Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.10.2015 - 16:04  //  aktualizácia: 23.10.2015 - 09:45  //  zobrazené: 718

08/2015 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 08/2015  |  dátum konania: 19.10.2015

Dátum a miesto: 19. októbra 2015 (pondelok) o 16,00 h v KS Večierka

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Mgr. Erika Kőrösi, Katarína Gáborová

Neprítomní: Ladislav Jaroš ml. – neospravedlnený

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrno - spoločenské podujatia v mesiaci november 2015 – zást. MsKS
4. Tvorivý čin roka za rok 2015
5. Propagácia mesta – formy, metódy, materiály – printové a upomienkové predmety – zást. MsKS a zást. - MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Prizvaní:

- zástupca MsKS
- zástupca MsÚ
- vedúca KS Večierka


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek

Privítal prítomných členov komisie kultúry a cestovného ruchu, vedúceho MsKS Ing. Františka Botku, zástupkyňu MsÚ Mgr. Eriku Körösi a vedúcu KS Večierka p. Katarínu Gáborovú.  Na základe prezentácie 10 prítomných členov  skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky dňa 14. októbra 2015. Mgr. Július Morávek dal návrh na doplnenie do bodu č. 6 Rôzne - prerokovať výdavkovú časť rozpočtu na rok 2016 v programoch propagácia, marketing a dotácie na kultúru. Program s navrhnutým doplnením prítomní členovia odsúhlasili a rokovali v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek

Informoval prítomných o plnení úloh v odporúčacej  časti uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 29. septembra 2015.  Skonštatoval, že úloha č. 1 bola splnená. Na podnet poslancov MsZ Ing. Gabriely Lackovej a Ing. Róberta Andrášiho doplnil Mgr. František Adam, kronikár mesta, jeden list o činnosti združenia Šaľa - Tvoje mesto do mestskej kroniky. Úlohy č. 2, 3 a 4 prekonzultoval s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým a ich plnenie bude predmetom ďalšieho konania.

3. Kultúrno - spoločenské podujatia v mesiaci november 2015 – vedúci MsKS Ing. František Botka

Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac november, ktorý bude vydaný v  mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bude zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty a obyvateľom mesta Šaľa prostredníctvom Slovenskej pošty.
Spomenul menovite nosné akcie v mesiaci november: šaliansky džezový festival – Džezáky, ktorého  organizátorom je PhDr. Rudolf Kuklovský predseda OZ Maceva, divadelné predstavenie Láááska, koncert skupiny DESmod, filmový festival Snow film fest 2015, Oldies party, Katarínska zábava v SD Veča v spolupráci so Základnou organizáciou slovenského zväzu záhradkárov Veča, tradičná zabíjačka pred SD Veča v spolupráci s TK Veča.
Ďalej informoval prítomných o pripravovaných Večianskych vianočných trhoch, ktoré MsKS pripravuje v spolupráci s OZ Večania v dňoch  11.  – 13. 12. 2015 a Šalianskych vianočných trhoch v dňoch 15. – 23. 12. 2015.

4. Tvorivý čin roka za rok 2015

Členovia komisie kultúry poverili tajomníčku komisie úlohou zabezpečiť zverejnenie Propozícií TVORIVÝ  ČIN  ROKA na webovej stránke mesta Šaľa a MsKS a zabezpečiť doručenie propozícií prostredníctvom elektronickej pošty  všetkým členom komisie.
Návrhy je možné zaslať tajomníčke komisie do 20. novembra 2015.  Termín odovzdania ocenení bude  14. decembra  2015 o 17,00 h v DS Mestského domu kultúry v Šali.

5. Propagácia mesta – formy, metódy, materiály – printové a upomienkové predmety – Ing. František Botka a Mgr. Erika Kőrösi

Mgr. Erika Kőrösi uviedla, že hlavnou náplňou jej práce je propagovať akcie mesta v médiách. Píše články ktoré zverejňuje na webe mesta, facebooku, Slove Šaľanov, Našich novinkách..., spolupracuje s RTV Krea, RTVS, SITA..., zverejňuje užitočné informácie pre občanov. Zastáva pozíciu tajomníčky ZPOZ, zabezpečuje personálne i materiálne slávnostné obrady v meste: sobáše, uvítania detí do života, oslavy jubilantov... Tento rok pribudli nové formy darčekov: jubilantom – pohár s vygravírovaným jubileom a erbom mesta, deťom – pamätná knižka, novomanželom – pero s gravírovaním. Upomienkové predmety v súčasnej dobe zabezpečuje p. Gabriela Kukučková, sekretárka primátora.
Ing. František Botka uviedol, že MsKS má od tohto roku novú webovú stránku, kde reklamuje aktivity mesta – MsKS, MsKJJ. Využíva tiež nové podsvietené  reklamné vitríny CityLight-y, výlepné plochy a reklamné pútače.

6. Rôzne

Ing. František Botka:
- veľmi pozitívne hodnotil podujatie dňa 15.10.2015 Úcta k starším, po prvý raz vystúpili pre verejnosť FS Šaľan a Detský FS Šaľanček, ktoré zožali úspech,
- MsKS chystá ďalší nábor do folklóru, nakoľko chýbajú chlapci,
- 26.10.2015 bude v MsKJJ vyhodnotenie súťaže k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a následne bude inštalovaná v KS Večierka výstava súťažných prác,

Mgr. Július Morávek:
- navrhol zaradiť vystúpenie FS Šaľan a Detského FS Šaľanček na odovzdávaní ocenení Tvorivý čin roka 2015,
- mesto Šaľa má veľmi málo propagačných materiálov, vidí absenciu ich dostupnosti návštevníkom, prevádzka turisticko – informačného centra mala byť spustená v roku 2014, v Šali v tomto smere pôsobí p. Igor Boháč a vo Veči p. Marek Molnár,
- informoval o rozhovore s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým a informatikom mesta Martinom Fabianom o novej webovej stránke mesta – zhodli sa na názore dať viac priestoru udalostiam o živote v meste, histórii, starým fotografiám...

Mgr. Alena Demková:
- informovala prítomných o výsledkoch a  oceneniach dvoch šalianskych filmových štábov, ktoré sa zúčastnili na filmovom festivale a súťaži Bratislava 48 Hour Film Project 2015,
získali tri ceny za Najlepší scenár - (KEKS production) Valentín Kozaňák, Najlepší zvuk - Starena (MirgisMovie) Ing. Miroslava Bartovicová a Najlepšia herečka Mgr. Alena Demková, myšlienka projektu a najväčšia filmová súťaž krátkych filmov na svete pochádza zo Spojených štátov, organizátormi projektu na Slovensku sú Mgr. Roman Hatala a Mgr. Zuzana Nováková.

Mgr. Miroslav Demín:
- hodnotil účasť a získané ocenenia šalianskych filmových štábov na súťažnom filmovom festivale  Bratislava 48 Hour Film Project 2015 veľmi pozitívne,
- na webovej stránke MsKS v časti MsKJJ majú zverejnené fotografie skreslený obraz, navrhuje vyvarovať sa takýchto chýb,
- páčia sa mu video upútavky, hodnotil ich ako dobrú a vítanú propagáciu podujatí, upozornil však, že niektoré sú veľmi dlhé,
- pozitívne hodnotí, že každý vidí, koľko ľudí stránky navštívilo,
- pokiaľ bude mesto zabezpečovať pre folklór napr. tričká, nech okrem loga mesta dá vytlačiť aj názov súboru,

Ing. Peter Jaroš:
- vyjadril sa, že sa mu páči prezentácia všetkých aktivít mesta Mgr. Erikou Kőrösi na webe mesta Šaľa, ohlasy na jej prácu z verejnosti sú veľmi dobré a osobne sa teší na každý jej ďalší článok,

Peter Hlavatý:
- upozornil, že na webových stránkach  MsKS zostávajú niekedy neaktuálne informácie, navrhuje väčší dôraz venovať pravidelnej aktualizácii,
- privítal by, keby na mestskej webovej stránke mohli firmy prezentovať rôzne zaujímavé aktivity,
Členovia komisie:
- po prezretí fotografií s návrhom umiestnenia srniek v priestore parku domova dôchodcov v Šali  sa zhodli v názore výtvarne dotvoriť priestor  až po dokončení budovy, napr. vypísaním súťaže miestnych umelcov o najvhodnejšie dielo na umiestnenie do priestoru, srnku s mláďaťom  symbolizujúcu matku s dieťaťom videli ako vhodnú v uvedenom priestore v minulosti, keď tam stála materská škola,
- diskutovali:
o naplánovanom výdavku v rozpočte mesta na rok 2016 pre RTV Krea,
o naplánovanom výdavku v rozpočte mesta na rok 2016 na dotácie pre kultúru,
o potrebe znovuzriadenia referátu kultúry na MsÚ v Šali od  budúceho roku,
o potrebe vytvorenia pozície koordinátora webu mesta Šaľa a mestských organizácií  v novej organizačnej štruktúre,
stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti unesenia.
7. Návrh na uznesenie - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek

Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

8. Ukončenie - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek

Poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

 

 


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. vedúca – oddelenie organizačné a správne
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 19. 10. 2015


Komisia kultúry a cestovného ruchu

berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení zo septembra 2015
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v novembri 2015
3. informáciu o propozíciách ankety Tvorivý čin roka (TČR)
4. informáciu o propagácii mesta v činnosti hovorcu mesta
5. informáciu o výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2016

ukladá

1. členom komisie predložiť návrhy na udelenie ocenenia TČR za rok 2015 do 20.11.2015 (piatok) tajomníčke komisie
2. tajomníčke komisie poslať členom komisie propozície ankety TČR do 23.10.2015
3. tajomníčke komisie zverejniť na webovej stránke mesta i  MsKS informáciu o možnosti podania návrhov na udelenie ocenenia TČR

odporúča

1. členom komisie – poslancom na rokovaní zastupiteľstva posúdiť príspevok pre televíziu KREA vo výške 3000 €
2. zvýšiť v rozpočte na rok 2016 dotáciu pre kultúru (program č.11) výške minimálne na úrovni roku 2015 (5000 €)
3. vyžiadať informáciu o vytvorení referátu kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v organizačnej štruktúre MsÚ s účinnosťou od roku 2016
4. vytvorenie pracovnej pozície koordinátora webovej stránky mesta a organizácií zriadených mestom

súhlasí

1. s poriadaním slávnostného udelenia ocenenia TČR dňa 14. 12. 2015 (pondelok) v divadelnej sále domu kultúry so začiatkom o 17,00 h V programe odporúča komisia vystúpenie folklórnych súborov Šaľan a Šaľanček.

Šaľa, 19. 10. 2015       Július Morávek
predseda komisie