Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.11.2016 - 15:12  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:13  //  zobrazené: 834

08/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27/10/2016

číslo: 08/2016  |  dátum konania: 03.11.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 27. októbra 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia (o materiáloch D1 – D9 rokovať spoločne, hlasovať samostatne.

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 5
Vystúpenie v diskusii

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,


Materiál číslo A 1/8/2016 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 8/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe v Domove dôchodcov Šaľa,
B. berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe v Domove dôchodcov Šaľa.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/8/2016 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 8/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/8/2016 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 09. 2016

Uznesenie č. 8/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 09. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 09. 2016.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/8/2016 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Peter Hlavatý, Marek Molnár, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/8/2016 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2016 – VI. zo dňa 28. apríla 2016 (vo veci žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 pre oblasť kultúry)

Uznesenie č. 8/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2016 – VI. zo dňa 28. apríla 2016 (vo veci žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 pre oblasť kultúry),

B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 5/2016 – VI. zo dňa 28. apríla 2016 tak, že u žiadateľa OZ Maceva,
IČO 42041406, sa pôvodný text „koncertné vystúpenie džezového zoskupenia The Cigarette After“ nahrádza textom „džezové zoskupenie Erwin Kite (Slovensko)“.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/8/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016

Uznesenie č. 8/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo C 2/8/2016 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017

Prvý poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – navrhol doplniť: odporúča do textovej časti rozpočtu v programe “7. Komunikácie“ zapracovať ako jednu z priorít rekonštrukciu chodníka na Lúčnej ulici v mestskej časti Veča

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova bol prijatý.

Druhý poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – navrhol doplniť: odporúča do textovej časti rozpočtu v programe “10. Kultúra“ zapracovať ako jednu z priorít vyčlenenie 1 000 Eur v rámci rozpočtu MsKS na organizáciu podujatia Kinematograf v Šali

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

Uznesenie č. 8/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017,
B. odporúča
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2017,
2. do textovej časti rozpočtu v programe “7. Komunikácie“ zapracovať ako jednu z priorít rekonštrukciu chodníka na Lúčnej ulici v mestskej časti Veča.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/8/2016 - Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“

Uznesenie č. 8/2016 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na podanie projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5%          (16.800 EUR) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti,
B. schvaľuje
návrh na podanie projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5%          (16.800 EUR) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/8/2016 - Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v kultúrnej a výchovnej činnosti mládeže v Šali,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle
§ 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 12. 10. 2016,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 36,06 m2 (vrátane príslušného podielu
na spoločných priestoroch) na I. poschodí objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele
č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 600,00 Eur/rok/celá výmera, pre Norberta Branda, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo D 2/8/2016 - Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v podpore činnosti organizácie  poskytujúcej verejnoprospešné služby pre obyvateľov,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle
§ 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 12. 10. 2016,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 35,75 m2 (spolu s podielom na ostatných spoločných priestoroch) na I. nadzemnom podlaží vchodu B, v Dome kultúry na ulici SNP orientačné č. 16 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa, ako  časť  budovy súpisné č. 955, na parcele č. 2752/2 , pre Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a režijné náklady spojené
s užívaním  paušálne vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál č. D 3/8/2016 - Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286 – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,


B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 12. októbra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod č. 279/02, dňa 22.08.2002, ako parcela č. 789/76, záhrada o výmere 253 m2, v cene
0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 41,75 Eur/rok a časť parcely č. 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 45,61 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Štefana Szabadosa, 925 03  Horné Saliby č. 286.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/8/2016 - Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácii ku garáži,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/249, zastavané plochy a nádvoria, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku svojej garáži, v cene
0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/8/2016 - Úprava nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomné vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia ku garážam, formou podielov,
C. schvaľuje
 úpravu nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, bytom Hollého č. 1844/14, 927 05 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/8/2016 - Úprava nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr. Kráľa č. 1866/1, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomné vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia ku garážam, formou podielov,
C. schvaľuje
 úpravu nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, bytom Fraňa Kráľa č. 1866/1, 927 05  Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/8/2016 – Úprava nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a  Ildikó Jarošovou, Nitrianska č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomné vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia ku garážam, formou podielov,
C. schvaľuje
 úpravu nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a Ildikó Jarošovou, bytom Nitrianska
č. 1934/14, 927 05  Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, pozemok,
na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.  

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/8/2016 - Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom,
L. Novomeského č. 772/6, 927 01  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomné vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia ku garážam, formou podielov,
C. schvaľuje
 úpravu nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, bytom Hollého č. 772/6, 927 05  Šaľa,
k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor
a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/8/2016 - Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2016 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení a udržiavaní vstupu do prevádzky obchodnej spoločnosti; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
12. októbra 2016,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Budovateľskej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 928/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od parcely č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 50/2016 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice s.r.o., v cene 43,15 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 071,20 Eur pre Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31  Močenok, v celosti. 

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/8/2016 - Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta – usporiadanie právnych vzťahov pozemkov

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
usporiadanie právnych vzťahov pozemkov evidovaných na liste vlastníctva č. 2779,
B. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, evidovaných na liste vlastníctva
č. 2779 v CKN, parcely č. 2663/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2 a parcely č. 2663/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2, spolu o výmere 458 m2,
za ponúknutú cenu 2,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 916,00 Eur/rok pre Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa, IČO: 00 306 185, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 11/8/2016 – Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738 – prevod pozemku na Hlavnej ul.  v Šali

Uznesenie č. 8/2016 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 32/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 27. 05. 2016 pod číslom 240/2016, ako novovytvorená parcela č. 2303/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,98 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 912,82 Eur pre Ladislava Smatanu, trvale bytom Cabaj 191 a Helenu Smatanovú, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738, v režime BSM.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 12/8/2016 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – navrhol, aby stanovenie minimálnej kúpnej ceny bolo vo výške 15 Eur/m2.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2016 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“,
B. konštatuje, že
nehnuteľný majetok, pozemok na Švermovej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela
v katastri nehnuteľností registra C č. 4143/79, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
411 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 09/2016, overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 10. októbra 2016 pod č.j. 446/2016, od parcely  katastra nehnuteľností registra C č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3385 m2, vedenej Okresným úradom, katastrálnym odborom pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS  uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Miroslav Gera, poslanec
- Mgr. Jozef Varsányi, poslanec
- Ing. Vladimír Vicena, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Ing. Peter Andráši, člen komisie ekonomickej
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na decembrovom zasadnutí MsZ v r. 2016
5. minimálnu kúpnu cenu vo výške 15,- Eur/m2.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 13/8/2016 - DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie

Uznesenie č. 8/2016 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa - BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie
a SO 401/2 Verejné osvetlenie, od spoločnosti DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa,
B. schvaľuje
1. kúpu pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, v katastrálnom území Šaľa, parcelu katastra nehnuteľností registra C č. 5019/5, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2 678 m2, vedenú Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 5106, vo vlastníctve spoločnosti DTN s.r.o., IČO: 36 544 329, so sídlom P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01  Šaľa, za cenu 1 Eur,
2. kúpu skolaudovaných stavebných objektov nachádzajúcich sa na pozemkoch katastra nehnuteľností registra C č. 5019/3, 5019/5, 5019/18, 5019/19 a registra E č. 1764/4
- SO 201 Miestne komunikácie
- SO 202  Rozšírenie účelovej cesty
- SO 401/2  Verejné osvetlenie
od stavebníka DTN s.r.o., IČO: 36 544 329, so sídlom P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01 Šaľa, každý stavebný objekt jednotlivo za cenu 1 Eur (na zameranie komunikácií bol vypracovaný geometrický plán č. 21/2016, vyhotovený spoločnosťou GEOS- geodetické služby s.r.o., overený Okresným úradom Šaľa,  katastrálnym odborom, dňa 24. augusta 2016 pod č. 391/2016). 

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 


Materiál číslo E 1/8/2016 - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa

Uznesenie č. 8/2016 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
B. schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa:
1. Ing. Ivan Kováč
2. Ing. Peter Jaroš
3. Marek Molnár
4. Ladislav Košičár

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/8/2016 - Zmluva o dielo č. 605/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe –„Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali – Veči“

Uznesenie č. 8/2016 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 605/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali – Veči“,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania – podlimitnej zákazky a Zmluvu o dielo č. 605/2016 „Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali – Veči“, uzatvorenú v zmysle § 536
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
s dodávateľom Unistav Teplička, s.r.o., IČO: 36418633, DIČ: 2021851953,
IČ DPH: SK2021851953.

 

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/8/2016 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“

Uznesenie č. 8/2016 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“,
B. schvaľuje
1. zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov s Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ, mestami Nové Zámky, Kolárovo a obcami Trnovec nad Váhom, Selice, Zemné, Komoča, Nesvady, Dedina Mládeže, Neded a Vlčany za účelom spolufinancovania projektu „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na  medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“, 
2. spolufinancovanie projektu s názvom „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“
vo výške 294,93 EUR z rozpočtu mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/8/2016 – Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017

Uznesenie č. 8/2016 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017,
B. súhlasí  
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017 nasledovne:
26. januára 2017,
16. marca 2017,
  4. mája 2017,
29. júna 2017.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 310.52 kB)