Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.10.2016 - 09:03  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 09:04  //  zobrazené: 538

08/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 08/2016  |  dátum konania: 26.09.2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 26. septembra 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Jozef Bari, Mgr. Alena Demková,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková,  Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Mgr. Roman Hatala

Neprítomní: Mgr. Miroslav Demín - ospravedlnený, Mária Lišková - ospravedlnená  

 

Program:

 1. < >

  Kontrola prijatých uznesení

 2. Kam v Šali – október 2016 – zást. MsKS

 3. Čerpanie rozpočtu mesta v programoch 2 Propagácia a marketing a 11 Kultúra - zást. MsKS a Ing. Čižmáriková

 4. Zhodnotenie súťaže vín TERRA WAG – Ing. Čižmáriková

 5. Kronika mesta za rok 2016 – kronikár mesta

 6. Návrhy na ocenenie Cena mesta za rok 2016 v oblasti kultúra a cestovný ruch – členovia komisie

 7. Príprava výstavy o divadelníctve – Mgr. Demková

 8. < >

  Návrh na uznesenie

 9. < >

  zástupca MsKS

 10. Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ

   

  Priebeh zasadnutia:

 11. < >

  Kontrola prijatých opatrení

  Predseda komisie informoval, že úlohy uvedené v odporúčacej i ukladacej časti uznesenia zo dňa 30.8.2016 boli splnené. K uvedenej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky.

   

 12. Kam v Šali – október 2016 – zást. MsKS

  Vedúci MsKS Ing. František Botka oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac október 2016. Program bude vydaný v mesačníku Kam v Šali. Obyvateľom mesta Šaľa bude distribuovaný do poštových schránok prostredníctvom Slovenskej pošty. 

  Informoval prítomných o podujatiach, ktoré v tomto mesiaci realizuje MsKS i o podujatiach, na ktorých sa MsKS podieľa.

  Uviedol niektoré nosné podujatia, ktoré MsKS pripravuje v nasledujúcich mesiacoch: Radošinské naivné divadlo, Vedomostná súťaž pre žiakov „Ukáž čo vieš“, Vianočné trhy vo Veči, Vianočné trhy v Šali, Mestský ples...

   

 13. Čerpanie rozpočtu mesta v programoch 2 Propagácia a marketing a 11 Kultúra - zást. MsKS a Ing. Čižmáriková

  Ing. František Botka informoval prítomných o čerpaní rozpočtu v programe  11 Kultúra za rok 2016. Uviedol konkrétne výsledky čerpania rozpočtu do konca septembra na jednotlivých položkách a na záver skonštatoval, že výdavky i príjmy MsKS sú vyvážené cca 80%-né, čo je pozitívne.

  Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o čerpaní rozpočtu na položkách, ktoré spravuje: Dotácie na kultúru - čerpanie rozpočtu je 100%-né,  Víno Terra Wag Šaľa – čerpanie rozpočtu je 90%-né.

  Mgr. Morávek uviedol informáciu, že v programe 2 Propagácia a marketing je čerpanie rozpočtu 37%-né, čo je málo.

   

 14. Zhodnotenie súťaže vín TERRA WAG – Ing. Čižmáriková

  Ing. Martina Čižmáriková zhodnotila súťaž pomerne podrobne. Uviedla množstvo informácií: Organizátorom súťaže bolo mesto Šaľa. Tento rok sa uskutočnil 2. ročník  súťaže. Prvá časť sa uskutočnila dňa 8.9.2016  a pozostávala z odbornej degustácie vzoriek vín. Druhá časť - verejná degustácia vín sa uskutočnila v dňoch 16. a 17.9.2016. Súťažilo sa v siedmich kategóriách. Vína posudzovali štyri komisie zostavené z odborníkov. Hodnotenie vín bolo anonymné. Udelené boli ocenenia: Cena primátora mesta Šaľa a Cena generálneho riaditeľa Duslo, a.s. . V každej kategórii bol udelený titul Šampión a boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií. Ďalej boli udelené Zlaté medaily a Strieborné medaily. Súťaže sa zúčastnili vinári zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska. Ceny vyhotovil MgA. Andrej Csillag, ktorému vyslovila poďakovanie. Tento rok bola zabezpečená aj gastronómia, čo hodnotila veľmi pozitívne. Termín súťaže je podľa nej potrebné posunúť na skorší  z dôvodu, že v septembri už vinári spracovávajú aktuálnu úrodu.

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo dňa 16.9.2016 v obradnej sále MsÚ.

  Mgr. Anikó Sárkányová ponúkla Ing. Martine Čižmárikovej dodanie kontaktov na vinárov a degustátorov z Maďarska na  budúcoročnú súťaž.

  Mgr. Július Morávek poďakoval Ing. Martine Čižmárikovej za zorganizovanie súťaže, Mgr. Martine Moťovskej za moderovanie a MgA. A.Csillagovi za ceny, ktoré vyhotovil.

  Závery z diskusie členov komisie sú uvedené v bodoch č. 1, 2 a 3 odporúčacej časti unesenia.

   

 15. Kronika mesta za rok 2016 – kronikár mesta

  Tento bod bol predsedom komisie stiahnutý z programu rokovania komisie.  Uviedol informáciu, že Mgr. František Adam zo zdravotných dôvodov kroniku za rok 2016 už písať nebude, poskytne však zozbierané informácie.

   

 16. Návrhy na ocenenie Cena mesta za rok 2016 v oblasti kultúra a cestovný ruch – členovia komisie

  Predseda komisie informoval prítomných, že spracováva jeden návrh na ocenenie a tiež Mgr. Miroslav Demín mu avizoval spracovanie jedného návrhu. Ostatní členovia návrhy nepripravujú.  

   

 17. Príprava výstavy o divadelníctve– Mgr. Demková

  Mgr. Alena Demková  informovala prítomných o prebiehajúcich prípravách výstavy o divadelníctve. Má hotovú takmer celú textovú časť pripravovanej publikácie, sústreďuje fotografie, pripravuje plagát, pozvánky... Hotový je takmer 3- hodinový dokument Divadelného súboru Materinky a spracovávajú dokument dospelých divadiel, za čo vyslovila srdečnú vďaku svojmu bratovi.

  Vernisáž výstavy bude 18.10.2016 o 17,00 h v Galérii Focesa. Výstava potrvá až do polovice decembra.

  Poďakovala všetkým, ktorí jej akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri príprave a realizácii výstavy: bývalým i súčasným divadelníkom, Mgr. Morávkovi, Mgr. Máčikovej, PaeDr. Melicherčíkovej, Ing. Velázquézovej, Ing. Botkovi ...,  mestu Šaľa, MsKS, CVČ, Galérii Focesa a mediálnemu partnerovi Slovo Šaľanov...

   

 18. < >

  ZUŠ Šaľa a ZUŠ Oroszlány pripravujú spoluprácu na spoločných koncertoch.

  V závere rokovania členovia komisie diskutovali o nedostatočnej dostupnosti pamiatkových predmetov o meste Šaľa. Záver z diskusie členov komisie je uvedený v bode č. 4 odporúčacej časti unesenia.

   

 19. Návrh na uznesenie

  Návrh na uznesenie predložený členom komisie predsedom Mgr. Júliusom Morávkom bol prítomnými schválený. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

   

 20. < >

  primátor mesta

 21. oddelenie organizačné a správne MsÚ

 22. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková

 23. predseda a členovia komisie

 24. tajomníčka komisie

 25. vedúci MsKS

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 26.9.2016

 

 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

 

berie na vedomie

 

 1. informáciu o plnení uznesení z augusta 2016

 2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci október 2016

 3. informáciu o čerpaní rozpočtu v programoch kultúra a propagácia a marketing za 1. polrok 2016

 4. informáciu o súťaži vín TERRA WAG

 5. informáciu o príprave výstavy o divadelníctve v Šali

   

   

  odporúča

   

 6. poriadať súťažnú prehliadku v skorších mesiacoch, nie v septembri

 7. v deň verejnej ochutnávky vín pred budovou MsÚ nekonať obrady v obradnej miestnosti mesta

 8. na súťaži vín zvýšiť počet zahraničných účastníkov

 9. predaj pamiatkových predmetov o meste v priestore vestibulu budovy MsÚ

   

   

  súhlasí

   

 10. s predložením 1 – 2 návrhov na udelenia ocenenia Cena mesta za rok 2016 z oblasti kultúry a cestovného ruchu

   

   

  informuje

   

 11. zasadnutie komisie v mesiaci október sa uskutoční 19. októbra 2016 (streda) o 16,00 h v budove mestského úradu

   

   

  Šaľa, 26.9.2016                                                             Július Morávek

  predseda komisie