Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.01.2016 - 11:44  //  aktualizácia: 14.01.2016 - 11:45  //  zobrazené: 677

08/2015 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 08/2015  |  dátum konania: 07.12.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  • Úvod
  • Informácia o odpadovom hospodárstve v meste Šaľa
  • Pripomienkovanie PHSR mesta Šaľa 2015-2020
  • Informácia o prevádzkovaní nocľahárne v meste Šaľa
  • Rôzne
  • Záver

 

Informácia o odpadovom hospodárstve v meste Šaľa

RSDr. Gomboš, predseda komisie odovzdal slovo Ing. Haládikovej, aby poinformovala prítomných členov o súčasnej situácii v odpadovom hospodárstve. Zmena názvu spoločnosti SITA Slovensko, a.s. vyplynula z toho, že odo dňa 15. 10. 2015 je jediným akcionárom pôvodnej spoločnosti spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Trenčín. Dňom 24. 10. 2015 bolo zmenené obchodné meno pôvodnej spoločnosti SITA Slovensko, a.s. na Waste transport, a.s., ostatné identifikačné údaje zostali bez zmeny. S tým súvisí aj výmena označovacích a informačných tabúľ zariadení, ktoré prevádzkuje táto spoločnosť na území mesta.

Mesto rokuje so spoločnosťou Waste transport, a.s. (pred tým SITA Slovensko, a.s.) o ukončení zmluvy na poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve. Rokovania sú v súčasnosti pozastavené a budú pokračovať v I. Q budúceho roka. V súvislosti s tým sa už nebude realizovať ani výstavba stojísk podľa doterajšieho modelu.

Súčasne mesto pripravuje podklady pre vypísanie novej súťaže v tejto oblasti. V záujme skvalitnenia a modernizácie služieb plánuje využiť na zber odpadu polo podzemné kontajnery, ktorých objem je 5 m3 a jeden takýto kontajner nahradí cca 6 ks 1100 l kontajnerov.

Prednostka MsÚ a zodpovedný zamestnanec mesta, Ing. Haládiková, navštívili v novembri 2015 Nitrianske komunálne služby, ktoré na území Nitry v spolupráci so spoločnosťou      ENEX trade, s.r.o., Trenčín, inštalovali kontajnery takéhoto typu. V čase návštevy boli kontajnery inštalované na sídlisku Klokočina.

Kontajnery MOLOK sa skladajú z plastového plášťa, v nadzemnej časti s dreveným obložením, s plastovým vekom. Vo vnútri sa nachádza vrece s hákom, pomocou ktorého sa v prípade naplnenia vyzdvihne hydraulickou rukou a obsah sa vysype do zberného vozidla. Kontajnery sa osádzajú 1,5 m hlboko do zeme na štrkové lôžko. Nadzemná časť je cca 110 cm vysoká s vhadzovacím otvorom na veku, ktorý dodávateľ prispôsobí požiadavkám odberateľa a podľa zbieraných komodít pri triedenom odpade. Spoločnosť ENEX trade, s.r.o. v spolupráci so slovenskou softvérovou spoločnosťou vyvíja aplikáciu na monitorovanie naplnenosti týchto kontajnerov.

Dňa 07. 12. 2015 sa uskutočnilo u primátora mesta rokovanie s výkonným riaditeľom spoločnosti ENEX trade, s.r.o., Ing. Jánom Hrickom, kde sa dohodli predbežné požiadavky mesta na vypracovanie štúdie pre osadenie týchto kontajnerov. Tento dokument bude podkladom pre vypracovanie podmienok verejnej súťaže na služby v odpadovom hospodárstve.

Polo podzemné kontajnery by mali nahradiť 1100 l kontajnery na sídliskách v meste. Podrobnejšie a presnejšie informácie aj ohľadom časového horizontu budú k dispozícii až po vyhodnotení novej súťaže pre služby v odpadovom hospodárstve, čo predpokladáme cca k polroku 2016.

 

 

UZNESENIE č.X/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o odpadovom hospodárstve v meste Šaľa.

 

 

Pripomienkovanie PHSR mesta Šaľa 2015-2020

O dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020“ informovala Ing. Braníková. Vysvetlila, že ide o strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja, opatrenia aj aktivity na ich plnenie. Pracovný materiál na pripomienkovanie bol zaslaný členom komisie. Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.

UZNESENIE č.X/2 :

Komisia berie na vedomie PHSR  mesta Šaľa na roky 2015-2020 a odporúča  MsZ schváliť.

 

Informácia o prevádzkovaní nocľahárne v meste Šaľa 

RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o prevádzkovaní nocľahárne v zimných mesiacoch na základe informácii poskytnutých od riaditeľa OSS.

Od decembra bude Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa prevádzkovať nocľaháreň na ul. Partizánska. Nocľaháreň je nízkoprahovým zariadením a jej poslaním je v zimnom období zabezpečiť ľuďom bez domova nocľah. V nocľahárni sa poskytuje prenocovanie formou prístrešia ľuďom, ktorý nemajú zabezpečené ubytovanie alebo z iných príčin  nemôžu užívať doterajšie bývanie. Zároveň sa im poskytuje sociálne poradenstvo a utvárajú sa im podmienky pre nevyhnutné vykonávanie osobnej hygieny a konzumáciu stravy. Za bezdomovca sa pre účely prevádzky nocľahárne považuje fyzická osoba, ktorá zo sociálnych, rodinných alebo finančných dôvodov prechodne nie je schopná si zabezpečiť podmienky pre normálny ľudský život. Nocľaháreň by mala začať svoju prevádzku v plánovanom termíne od 15.12.2015, ale je možné že sa  otvorí  aj skôr. Všetko záleží od počasia.  Služby sa poskytujú klientom, ktorí potrebujú okamžitú pomoc pri zabezpečovaní nocľahu na nevyhnutný čas denne v čase od 17,00 do 07,00 hod. Zariadenie má kapacitu 17 lôžok.  Za nocľah je stanovená platba 0,70 eur. Za predpokladu, že prijímateľ sociálnej služby nerešpektuje domáci poriadok je agresívny a ohrozuje svoje okolie alebo opakovane porušuje domáci poriadok možno mu na návrh vedúceho nocľahárne sociálnu službu odmietnuť. V čase od 22,00 hod do 06.00 hod je v nocľahárni nočný kľud. Nocľaháreň sa zatvára o 07,00 hod.

V prípade informácií vo veci pomoci je k dispozícii od 07,00 hod. do 15,00 hod. na telefónnom čísle 0917384901 u Mgr. Vlasty Vargovej alebo pri prevádzke nocľahárne po otvorení na tel.: 0917180983 po 17,00 hodine. Nocľaháreň bude v prevádzke do 31.03.2016.

                                             

UZNESENIE č. X/3 :

Komisia berie na vedomie informáciu o prevádzkovaní nocľahárne v meste Šaľa.

 

Rôzne

RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o súčasnom stave na dopravnom ihrisku – o ubytovaní v budove ihriska pre 27 ľudí, ktorí pracujú v Samsungu a o situácii s tým súvisiacej.

 

 

 

 

                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková