/08,
Uznesenie č. 3/2009 – XX. zo dňa 21. mája 2009 – k materiálu č. H 1/3/09,
C. schvaľuje
dohodu o ukončení platnosti Zmluvy o partnerstve a spolupráci „Partnerstvo Nitriansky vedomostný región“. Na

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo H 2/9/2011 - OZ Petra Bošňáka – OZ PB, 927 01 Šaľa, M. R .Štefánika 55 – žiadosť o podporu petície za záchranu nemocničného parku v Šali

Uznesenie č. 9/2011 – XXXIV. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať najprv o alternatíve č. 2) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť OZ Petra Bošňáka o podporu petície za záchranu nemocničného parku v Šali,
B. odporúča
požiadať Zastupiteľstvo NSK o zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Šaľa vedenej na LV č. 6139, pozemku parc. č. 2091/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 153 m2 (čo predstavuje vlastný park, bez átria na parc. č. 2090), do vlastníctva mesta Šaľa, za symbolickú cenu 1 EURO,
C. ukladá
pripraviť a zaslať žiadosť Zastupiteľstvu NSK v zmysle bodu B.
T: do 15. októbra 2011                              Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

 

 

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo H 3/9/2011 - Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia písmeno D. ukladá v znení:
- predložiť návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov.
T: 31. 03. 2012

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2011 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov,
B. schvaľuje
1. zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov v objekte bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 s poskytovaním sociálnej služby na dobu určitú od 19. 12. 2011 do 31. 03. 2012,
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú od 19. 12. 2011 do 31. 03. 2012 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na účely využitia ako nocľahárne pre bezdomovcov,
C. poveruje
prevádzkou nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
D. ukladá
predložiť návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov.
T: 31. 03. 2012
Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Prílohy