Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.01.2018 - 14:35  //  aktualizácia: 15.01.2018 - 14:39  //  zobrazené: 1053

08/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 20.12.2017

Prítomných členov KŠ a pozvaných hostí privítal a rokovanie otvoril predseda komisie školstva, Ing. Marián Krištof. Zasadnutia KŠ sa zúčastnil primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia:

Pracovná časť:
1. Otvorenie
2. Príhovor primátora mesta Šaľa
3. Vyhodnotenie celoročnej činnosti komisie školstva
4. Spolupráca škôl a školských zariadení  v Šali
5. Aktuálne informácie
Slávnostná časť:
6. Kultúrny program
7. Spoločenské posedenie
8. Záver

K bodu 2

Na úvod stretnutia sa zúčastneným prihovoril primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický. Ocenil prácu všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení, poďakoval sa im za náročnú a obetavú prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí. Vyzdvihol aktívnu spoluprácu týchto zariadení s inými organizáciami a verejnosťou. Mesto Šaľa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení investuje nielen do budov, ale aj spolufinancuje rôzne projekty z oblasti školstva. Na záver sa poďakoval aj členom KŠ a MsŠR za aktívnu činnosť.

K bodu 3  - Vyhodnotenie celoročnej činnosti Komisie školstva pri MsZ  v Šali

V roku 2017 sa  zasadnutie KŠ uskutočnilo 7 krát. Komisia bola vždy uznášaniaschopná a priemerná účasť na komisiách bola 87 %. Vyhodnotenie účasti  jednotlivých členov je uvedené v tabuľke. Spolu s KŠ sa na  2 zasadnutiach zišla aj MsŠR, ktorá bola tiež vždy uznášaniaschopná a priemerná účasť bola 72,7 %.
Na svojich zasadnutiach KŠ rokovala o nasledovných témach:
- zápis žiakov do 1. ročníka a zápis detí do MŠ
-  štatistické údaje za šk. rok 2017/2018, dochádzajúci žiaci
- hodnotenie aktivít SŠÚ
- informácie o projektoch v oblasti vzdelávania
- vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2016 za oblasť vzdelávania
- výsledky Testovania 5  a Testovania 9
- aktualizácia VZN v oblasti školstva
- priority a návrhy investičných akcií do roku 2018
- možnosti  zvýšenia záujmu žiakov ZŠ o mestské stredné školy
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2016/17
- prerokovanie úpravy rozpočtu  2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
- výstupy z konferencie a projekt Mládež v Európe
- aktuálne témy.

V 1. polroku 2017 vykonávala činnosť zapisovateľky Mgr. Monika Hamarová, ktorej poďakovala vedúca školského úradu  za niekoľko ročnú prácu a profesionalitu pri príprave materiálov na zasadnutie komisie.
V priebehu roka 2017 prebehlo niekoľko výberových konaní  a nastali niektoré personálne zmeny.    Na ZŠ s MŠ P. Pázmánya nastala zmena na funkcii riaditeľa školy – Mgr. Dohányosovú vystriedala Mgr. Monika Hamarová. Svoju funkciu obhájili Mgr. Ján Minár (ZŠ J. Hollého), Danka Molnárová ( MŠ Šafárika ), na SŠÚ nastúpila Mgr. Mariana Takáčová. Veľmi aktívnu predsedníčku Spoločnosti pre predškolskú výchovu PaedDr. Žanetku Gužíkovú vystriedala Irenka Vargová.                                                                        Všetkým vedúca ŠÚ vyslovila veľké poďakovanie za ich doterajšiu obetavú prácu a tým, ktorí sú na nových postoch zaželať veľa úspechov v ich náročnej práci.

Na záver v mene kolektívu SŠÚ Ing. Velazquezová poďakovala  za veľmi dobrú spoluprácu KŠ, MsŠR, všetkým riaditeľom materských, základných a stredných škôl a školských zariadení, vedeniu mesta  a všetkým, ktorí v našom meste pôsobia v oblasti školstva, stoja pred rôznymi výzvami a zvládajú ich tak, že patria medzi najlepšie v okrese, v kraji a niektoré dosahujú významné úspechy aj na národnej úrovni.
Všetkým zaželala pokojné a pohodové vianočné sviatky a regeneráciu síl do ďalších dní v novom roku.


K bodu 4

Za MŠ informovala vedúca sekcie MŠ Danka Molnárová.
MŠ úzko spolupracovali so zriaďovateľom, SŠÚ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a ďalšími inštitúciami. Spolupráca s CPPPaP -  pri pedagogickej diagnostike detí, pri práci s deťmi s odkladom povinnej školskej dochádzky, pri zisťovaní školskej zrelosti u  predškolákov, ako i spolupráca so špeciálnym pedagógom u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). CPPPaP pokračovalo v realizácii projektov v MŠ Okružná projekt "Sladkosti závislosťou",  v MŠ Družstevná projekt "Tešíme sa do školy" a v MŠ Budovateľská projekt „Kto som, čo viem a čo mám rád" v MŠ P.J.Šafárika projekty „Kto som, čo viem a čo mám rád" a „ Eľkonin“. Pre zákonných zástupcov detí uskutočnilo prednášky v materských školách na tému „Pripravenosť detí na vstup do základnej školy".
Počas celého školského roku MŠ pravidelne spolupracovali so ZŠ – návštevy predškolákov na otvorených hodinách prvých ročníkov, využívanie telocviční, pri zápise detí do ZŠ, spoločné podujatia (tvorivé dielne, bublinková olympiáda).
MŠ Hollého spolupracovala pri plnení projektu "Dopravná gramotnosť" s Policajným zborom z Nových Zámkov. MŠ Okružná spolupracovala s Mestskou políciou v projekte „Polícia na stope“ a „Frčka na ceste“. MŠ Družstevná v spolupráci s Mestskou políciou realizovala interný projekt „ Pomáhať a chrániť“.
Pedagogickí zamestnanci aj v tomto školskom roku navštívili s deťmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zariadenie pre seniorov NÁDEJ a Dom opatrovateľskej služby. Zákonní zástupcovia sa zapájali do činností realizovaných v jednotlivých MŠ.
 

 

 

K bodu 5
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení bola predložená  na MSZ, ktoré ju schválilo bez pripomienok.
2. 19.12.2017 sa uskutočnila vianočná akadémia, do ktorej sa zapojili všetky základné školy. Program bol veľmi pestrý a na vysokej úrovni.
3. 20.12.2017 o 17,00 hod. sa koná vianočný koncert ZUŠ v divadelnej sále MsKS v Šali.
4. ŠÚ navštívili dvaja záujemcovia o zriadenie súkromných škôl. Jedná sa o :

- Mgr. Petra Rafaja, štatutárneho zástupcu OZ Chameleon Studio, ktorý má záujem zriadiť Súkromnú  základnú umeleckú školu s 5 odbormi ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný, hudobný, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby). Priestory má záujem prenajímať v ZŠ J. Hollého.
- Mgr. Katarína Sikoriaková – Súkromná bilingválna základná škola s materskou školou, zatiaľ v priestoroch  Rain school Šaľa.
Prílohou žiadosti na MŠ VVaŠ o zaradenie do siete je aj súhlas MsZ, zatiaľ ani jeden subjekt ešte nedal oficiálnu žiadosť o udelenie súhlasu.
Na januárové zasadnutie KŠ bude zaradený tento bod programu a budú pozvaní obidvaja záujemcovia o zriadenie súkromných škôl.

 

                                                                                          Ing. Marián Krištof
                                                                                            predseda KŠ

 


Zapísala: Ing. Erika Velazquezová