Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.12.2015 - 08:36  //  aktualizácia: 08.12.2015 - 08:48  //  zobrazené: 627

08/2015 zasadnutie komisie školstva

číslo: 08/2015  |  dátum konania: 25.11.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ

zo dňa 25. 11. 2015 v  zasadacej miestnosti MsÚ v Šali

 

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová. Zasadnutia sa zúčastnili aj členovia Mestskej školskej rady.

 

Program zasadnutia:

  • Otvorenie
  • Informatívna súhrnná správa o VVČ škôl a školských zariadení       4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 a Návrh rozpočtu mesta na rok       2016       6.   Aktuálne informácie  
  • K bodu 2 Informatívna súhrnná správa o VVČ škôl a školských zariadení
  • Záver
  • Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020

Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v znení Metodického usmernenia č.10/2006-R, v  súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje školám a školským zariadeniam vypracovať správu a prerokovať ju v pedagogickej rade školy a v rade školy, kde sú zastúpení aj rodičia a poslanci MsZ. Správu za uplynulý školský rok po prerokovaní predkladá škola do 31. 10. príslušného roka na schválenie zriaďovateľovi. V súlade s uznesením MsZ č.5/2006 – XIII Spoločný školský úrad posúdil správy z jednotlivých škôl, spracoval Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2014/15 a stave v školskom roku 2015/16 a predkladá ju na rokovanie MsZ. Mgr. Hamarová krátko informovala prítomných o obsahu správy. Podľa Ing. Psotovej správa o VVČ je dobre spracovaná, má veľkú výpovednú hodnotu. Vyzdvihla kvalitnú prácu všetkých mestských škôl a školských zariadení. Znova upozornila na fakt, že je potrebné orientovať sa viac na stredné školy v meste Šaľa. Ing. Krištof poznamenal, že stredné školy si sami robia meno, musia presvedčiť svojimi výsledkami.  Mgr. Husáriková dodala, že dňa 25.11.2015 sa uskutočnilo Testovanie 5-2015. Žiaci 9. ročníka ZŠ J. C. Hronského a ZŠ s MŠ J. Murgaša sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Spojenej škole, Nivy 2 v Šali. Zintenzívnila sa aj spolupráca s Duslom, a. s. Mgr. Husáriková navrhla, aby do sumárnej správy o VVČ bolo doplnené aj krajské umiestnenie ostatných základných škôl.

Mgr. Morávek upozornil na skutočnosť, že potrebné investície uvedené v sumárnej správe o VVČ sú rozdielne od požiadaviek uvedených v návrhu rozpočtu na rok 2016. Ing. Velázquezová povedala, že návrh rozpočtu na rok 2016 reaguje na aktuálne požiadavky škôl a  tvoril sa už v priebehu mesiaca júl. Informatívna správa sa spracovávala v mesiaci október. V tabuľke Potrebné investície sa uvádzajú iba väčšie investičné akcie. Rozdiel vo výške financií na opravu strechy na MŠ Budovateľská vznikol tým, že riaditeľka MŠ Budovateľská dala vypracovať cenovú ponuku, ktorú doručila v októbri.

Uznesenie č.1/8/2015: KŠ berie na vedomie Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2014/15 a stave v školskom roku 2015/16 a odporúča ju na rokovanie MsZ. Súhrnná správa o VVČ svedčí o kvalitnej práci vedenia i pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Po krátkej diskusii členovia KŠ odporúčili, aby všetci zamestnanci /pedagogickí i nepedagogickí/ školstva dostali koncoročné odmeny. Podľa predsedu KŠ, Ing. Krištofa, sa jedná o cca. 30 000 Eur. Ing. Velázquezová informovala, že uvedený problém je v štádiu riešenia aj z toho dôvodu, že podielové dane sa zvýšili.

Uznesenie č.2/8/2015: KŠ odporúča priznať finančnú odmenu vo výške 100 Eur všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Členovia KŠ navrhujú priznať koncoročné odmeny riaditeľom škôl a školských zariadení za ich kvalitné vykonávanie pracovných činností a za dosiahnuté výsledky v edukačnom procese.

Uznesenie č.3/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča primátorovi mesta priznať odmeny riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa v súlade s § 20 ods.1 písmeno a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č.4/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča zaradiť do investičného plánu mesta Šaľa opravu fasád budov ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM a ZUŠ na Hlavnej ulici.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

K bodu 3 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020

 

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 2020“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja,

opatrenia aj  aktivity na ich naplnenie. Pracovný materiál na pripomienkovanie bol zaslaný členom KŠ. Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.

Realizačná časť – prioritné oblasti v školstve: rekonštrukcia MŠ Družstevná, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P. J. Šafárika, rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská, modernizácia prírodovedných a technických učební ZŠ, racionalizácia siete ZŠ, zvýšenie počtu asistentov na ZŠ, zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ.

Podľa Mgr. Moráveka  správa aj realizačná fáza jednotlivých úloh je dobre a podrobne spracovaná. Dôležitá a rozhodujúca je však otázka finančného krytia. Pracovné tímy odviedli zodpovednú prácu. Pri niektorých aktivitách sa uvádza percento plnenia 0 7%, čiže niektoré oblasti neboli realizované. Dokument obsahuje mnohé ekonomicky náročné úlohy.

Ing. Malárik upozornil, že z oblasti školstva chýba CVČ a ZUŠ, nie sú zaradené voľnočasové aktivity, iba športové aktivity. Pripomenul, že dotazník  - prieskum názorov obyvateľov mesta Šaľa vyplnilo spolu iba 73 respondentov. Z uvedeného dôvodu nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu a nemôže slúžiť ako podkladový materiál.

Uznesenie č.5/8/2015: Členovia KŠ pri MsZ v Šali neodporúčajú predložiť PHSR mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 MsZ v predkladanej forme a žiadajú o doplnenie za oblasť mládeže a voľnočasových aktivít.

Za: 11    Proti: 0  Zdržali: 0

 

 

K bodu  4   Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 a Návrh rozpočtu mesta na rok      2016

Ing. Velázquezová informovala, že navrhovaná úprava rozpočtu vyplýva z navýšenia decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu  na asistenta učiteľa, na projekt PRINED,  z príspevku na jazykové učebnice, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov, z navýšenia počtu žiakov z Eduzbere na šk. rok 2015/2016. Zriaďovateľ zvyšuje dotáciu na kreditové príplatky pre pedagogických zamestnancov v originálnych kompetenciách, presun financií z dôvodu  zabezpečenia prevádzky MŠ Bernolákova a navýšenia vlastných príjmov škôl. Presúvajú sa financie z MŠ Hollého na ZŠ J. Hollého na úhradu nájomného za priestory elokovanej triedy MŠ, na bezplatný prenájom telocviční pre futbalový klub –  deti a mládežnícke družstvá.

Mgr. Husáriková sa pýtala, či v roku 2016 budú pridelené finančné prostriedky na prevádzkové náklady ŠKD a ŠJ, aby neboli financované z vlastných príjmov. Ing. Sedlárová dodala, že vlastné príjmy slúžia na zveľaďovanie škôl. Informovala sa aj o spôsobe financovania multifunkčného ihriska na ZŠ J. C. Hronského.

Mgr. Morávek sa informoval ohľadom bezplatného prenájmu športových ihrísk. Predseda KŠ dodal, že členmi športových klubov sú prevažne žiaci z mestských ZŠ, ktorým by mal byť umožnený prístup na mimoškolské športové aktivity. Dosiahnuté športové úspechy škôl sú aj výsledkami športových klubov. Mgr. Husáriková sa vyjadrila, že náklady za prenájom telocviční a ihrísk budú školám hradené z mestského rozpočtu. V súčasnosti je záujem zo strany futbalového klubu o bezplatný prenájom. Mgr. Michalková poznamenala, že v prietoroch ZŠ J. Hollého sa uskutočnili tréningy hádzanárok, avšak vznikol problém s priestormi. Dodala, že školy do športových súťaží by mali zapojiť všetkých žiakov, nie iba tých, ktorí sú členmi športových klubov. Mgr. Husáriková poznamenala, že školy majú aj interné športové krúžky. Školy dávajú priestor žiakom na účasť na jednotlivých športových súťažiach.

 

Uznesenie č.6/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča predložiť MsZ Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 a Návrh rozpočtu mesta na rok 2016.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

 

K bodu 5 Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa

č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

 

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len „ zápis“ ). Zápis sa koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

Riaditeľ školy do 30. júna  zašle  zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Je potrebné riešiť problém plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom  mesto Šaľa, bez uvedenia adresy - Poslanecký návrh na doplnenie VZN ..../2015, ktorým sa mení VZN 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa.

Uznesenie č.7/8/2015: KŠ pri MsZ v Šali odporúča  predložiť MsZ Návrh VZN mesta Šaľa

 č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa s doplnením poslaneckého návrhu.

Za: 11    Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

K bodu 6 Aktuálne informácie

Do Rady školy pri Materskej škole Bernolákova budú delegovaní 2 poslanci: Miloš Rehák, Marek Molnár.

Ing. Krištof sa vyjadril, že nie všetky školy a školské zariadenia majú zverejnené na webovom sídle informácie o rade školy, preto je to potrebné doplniť.

Dňa 19. 11.2015 sa uskutočnila Burza stredných škôl, na ktorej sa prezentovalo 19 stredných škôl. Celkový počet zúčastnených škôl okresu je 11 s počtom žiakov 244. Organizačné zabezpečenie a realizáciu burzy Mgr. Morávek hodnotil pozitívne.

Odborný seminár pod názvom Svet dieťaťa v materskej škole sa uskutočnil dňa 20.11.2015, cieľom ktorého bolo riešiť problémy pri aplikovaní a používaní inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do praxe.

Dňa 25.11.2015 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a z vyučovacieho jazyka. Výsledky budú zaslané jednotlivým školám /plnoorganizovaným i neplnoorganizovaným/ elektronickou formou v mesiacoch december 2015 – január 2016.

Plán podujatí na december bude zaslaný školám mailom začiatkom mesiaca s termínmi predmetových olympiád a postupových súťaží, metodického dňa.

 

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční v ZŠ J. C. Hronského dňa 17. 12. 2015 o 10.00 hod.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ, členom Mestskej školskej rady za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                         

                                                                                                     Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie