Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2019 - 10:51  //  aktualizácia: 29.11.2019 - 10:52  //  zobrazené: 1986

08/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2019  |  dátum konania: 28.11.2019

Z á p i s n i c a  z 8. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2019

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, PaedDr. Danica Lehocká, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RsDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

Neprítomná: PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená)

 

Prizvaný: Mgr. Miloš Kopiary (právnik OSM a ZM)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 29/2019, uznesenie č. 30/2019, uznesenie č. 31/2019, uznesenie č. 32/2019

 

3. Bytové otázky

           

 1. Komisia sa zaoberala Návrhom primátora na pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

 

Uznesenie č. 33/2019

 

 1. komisia prerokovala návrh primátora ma pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018,
 2. komisia súhlasí s návrhom primátora mesta prideliť dvojizbový byt Mgr. Jozefovi Melišovi, PhD., trvale bytom Sklené Teplice 228, v bytovom dome na ulici Kráľovská v Šali s. č. 2551, postaveného na parc. CKN č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 8881.

 

 1.  Komisia sa zaoberala Návrhom primátora na pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

 

Uznesenie číslo 34/2019:

 1.  komisia prerokovala návrh primátora ma pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018,
 2. komisia súhlasí s návrhom primátora mesta prideliť dvojizbový byt Karolíne Matušincovej, trvale bytom Novomeského 1320/2, Bánovce nad Bebravou,  v bytovom dome na ulici Kráľovská v Šali s. č. 2551, postaveného na parc. CKN č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 8881.

 

 1.  Komisia sa zaoberala Návrhom primátora na pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6   a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018.  

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie číslo 35/2019:

 

 1. komisia prerokovala návrh primátora ma pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018,
 2. komisia súhlasí s návrhom primátora mesta prideliť dvojizbový byt Jakubovi Prokopovi, trvale bytom Jabloňové 474,  v bytovom dome na ulici Kráľovská v Šali s. č. 2551, postaveného na parc. CKN č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 8881.

 

 1. Komisia sa zaoberala Návrhom primátora na pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6   a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018. 

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie číslo 36/2019:

 

 1. komisia prerokovala návrh primátora ma pridelenie nájomného bytu podľa § 4 ods. 6 a ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 v znení VZN č. 6/2018,
 2. komisia súhlasí s návrhom primátora mesta prideliť dvojizbový byt Martine Žemberovej, trvale bytom Slnečná 1941/7, Šaľa,  v bytovom dome na ulici Kráľovská v Šali s. č. 2551, postaveného na parc. CKN č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 8881.

 

Materiál tvorí prílohu zápisnice.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 29. 11. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie