Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.11.2017 - 08:41  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 13:46  //  zobrazené: 758

09/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 09/2017  |  dátum konania: 16.11.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 16. novembra 2017 (streda) o 15,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý,  Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Peter Jaroš – ospravedlnený, Ing. Milica Kováčová Karlubíková – ospravedlnená

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka 2017 – členovia komisie
4. Organizačné zabezpečenie vyhlásenia TČR 2017 – členovia komisie
5. Návrh rozpočtu v programoch marketing a kultúra na rok 2018 – MsKS a MsÚ
6. Príprava podujatí pre deti na sviatok Mikuláša – MsKS a CVČ
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

Prizvaní:
Ing. Botka, vedúci MsKS
Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsÚ


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: vedúceho MsKS Ing. Františka Botku a  referentku kultúry a cestovného ruchu Ing. Martinu Čižmárikovú. Prezentovalo sa osem prítomných členov. Program rokovania bol členom komisie doručený elektronicky tajomníčkou komisie dňa 8.11.2017, prítomní členovia nevzniesli voči nemu žiadne pripomienky, preto predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval o plnení úloh z uznesenia komisie dňa 4.10.2017:
Úloha č. 1 odporúčacej  časti uznesenia – rieši sa s príslušnými inštitúciami.
Úloha č. 1 časti uznesenia komisia navrhuje – spracovaný návrh bol stiahnutý z rokovania MsZ.
Úloha č. 1 a 2 z časti uznesenia komisia schvaľuje boli splnené a v úlohe č. 3 bola odsúhlasená zmena predbežného termínu TČR na 11.12.2017.

3. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka 2017
Predseda komisie oboznámil členov komisie s doručenými návrhmi na udelenie ocenenia TVORIVÝ  ČIN  ROKA v oblasti kultúry za rok 2017. Návrhy na ocenenia boli doručené navrhovateľmi v deviatich kategóriách. Uviedol, že v štyroch kategóriách - č. 1,2,5 a 10 návrhy doručené neboli.
Po diskusii o jednotlivých návrhoch komisia odsúhlasila laureátov na udelenie ocenenia. Zoznam je uvedený v dokumente s názvom „Laureáti TVORIVÝ ČIN ROKA 2017“, ktorý je samostatnou prílohou zápisnice.
Slávnostné odovzdávanie ocenenia TČR sa bude konať  11. decembra 2017 o 17,00 h v DK Šaľa.

4. Organizačné zabezpečenie vyhlásenia TČR 2017
Stanovisko komisie je uvedené v bode č. 3  schvaľovacej časti uznesenia.
Mgr. Miroslav Demín:
-  predstavil členom komisie cenu, odsúhlasenú primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým
- dodá MsKS návrh plagátu
Mgr. Morávek:
- finančné zabezpečenie - MsKS
- moderátorka -  Mgr. Miloslava Bartíková
- program - Akordeónové trio, Hana Nejedlíková, FS Šaľanček
- Mgr. Miroslav Demín – projekcia.

5. Návrh rozpočtu v programoch marketing a kultúra na rok 2018
Predseda komisie uviedol, že MsZ bude rokovať o rozpočte na rok 2018 dňa 30.11.2017.
O návrhu rozpočtu v programe kultúra a v programe propagácia a marketing na rok 2018 informovala Ing. Martina Čižmáriková. Návrh rozpočtu na rok 2018 pripravila  na úrovni roku  2017. Po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli  v programe kultúra podporiť navýšenie výdavkov – stanovisko je  uvedené v  bode č. 1 ukladacej časti uznesenia.
O návrhu rozpočtu v programe kultúra informoval vedúci MsKS Ing. František Botka. Návrh rozpočtu na rok 2018 pripravil na úrovni roku  2017. Uviedol, že MsKS by potrebovalo navýšiť stav zamestnancov o audiovizuálneho technika. Po diskusii vzišiel návrh komisie, ktorý je uvedený v bode č. 1 ukladacej časti uznesenia.

6. Príprava podujatí pre deti na sviatok Mikuláša
Program pre deti na sviatok Mikuláša sa bude konať dňa 6.12.2017 v divadelnej sále DK  o 17,30 h. Pripravuje ho MsKS, CVČ a DS Materinky.

7. Rôzne
Ing. František Botka:
- nakoľko sa blíži koniec roka a MsKS pripravuje vydanie kalendára, navrhol v blízkej dobe uskutočniť vyhodnotenie súťaže Dominanty mesta, aby sa v ňom mohli použiť súťažné fotografie, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 2 schvaľovacej časti uznesenia
- pri DK bude osadený vianočný stromček, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu MsÚ sa bude pri DK poriadať aj novoročný ohňostroj
Mgr. Alena Demková a Ing. František Botka:
- informovali o podaných projektoch do Raiffeisen banky,  komisia zobrala informáciu ba vedomie - bod č. 4
Mgr. Július Morávek:
- informoval o práci Mgr. Miroslava Demína na vydaní brožúry o súsoší Svätej Trojice, Mgr. Demín uviedol, že brožúra bude mať 12 strán a termín vydania naplánoval k príležitosti konania  Dňa samosprávy dňa 14.12.2017
p. Mária Lišková:
- zúčastnila sa Workschopu kreativity v KS Večierka, na ktorom ako lektorka v oblasti výtvarníctva viedla tvorivú dielňu  M.A. Ildikó Botková, vyzdvihla jej prístup, vedomosti a zručnosti, ktoré odovzdala účastníkom workschopu a navrhuje, aby ju MsKS oslovilo a ponúklo jej usporiadanie autorskej výstavy vo svojich priestoroch
p. Peter Hlavatý:
- navrhol do budúcna navýšiť počet drevených stánkov na Vianočné trhy, aby sa uspokojili záujemcovia o predajné stánky, a tým sa zvýšila atraktívnosť uvedeného podujatia
Mgr. Alena Demková:
Informovala prítomných o Mládežníckom parlamente a podujatiach k oživeniu práce s mládežou v meste Šaľa.
Dňa 13. septembra 2017 sa konala konferencia „Ako sa máme? A čo s tým?“ Konferencia sa konala pod záštitou primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického a Islandského centra pre Sociálny výskum a analýzu.
Na konferencii v Šali sa zišli odborníci z politického, podnikateľského, pedagogického, športového a kultúrneho sektoru a všetci, ktorým záleží na tom, aby život v našej šalianskej komunite bol pre mládež i ostatných obyvateľov bezpečný, zaujímavý a zmysluplný.
Medzi výstupmi konferencie bola aj otázka potreby založenia Mládežníckeho parlamentu v Šali, ktorý by mohol vzniknúť buď ako neformálne združenie, občianske združenie, alebo ako poradný orgán Mestského zastupiteľstva.
Mesto Šaľa sa rozhodnutím MsZ zaviazalo prijať Islandský model, ktorý sa opiera o štyri ochranné i rizikové faktory: rodina, organizovaný voľný čas, rovesníci a všeobecná pohoda, čím sa stáva hlavným aktérom jeho realizácie v Šali.
Stručne uviedla niektoré dôležité  výstupy z konferencie a potrebu spracovania koncepcie práce s mládežou od 12 do 30 rokov.
Spolu s riaditeľom CVČ sa zúčastnila v dňoch 11. – 12. októbra 2017 v Žiline na seminári Projekt PRIORITY, ktorý bol venovaný aktivitám s mladými ľuďmi, ktorí by si mali virtuálne určiť, ako by podľa nich malo vyzerať moderné mládežnícke centrum. Výsledkom tohto seminára sa bude venovať workshop v CVČ Šaľa – stretnutie so študentmi i pracujúcou mládežou v CVČ Šaľa dňa 27. novembra 2017. Tu by už mali vzniknúť konkrétne návrhy na podobu moderného mládežníckeho centra v našom meste.
Dňa 9. novembra 2017 sa stretli zástupcovia CVČ Šaľa, zástupcovia ZŠ a SŠ v meste Šaľa, poslanci, pedagógovia  na podujatí k vytvoreniu mládežníckeho parlamentu v Šali. Výsledkom bola práca v skupinách s odpoveďami na otázku, ako si predstavujú prácu mestského parlamentu. Študenti sa dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré bude opäť v CVČ  dňa  22. novembra 2017.

8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

9. Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 16.11.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
6. vedúci MsKS – Ing. Botka
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 16.11.2017

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesení z októbra 2017
2. informáciu o príprave podujatí pre deti na sviatok Mikuláša
3. informáciu o návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 v programe 2- propagácia a marketing a v programe 11- kultúra
4. informáciu o podaných projektoch CVČ a MsKS na výzvu Raiffeisen bank v lehote do 15.11.2017


schvaľuje

1. zoznam laureátov TČR 2017 – uvedený v prílohe zápisnice
2. vyhodnotenie fotografií 27.11.2017 o 14,00 h v budove MsKS-vyhodnotenie urobia členovia komisie p. Demín a p. Morávek, vedúci MsKS Ing. Botka a fotograf p. Boháč
3. prípravu galavečera odovzdávania ocenení TČR 2017 dňa 27.11.2017, prípravu zabezpečia členovia komisie Demín a Morávek, vedúci MsKS Ing. Botka v súčinnosti s referátom kultúry MsÚ.


ukladá

1. pripraviť poslanecký návrh na rokovanie MsZ k rozpočtu na rok 2018 –navýšenie dotácie na kultúru o 50 % a posúdiť možnosť prijatia audiovizuálneho technika pre MsKS, pripraviť analýzu nákladovosti takéhoto riešenia. Návrh pripraví predseda komisie.


Šaľa, 16.11.2017
Július Morávek
predseda komisie