Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.11.2017 - 13:46  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 13:47  //  zobrazené: 897

08/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 23.10.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie

4. Návrh VZN o odpadoch

5. Rôzne

6. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október:

J. Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac október. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré za toto obdobie riešila mestská polícia – podmienky držania psov (bez vôdzky), pokus o samovraždu, parkovanie, rušenie nočného kľudu, problematiku zákazového státia na trávnikoch,   rušenie verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov. Ďalej informoval o trestných činoch pri klube „Metro“

UZNESENIE č.VIII/2:

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

 

Návrh VZN, o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách Individuálnej bytovej výstavby IBV Bilica, IBV Dostihová dráha, IBV Pekná cesta

Ing. Braníková informovala prítomných o návrhu VZN, ktorý bol spracovaný z dôvodu stavebného rozvoja individuálnej bytovej výstavby v meste a stým súvisiacu povinnosť určiť názvy novovzniknutých ulíc.

Návrhy ulíc sú: IBV Bilica – Ulica Sama Chalupku

                          IBV Dostihová dráha – Dostihová ulica, Parkúrová ulica, Voltížna ulica,

                                                                Ulica Likavka

                          IBV Pekná cesta – Jabloňová ulica, Slivková ulica                                                        

UZNESENIE č.VIII/3:

Komisia prerokovala návrh VZN a odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom znení.

 

Rôzne

RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o výstupoch a odporúčaniach z konferencie „Ako sa máme? A čo s tým?“

JUDr. Braníková, informoval o uzatvorenej nájomnej zmluve medzi  mestom a Urbariátom, o plánovaných voľnočasových aktivitách mesta v lesoparku.

 

 

                                                                                                          RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                            Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková