Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 16.11.2018 - 14:14  //  aktualizácia: 01.04.2019 - 14:53  //  zobrazené: 959

08/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 06/11/2018

číslo: 08/2018  |  dátum konania: 06.11.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)

 

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

 

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

 

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 5

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová,

 

 

Materiál číslo A 1/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o výsledku kontroly odvodu dane za ubytovanie,

 1. berie na vedomie

správu o výsledku kontroly odvodu dane za ubytovanie.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/8/2018 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019

Uznesenie č. 8/2018 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo A 3/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 1. ruší

časť C. Uznesenia č. 7/2018 – VIII. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018 zo dňa 20. septembra 2018.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/8/2018 - Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 2018/2019

Uznesenie č. 8/2018 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 2018/2019,

B.schvaľuje

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 2018/2019.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,

 

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/8/2018 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

Uznesenie č. 8/2018 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/8/2018 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018

Uznesenie č. 8/2018 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,

B.schvaľuje

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                       17 371 964 EUR

Bežné výdavky:                                                   16 962 234 EUR

Rozdiel:                                                                     409 730 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 3 539 290 EUR

Kapitálové výdavky:                                              6 933 530 EUR

Rozdiel:                                                                 -3 394 240 EUR

                                                                                                                      

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     20 911 254 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  23 895 764 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                          -2 984 510 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                   4 104 015 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                  321 300 EUR

Rozdiel:                                                                  3 782 715 EUR

 

Rozpočet na rok 2018 celkom:

            Príjmy celkom:                                                   25 015 269 EUR

            Výdavky celkom:                                              24 217 064 EUR

            Rozdiel celkom:                                                       798 205 EUR

 

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                  9 740 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              3 106 600 EUR

300 Granty a transfery                                             8 064 654 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.            1 011 415 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           3 092 600 EUR

600 Bežné výdavky                                               16 962 234 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          6 933 530 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.            321 300 EUR

 

 1. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 688 570 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 151 970 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       536 600  EUR.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/8/2018 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Uznesenie č. 8/2018 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur (slovom dvetisíc Eur) na rok 2018 podľa zmluvy.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo        

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“ Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo, Špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/ NGN,

 1. schvaľuje
 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom ,,Wifi pre Teba - Šaľa" v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP,
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy,
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške minimálne 750 EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy, maximálna výška NFP je limitovaná celkovou maximálnou čiastkou vyčlenenou pre projekt t. j. 15 000 Eur (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa),
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
 5. schvaľuje doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 o zákazku s nízkou hodnotou ,,Wifi pre Teba - Šaľa".

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/8/2018 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Uznesenie č. 8/2018 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021,

B.schvaľuje

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                    18 441 430 EUR                                                                   

Bežné výdavky:                                                                                17 736 780 EUR

Rozdiel:                                                                                                  704 650 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                                              1 832 300 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                           8 324 540 EUR

Rozdiel:                                                                                              -6 492 240 EUR

 

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                         20 273 730 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                   26 061 320 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -5 787 590 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                                               6 640 390 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                              852 800 EUR

Rozdiel:                                                                                               5 787 590 EUR

 

Rozpočet na rok 2019 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                26 914 120 EUR                                                         

Výdavky celkom:                                                                           26 914 120 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                               0 EUR

 

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                           10 410 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                          2 983 750 EUR

300 Granty a transfery                                                                         6 879 980 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 556 390 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                         6 084 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                           17 736 780 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                      8 324 540 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                             852 800 EUR

 

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 647 000 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 183 190 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       463 810  EUR.

 

 1. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne: 

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                            35 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                       16 100 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                        48 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa                                                                  25 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                    2 650 EUR

 

 1. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2019.

 

 1. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

 

C.berie na vedomie

 1. výhľadový rozpočet na rok 2020 a 2021,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo C 5/8/2018 - Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol, aby sa hlasovalo o úvere vo výške 600 000 Eur, len na investície nevyhnutné do technologickej časti geotermálneho vrtu okruh CK 31.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 5

Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 8/2018 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť prijatie úveru od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 1 800 tis. Eur.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 1/8/2018 - PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2018 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
  1.  
 1. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok priľahlý pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a na tomto pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia do objektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. októbra 2018,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN 
č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2 v celkovej kúpnej cene
4 650,00 Eur, pre PASSIA plus, s.r.o., so sídlom ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, IČO: 36 544 400.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Zdržalo sa: 1

Miroslav Gera,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/8/2018 - MilanOkruhlica a  Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2018 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. októbra  2018,

 1. schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
43 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1855,45 Eur  pre Milana Okruhlicu a Evu Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/8/2018 - Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2018 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu
a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve, ako aj v zabezpečení vstupu na pozemky pre jednotlivých žiadateľov; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
10. októbra  2018,

 

 

 1. schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  148 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej  „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; spolu odpredávaný podiel 3/4 k celku, v celkovej kúpnej cene
610,50 Eur, s tým, že kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/8/2018 - Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2018 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok                 v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu
a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. októbra  2018,

 1. schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela
č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  172 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; spolu odpredávaný podiel 3/5 k celku, v celkovej kúpnej cene
567,60 Eur, s tým, že kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/8/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu Mrázikovú, bytom Žihárec 786

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:

 •  

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 6

Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 4

Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

 

Predkladateľka stiahla materiál z rokvania.

 

 

Materiál číslo D 6/8/2018 - Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce
s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 8/2018 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve  žiadateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra
„C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06. 2018 pod
č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:

-     parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,

-     parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,

-     parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,

za kúpnu cenu 36,513 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene
766,77 Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, obaja bytom s. č. 33, 925 81 Diakovce, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/8/2018 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 8/2018 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

zriadenie bezodplatných časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela „C“ KN číslo 2664, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1771 m2; parcela  „C“ KN číslo 2646, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1869 m2; parcela „C“ KN číslo 2663/1, ostatné plochy o výmere 17381 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3379 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2; parcela „C“ KN číslo 2799/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3288 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
 • parcela „C“ KN číslo 2667/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16195 m2, vedená na liste vlastníctva č. 8637,  

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení  a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 145/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETI s.r.o. dňa 28. 07. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 08. 2017 pod číslom 329/2017, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Miroslav Gera, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/8/2018 - Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v predĺžení doby nájmu pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
22. októbra 2018,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2051/16, ostatná plocha, v zmysle Geometrického plánu č. 8/2016, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 92/2016, dňa 21. 03. 2016, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 265,54 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/8/2018 - Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta

Uznesenie č. 8/2018 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta,

 1. schvaľuje

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8877:

 • parcela „C“ KN č. 5798/63, orná pôda o výmere 296 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín,
 • parcela „C“ KN č. 5798/64, ostatné plochy o výmere 271 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín,

za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 35,44 m2 v celkovej kúpnej cene 176,45 Eur od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/8/2018 - Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 8/2018 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa,

 1. schvaľuje

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4347:

 • parcela „C“ KN č. 5798/51, orná pôda o výmere 51 m2, v celosti,
 • parcela „C“ KN č. 5798/52, ostatné plochy o výmere 58 m2, v celosti,

za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere 109 m2 v celkovej kúpnej cene
542,71 Eur od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/8/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017

Uznesenie č. 8/2018 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa
23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017,

 1. schvaľuje

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa
23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017, ktorým sa z budúceho predmetu kúpy vypúšťa stavebný objekt SO 02 – Vonkajšie káblové rozvody a stavebný objekt
SO 10 – Prípojka teplovodu a OSS.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/8/2018 -

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol o materiáloch F 1 – F 8 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 8/2018 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Kúpnu zmluvu č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa –
AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 82107 Bratislava,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska – Nový mestský elektromobil,
 2. Kúpnu zmluvu č. 686/2018 (Z201837745_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa s dodávateľom AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO 17329477.

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo
 2.  
 3. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Zabezpečovanie služieb v oblasti starostlivosti o odchytených psov na území mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu č. 107/2018 o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti o ne na území mesta Šaľa uzatvorenú s dodávateľom OZ Zatúlané psíky Šaľa, Smetanova 1224/3, Šaľa, IČO: 42 205 182, DIČ: 2023729928.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, , MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 21/2018 zo dňa 11. 01. 2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“,
 2. Rámcovú dohodu č. 21/2018 zo dňa 11. 01. 2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová - BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 35365536,                      DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 4/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 406/2018 zo dňa 28. 05. 2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, oprava a výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Odvodnenie, oprava a výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,
 2. Rámcovú dohodu č. 406/2018 zo dňa 28. 05. 2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, oprava a  výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová - BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 35365536, DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 5/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 578/2018 zo dňa 21. 08. 2018 na realizáciu diela „Údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Údržba miestnych komunikácií                 a chodníkov v meste Šaľa“,
 2. Rámcovú dohodu č. 578/2018 zo dňa 21. 08. 2018 na realizáciu diela „Údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom
  Ing. Jana Buchová - BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 35365536, DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 6/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 665/2018 zo dňa 20. 09. 2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej komunikácie ul. Feketeházyho v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Predĺženie miestnej komunikácie ul. Feketeházyho v meste Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 665/2018 zo dňa 20. 09. 2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej komunikácie ul. Feketeházyho v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,
  IČO: 00896225
  , DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020294144.

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 7/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 554/2018 na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 554/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“ s dodávateľom Swietelsky Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225, DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020294144.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo F 8/8/2018 -

Uznesenie č. 8/2018 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

zmluvu o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – klientske centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Kancelária prvého kontaktu – klientske centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – klientske centrum a kuchyňa MsÚ v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Krajčír, s. r. o., Dlhoveská 1411/32, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 36 276 197, DIČ: 2022074241.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Vladimír Vicena,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/8/2018 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2018 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa,

 1. schvaľuje
 1. udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:

-   MUDr. Svetozára Hikkela

 1. udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:

      -   Karola Šormana – in memoriam

      -   Doc. PhDr. Alexandra Melichera, PhD.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 2/8/2018 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019

Uznesenie č. 8/2018 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019 nasledovne:

  7. februára 2019,

28. marca 2019,

16. mája 2019,

27. júna 2019.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miroslav Gera,

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 3

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.  

Prílohy