Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.11.2013 - 12:38  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:21  //  zobrazené: 1540

08/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 07/11/2013

číslo: 08/2013  |  dátum konania: 07.11.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Doplniť do programu rokovania:
do písmena A. Informačné materiály a správy:
- materiál číslo A 5/8/2013 – Informatívna správa o audite vereného osvetlenia v meste Šaľa

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
 

Hlasovanie č. 2
zmena poradia prerokovania materiálu:
- materiál číslo C 2/8/2013 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014 prerokovať pred materiálom číslo B 2/8/2013

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Program ako celok
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena
Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,

 

 

 

Materiál číslo A 1/8/2013 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 8/2013 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v § 4 – Státie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v § 4 – Státie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/8/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 8/2013 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,


Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/8/2013 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2013

Uznesenie č. 8/2013 – III. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2013,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2013,
C. odporúča
primátorovi mesta:
1. zrušiť prebiehajúce verejné obstarávanie na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Šaľa – I. etapa,
2. vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Šaľa po odsúhlasení koncepcie modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa mestským zastupiteľstvom.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

Materiál číslo A 4/8/2013 - Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2012/2013 a stave v školskom roku 2013/2014

Uznesenie č. 8/2013 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2012/2013 a stave v školskom roku 2013/2014,
B. berie na vedomie
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2012/2013 a stave v školskom roku 2013/2014,
C. odporúča
dopracovanie tejto správy o potrebné investície do školských zariadení ako podklad pre prípravu rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na ďalšie roky.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/8/2013 – Informatívna správa o audite verejného osvetlenia v meste Šaľa

Uznesenie č. 8/2013 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o audite verejného osvetlenia v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o audite verejného osvetlenia v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/8/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok

Uznesenie č. 8/2013 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok v predloženom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/8/2013 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014

Uznesenie č. 8/2013 – VII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014,
B. berie na vedomie
predložený materiál „Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014“,
C. schvaľuje
1. zapracovanie do východiskovej situácie prebytok rozpočtu 2013 súvisiaci s predajom pozemku za ČS SHELL v plnej výške,
2. použitie týchto prostriedkov v roku 2014 podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/8/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2013 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o miestnych daniach
a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/2013 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/8/2013 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) – návrh na predĺženie platnosti dokumentu a návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2011 – XI. zo dňa 30. júna 2011

Uznesenie č. 8/2013 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013),
B. ruší
časť Uznesenia č. 8/2011 – XI. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
30. júna 2011 tak, že v časti C. ukladá ruší celé znenie bodu 1.
Doterajšie body 2. až 4. sa označujú ako body 1. až 3.
C. schvaľuje
1. predĺženie doby platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) do 31. 12. 2015,
2. doplnenie bodu 2. do časti D. odporúča Uznesenia č. 8/2011 – XI. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 30. júna 2011, ktorý znie:
2. primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ.
T: rok 2015
Doterajšie znenie časti uznesenia sa označuje ako bod 1.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo B 4/8/2013 - Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – hlasovať o navrhnutých zmenách samostatne

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, , Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.


Hlasovanie o lokalite č. 1

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková,
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

Hlasovanie o lokalite č. 2

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,
 

Hlasovanie o lokalite č. 3

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,


Uznesenie č. 8/2013 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v roku 2014

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 5/8/2013 - Návrh Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018

Uznesenie č. 8/2013 – XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018,
B. schvaľuje
Koncepciu kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018,
C. odporúča
1. pre nasledujúce roky finančne vyčísliť potrebu krytia jednotlivých činností a konkrétnych akcií, 
2. predložiť využitie mestského kultúrneho strediska za účelom získavania zdrojov,
3. doplniť SWOT analýzu o silné stránky a to je Zbor pre občianske záležitosti. 

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/8/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2013

Uznesenie č. 8/2013 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2013,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2013.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/8/2013 - Informácia o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia
č. 6/2012 – VIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15. novembra 2012

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenie č. 6/2012 – VIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15. novembra 2012,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 6/2012 – VIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15. novembra 2012,
C. schvaľuje
podmienky nájmu:
a) prenajímateľ po ukončení platnosti Zmluvy o dielo s číslom 145/2013 dňa
29. 04. 2013 uzavretej s Futbalovým klubom Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa na údržbu futbalového štadióna Šaľa na obdobie od 01. 05. 2013 do
30. 04. 2014, neprispeje na kosenie, údržbu trávnikov a umelého trávnika,
b) prenajímateľ súhlasí s tým, aby
- nájomné za prenájom umelého trávnika, podľa cenníka schváleného Uznesením
č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
8. decembra 2011, bolo príjmom Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa, ktorý bude predkladať prenajímateľovi prehľad príjmov ku kontrole raz mesačne, podľa podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve,
- nájomné za prenájom umelého trávnika bolo použité na kosenie, údržbu trávnikov a umelého trávnika Futbalového štadióna na Nitrianskej 1727/1 v Šali.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie (alternatíva č. 1) nebolo prijaté.

Uznesenie č. 8/2013 – XIII. (alternatíva č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 6/2012 – VIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15. novembra 2012,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 6/2012 – VIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15. novembra 2012,
C. schvaľuje
podmienky nájmu:
a) v roku 2014 prenajímateľ prispeje na kosenie a údržbu trávnikov vo výške
10 000,00 Eur,
b) prenajímateľ súhlasí s tým, aby nájomné za prenájom umelého trávnika, podľa cenníka schváleného Uznesením č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011, bolo príjmom Futbalového klubu, ktorý bude predkladať prenajímateľovi prehľad príjmov ku kontrole raz mesačne, podľa podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve,
c) prenajímateľ prehodnotí plnenie podmienok podľa bodu a) a b) k 30. 09. 2014.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 2/8/2013 - Eduard Koza a Denisa Kozová, obaja trvale bytom Nivy 1466/13, 927 05  Šaľa – Veča – prevod pozemku na ulici Nivy z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ulici Nivy v Šali - Veči, parc. č. 3786,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného pozemku, ktorý sa nachádza za rodinným domom žiadateľov,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Nivy v Šali - Veči, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 3786, záhrada o výmere 1 199 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 4,00 Eur/m2, v celkovej cene 4 796,00 Eur, pre Eduarda Kozu a Denisu Kozovú, obaja trvale bytom Nivy 1466/13, 927 05  Šaľa - Veča, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/8/2013 - Zámena pozemkov, časť parc. č. 912/1 vo vlastníctve mesta Šaľa za parc. č. 2291/11 vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča

Uznesenie č. 8/2013 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov, časť parc. č. 912/1 vo vlastníctve mesta Šaľa za parc. č. 2291/11 vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča,

 


B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o zosúladenie skutkového a právneho stavu užívaného pozemku, ktorý spočíva v dlhodobom užívaní,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
pozemok, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 912/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 18 m2,  vedený na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 08-01/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 9/2012, ide o novovytvorenú parc. č. 912/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v hodnote 776,73 Eur,
2. vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča
za pozemok, parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 2291/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m², vedený na liste vlastníctva č. 8515, v hodnote
1 194,96 Eur.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 4/8/2013 - Ing. František Jurášek a Jana Jurášková, Dolná 522/10, Šaľa; Dezider Klincko a Klára Klincková, Dolná 522/10, Šaľa; Ing. Oldřich Svoboda a Mária Svobodová, Dolná 522/10, Šaľa; Ján Wetzler, Dolná 522/10, Šaľa; Stanislav Petráš a Marianna Petrášová, Dolná 522/10, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,


B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia  s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnenej plochy z dôvodu zabezpečenia vstupu na vlastný pozemok, na ktorom žiadateľ vybuduje garáž,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parc. v reg. C katastra nehnuteľností č. 585/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 30 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 19,89 Eur/rok, na dobu neurčitú pre:
1. Ing. Františka Jurášeka a Janu Juráškovú, trvale bytom Dolná 522/10, Šaľa, o výmere 6 m2 za cenu 3,98 Eur/rok,
2. Dezidera Klincka a Kláru Klinckovú, trvale bytom Dolná 522/10, Šaľa, o výmere 6 m2 za cenu 3,98 Eur/rok,
3. Ing. Oldřicha Svobodu a Máriu Svobodovú, trvale bytom Dolná 522/10, Šaľa, o výmere 6 m2 za cenu 3,98 Eur/rok,
4. Jána Wetzlera, trvale bytom Dolná 522/10, Šaľa, o výmere 6 m2 za cenu 3,98 Eur/rok,
5. Stanislava Petráša a Mariannu Petrášovú, trvale bytom Dolná 522/10, Šaľa, o výmere 6 m2 za cenu 3,98 Eur/rok.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/8/2013 - Róbert Meleg a Zuzana Melegová, SNP 5, Šaľa; Karol Zadrabaj a Zlatica Zadrabajová, Nešporova 1015/24, Šaľa – prevod pozemku na ul. J. Kollára

Uznesenie č. 8/2013 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. J. Kollára,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 05/2013, overeného Správou katastra Šaľa, dňa
23. apríla 2013, pod číslom 135/2013, ako:
1. novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2667/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v cene 36,513 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 693,74 Eur pre Róberta Melega a Zuzanu Melegovú, obaja trvale bytom SNP 5, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2667/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v cene 36,513 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 693,74 Eur pre Karola Zadrabaja a Zlaticu Zadrabajovú, obaja trvale bytom Nešporova 1015/24, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/8/2013 - SPORTER s.r.o., Nevädzová 6F, 821 01  Bratislava – ponuka na spätné odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča a zrušenie predkupného práva – opätovné predloženie

Uznesenie č. 8/2013 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na spätné odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča a zrušenie predkupného práva,
B. konštatuje,
že mesto Šaľa nemá záujem o spätné odkúpenie pozemku, parc. č. 3198/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 379 m2 v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 6923 vo vlastníctve spoločnosti SPORTER s.r.o., Nevädzová 6 F,
821 01  Bratislava,

 

C. schvaľuje
výmaz vecného bremena zriadeného v prospech oprávneného mesta Šaľa, IČO 00306185, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, ktoré spočíva v predkupnom práve v prípade       predaja pozemku, parc. č. 3198/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2 379 m2 vo vlastníctve spoločnosti SPORTER s.r.o, Nevädzová 6F, 821 01  Bratislava, zastúpená konateľom Bc. Martinom Černákom, zapísané na liste vlastníctva č. 6923,       za podmienky, že spoločnosť SPORTER s.r.o. uhradí zmluvnú pokutu v zmysle Kúpnej zmluvy č. 32/2009 zo dňa 09. 12. 2009 vo výške 10 % z kúpnej ceny, t. j. 9 516,00 Eur v prospech účtu mesta Šaľa číslo 6627849005/1111, vedeného v UniCredit Bank Slovakia, a.s., za nedodržanie účelu, na ktorý bol pozemok predaný.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/8/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, pre Miroslava Sýkoru, Nešporova 1007/1, Šaľa

Uznesenie č. 8/2013 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, parc.
č. 3080/25 zastavaná plocha a nádvorie, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, vedený
v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, parc. č. 3080/25 zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu
č. 59/2009, overeného Správou katastra Šaľa, dňa 23. februára 2010, pod číslom 11/2010, o výmere 199 m2, v cene 39,832 Eur/m2, v celkovej cene 7 926,56 Eur pre Miroslava Sýkoru, trvale bytom Nešporova 1007/1, Šaľa, v celosti,
2. zverejniť zámer prenájmu pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parc.
č. 3080/11 zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 59/2009, overeného Správou katastra Šaľa, dňa 23. februára 2010, pod číslom 11/2010, ako novovytvorená par. č. 3080/286, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2, v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako spevnenú plochu pri budove v osobnom vlastníctve žiadateľa, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 115,36 Eur/rok, pre Miroslava Sýkoru, trvale bytom Nešporova 1007/1, Šaľa.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/8/2013 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou s priľahlou plochou a zriadenie vecného bremena na pozemku na Hornej ul. v Šali

Uznesenie č. 8/2013 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou s priľahlou plochou parc. č. 2507/5 a novovytvorená parc. č. 2507/11 a zriadenie vecného bremena na pozemku, novovytvorená parc. č. 2507/10,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
C. schvaľuje
1.  zmluvný odplatný prevod pozemkov na Hornej ul. v Šali, vedených v reg. C katastra nehnuteľností, v katastrálnom území Šaľa, parc. č. 2507/5, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 151 m2 a časť parc. č. 2507/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 256/2013 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEA, s. r. o., overeného Správou katastra Šaľa dňa 7. augusta 2013, pod číslom 322/2013, ide o novovytvorenú parc. č. 2507/11, zastavaná plocha a nádvorie             o výmere 286 m2, spolu o výmere 437 m2 v cene 39,832 Eur/m2, t. j. v celkovej cene
17 406,58 Eur pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, 
2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok, časť parcely v reg. C katastra nehnuteľností č. 2507/1, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č. 256/2013 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEA, s. r. o, overeného Správou katastra Šaľa, dňa 7. augusta 2013, pod číslom 322/2013, ako novovytvorená parc. č. 2507/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 m2, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 916 47  Bratislava, za jednorázovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 69/2013 vo výške
2 800,00 Eur.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/8/2013 - Peter Dubový a Elena Dubová, Šaľa, Jazerná 585/28 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto uzneseniu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 23. októbra 2013,


C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa 25. 07. 2002, ako parcela č. 789/92 o výmere 176 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 29,04 Eur/rok a časť parcely č. 789/72 o výmere 39 m2 (za časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 32,90 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Dubového a Elenu Dubovú, Šaľa, Jazerná 585/28.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/8/2013 - Pavol Novomestský, Šaľa, Nešporova 1007/7 – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely
č. 865, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 11,93 Eur/rok, na ktorom je zrealizovaný vstup zo zámkovej dlažby do predajne servisu počítačov, na dobu neurčitú, pre Pavla Novomestského, Šaľa, Nešporova 1007/7.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 11/8/2013 - Štefan Dulík a Andrea Dulíková, Šaľa, Hlavná 2115/89; Ladislav Juhos, Šaľa, Hlavná 2115/91 – žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zriadení dvora a jeho údržby na vlastné náklady,
b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre nájomcov podľa prílohy k tomuto uzneseniu, na dobu neurčitú dňom 01. 01. 2014.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 12/8/2013 - Enikő Križanová, Šaľa, Nešporova 1013/34 – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2013 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 23. októbra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely
č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23,5 m2, na ktorom sa nachádza príjazdová komunikácia ku garáži, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume
15,58 Eur/rok, na dobu neurčitú dňom 01. 01. 2014, pre Enikő Križanovú, Šaľa, Nešporova 1013/34.
 
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 
Materiál číslo D 13/8/2013 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“ formou elektronickej aukcie

Uznesenie č. 8/2013 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“ formou elektronickej aukcie,

 

B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“, podľa predloženého a upraveného návrhu,
2. podmienky OVS  uvedené v predložených a upravených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- MUDr. Jozef Grell, poslanec
- Ing. Jozef Mečiar, poslanec
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej
- Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 1. zasadnutí MsZ v r. 2014.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 14/8/2013 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 22 (garsónky) na 8. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 13, v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 8/2013 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 22 (garsónky) na 8. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 13, v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN C na LV č. 4051, a to:
a) bytu č. 22 (garsónka) na 8. NP (7. poschodie), v bytovom dome na P. J. Šafárika,    súp. č. 378, vchod č. 13, podlahová plocha bytu 19,98 m2, v podiele 1/1,
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu    súp. č. 378, vo veľkosti 50/10000-in,
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 524/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, vo veľkosti 50/10000-in,
do výlučného vlastníctva spoločnosti FORS TRADE s.r.o. so sídlom Pázmaňa 2020/30, 927 01  Šaľa, IČO 31421849, zastúpenej konateľom Róbertom Balogom, za cenu
16 501 Eur.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 15/8/2013 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči – II.“

Uznesenie č. 8/2013 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči – II.“, s návrhom na zmenu Uznesenia č. 7/2013 – XXXVI.
zo dňa 26. septembra 2013, 
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 7/2013 – XXXVI. nasledovne:
1. v časti B. v bode a) sa dopĺňa text za čiarkou „v prospech spoločnosti                    BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa, IČO: 45892695,
v zastúpení konateľom Branislavom Bokorom, za kúpnu cenu 250 000 Eur mínus
5 232,31 Eur, t. j. 244 767,69 Eur“,
2. v časti B. v bode b) sa dopĺňa text za čiarkou „v prospech podielového spoluvlastníka Ladislava Reháka, bytom Nivy 1482//32, Šaľa - Veča, ktorý využil svoje predkupné právo v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, za ponúknutú kúpnu cenu 5 232,31 Eur“,
3. text „dotknutá výmera celkom 6 630 m2, za kúpnu cenu 250 000 Eur, v prospech spoločnosti BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01 Šaľa,
IČO: 45892695, v zastúpení konateľom Branislavom Bokorom“ sa ruší a nahrádza sa novým textom „t. j. za kúpnu cenu spolu 250 000 Eur.“  

 


Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/8/2013 - Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa – „Dohoda o vzájomnom vysporiadaní“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Šaľa a spoločnosťou INPEK, s.r.o. Nitra, „Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov stavby“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šaľa

Uznesenie č. 8/2013 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
a) návrh „Dohody o vzájomnom vysporiadaní“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Šaľa a spoločnosťou INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, Nitra (IČO 34105620),
b) návrh „Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov stavby“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šaľa,
B. súhlasí
a) s uzatvorením „Dohody o vzájomnom vysporiadaní“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Šaľa a spoločnosťou INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, Nitra (IČO 34105620),
b) s uzatvorením „Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov stavby“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/8/2013 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2014

Uznesenie č. 8/2013 – XXIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu RSDr. Petra Gomboša)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2014,
B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva
na 1. polrok 2014 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
1. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 6. februára 2014,
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. apríla 2014,
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. júna 2014.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 2/8/2013 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ o:
- Prof. RNDr. Ivanu Černú, CSc.,
- PhDr. Mgr. Art. Marianu Čengel Solčanskú

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 17
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 8/2013 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Tibora Kováča in memoriam,
- Centrum voľného času,
- Mgr. Alenu Demkovú,
- Ing. Helenu Psotovú,
- MUDr. Svetozára Hikkela,
- Prof. RNDr. Ivanu Černú, CSc.,
- PhDr. Mgr. Art. Marianu Čengel Solčanskú.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 
Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS