Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.12.2017 - 12:02  //  aktualizácia: 05.01.2018 - 13:18  //  zobrazené: 1135

08/2017 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 19.12.2017

Dátum: 19. 12. 2017
Miesto: Mestská športová hala v Šali
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Michael Angelov, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Peter Szalay, Miroslav Gera, Ing. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Jana Majdlenová - ospravedlnená
Prizvaný hosť: Adam Rusznák
                                 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. OZ Gooal Academy a J4K – Adam Rusznák
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2018
5. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
6. Rôzne
7. Záver
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Ivan Kováč privítal členov komisie mládeže a športu a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 6. 12. 2017. Predseda komisie zároveň privítal hosťa zasadnutia, Adama Rusznáka
z OZ Gooal Academy a J4K.
K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 24. 10. 2017. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 3. OZ Gooal Academy a J4K
Pozvaný Adam Rusznák predstavil OZ Gooal Academy a J4K, ktorého program funguje viac než
8 rokov a je zameraný na výchovu detí k športu a k pohybu. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť záujem detí a mládeže o šport, zabezpečiť ich každodenný pohyb a klásť dôraz na prácu jedinca v kolektíve. Aktivity občianskeho združenia sú rozšírené vo viacerých regiónoch Slovenska v materských a základných školách v slovenskom a maďarskom jazyku (Šamorín, Komárno, Nové Zámky, Kolárovo, Šaľa, Galanta, Senice, Levice, Senec, Košice). Adam Rusznák zdôraznil, že najväčšia perspektíva je v mládeži a z tohto dôvodu vedenie Gooal Academy navrhlo dva programové plány. Je to program vo výučbe loptových hier a športu, ktorý je určený pre deti a mládež vo veku od 4 do 13 rokov a výcvik mládeže a dorastu vo futbale, ktorý je zameraný na výchovu mladých talentov vo futbale a integráciu do reprezentačných výberov. Adam Rusznák uviedol, že v školskom roku 2016/2017 sa do programu Gooal Academy zapojilo 172 detí z materských škôl v okrese Šaľa. V školskom roku 2017/2018 spolu 278 žiakov materských a základných škôl v okrese Šaľa navštevuje program Gooal Academy, z toho 184 detí je z materských škôl a 94 detí zo základných škôl. Adam Rusznák uviedol, že by rád nadviazal spoluprácu s mestom Šaľa v ďalšej činnosti občianskeho združenia, hlavne v oblastiach propagácie, organizačnej a finančnej. Ladislavovi Jarošovi sa páči myšlienka podporovať šport nielen v radoch mládeže ale aj medzi najmenšími, len treba uvažovať o zakladaní športových tried na školách. Peter Szalay súhlasil s tým, že v Šali naozaj neexistuje žiadna športová trieda, v iných mestách športové triedy sú, v ktorých vyrastajú majstri Slovenska. Marián Krištof odporučil Adamovi Rusznákovi prísť na komisiu školstva, aby predstavil tento program aj odborníkom v tejto oblasti. Dodal, že už viedol rozhovory s riaditeľmi škôl na území mesta Šaľa a tí taktiež podporujú myšlienku športových tried na školách. Zdôraznil, že v prípade založenia športovej triedy musí byť na škole športové ihrisko. Ivan Kováč uviedol, že mesto Šaľa poskytuje dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť športu a odporučil občianskemu združeniu, aby si podalo žiadosť o dotáciu a mesto Šaľa podporí aktivity Gooal Academy, nakoľko je dôležité rozvíjať rôzne športové aktivity pre deti a mládež.

Uznesenie 1/3/2017: Komisia mládeže a športu odporúča podporiť športové aktivity OZ Gooal Academy. Zároveň odporúča následne riešiť vznik športových tried na základných školách v Šali. Najlepšie riešenie by bolo vytvoriť jednu spoločnú triedu, v ktorej by bolo združených niekoľko športov.
K bodu 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2018
Martina Čižmáriková uviedla, že celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu v roku 2018 predstavuje 10 000,00 EUR, čo je nárast o 100 % v porovnaní s rokom 2017, kedy výška dotácií pre oblasť športu bola 5 000,00 EUR. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu. Výzva bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk a zároveň aj na Facebooku. Martina Čižmáriková dodala, že bude mailom informovať o výzve a možnosti požiadať si o dotáciu v oblasti športu všetky športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, ktoré sú zaregistrované v elektronickej registrácii športových klubov a občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Šaľa.

Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu odporúča, aby termín na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 bol do 23. 2. 2018.

K bodu  5. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2017, bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa a Facebooku. Na základe výzvy môžu športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa, ktoré nie sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, písomne predkladať svoje návrhy do 12. 1. 2018. Jednotlivými návrhmi sa komisia mládeže a športu bude zaoberať na najbližšom zasadnutí, ktoré bude v januári 2018. 

Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informáciu ohľadne  Výzvy na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2017.
K bodu  6. Rôzne
Členovia komisie mládeže a športu sa zhodli na tom, aby začiatok zasadnutí komisie bol posunutý na 16,30 hodinu z dôvodu pracovných povinností väčšiny členov.
K bodu  7. Záver
Pred ukončením zasadnutia komisie predseda Ivan Kováč osobitne poďakoval každému prítomnému členovi za spoluprácu a pôsobenie v komisii v roku 2017, odovzdal darček, ktorý pripravilo mesto Šaľa a zaželal všetkým príjemné vianočné sviatky. Na záver poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 27. 12. 2017