Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.09.2022 - 09:09  //  aktualizácia: 19.09.2022 - 09:09  //  zobrazené: 1992

07/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2022  |  dátum konania: 13.09.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová,  Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Renáta Zelezníková,       PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Peter Gomboš

 

Neprítomní: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená)

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenie: č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022

 

3. Bytové otázky

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 6 na 1. poschodí na ul. Kráľovská 2490/4B, Šaľa.

 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

  Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9.

 

  Uznesenie č. 15/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 6, na 1. poschodí, na ul. Kráľovská 2490/4B v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Linde Kováčovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 21,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Peter Horváth, trvale bytom Šaľa.

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 5 na 1. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali.

 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

  Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9.

 

  Uznesenie č. 16/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu, na 1. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Tiborovi Vinczemu a Žofii Vineczeovej, trvale bytom Neded 15,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Denis Kozaňák, trvale bytom Šaľa, Budovateľská 56.

 

 1.  Žiadosť o výmenu bytu nájomníčky Anny Brandovej, ktorej bol pridelený 1 – izbový byt č. 93, na ul. Kráľovskej 2551/4H za 3 – izbový byt.

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny 3 – izbový byt uvoľnený.

 

 

 1.  Žiadosť o pomoc pri riešení bytovej otázky pána Petra Račkoviča.

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a  zhodnotili, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 

 1.   Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa

 

       Materiál predložila Sylvia Braunová, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

       Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

      

       Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

       Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9

Uznesenie č. 17/2022

 1. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zo dňa 13. 09. 2022, ktorý vypracoval MeT Šaľa           spol. s r. o.

 

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003:

 

 1. Marek Eiselle a Kristína Torišková, Močenok, Rokošová 221, pridelený byt
 2. Denis Vanek a Lea Kubičková, Šaľa, 8. mája, pridelený  byt
 3. Kristína Kollerová, Selice, Vážska 858/70,  pridelený byt
 4. Tung Le Thanh a Ha Ngujen Thi Thu, Šaľa, Dlhoveská 1415/24, nevydokladované potrebné potvrdenia
 5. Klaudia Tóthová a Peter Gogula, Šaľa, Hollého 10, vlastní nehnuteľnosť
 6. Jana Szecsényi a Csilla Czanerová, Šaľa, Narcisová 7, pridelený byt
 7. Róbert Czibula, Šaľa, J. Palárika 8, nevydokladované potrebné potvrdenia
 8. Zuzana Jakušová a Ferdinand Jakuš, Tvrdošovce, Sládkovičova 29, vlastní nehnuteľnosť
 9. Anna Šorcová, Hetméň 1786, nevydokladované potrebné potvrdenia
 10. Anna Balážová, Selice, 9. mája 21, odmietla pridelený byt
 11. Marián Faltinovič, Kráľov Brod 220, nevydokladované potrebné potvrdenia
 12. Bc. Miroslava Javorková, Šaľa, Narcisová 1, vyradená na vlastnú žiadosť
 13. Slávka Izsófová, Trnovec n/Váhom, Jatovská 281,            nevydokladované potrebné potvrdenia
 14. Attila Száz a Silvia Százová, Šaľa, V. Šrobára 10, nevydokladované potrebné potvrdenia
 15. Zuzana Modránska, Žihárec 43, nevydokladované potrebné potvrdenia
 16. András Beszédes a Krisztína Beszédesová,  Šaľa, Narcisová 8, nevydokladované potrebné potvrdenia
 17. Michal Toma, Šaľa, Čsl. Armády 16, odmietol pridelený byt
 18. Peter Šarficzky, Šaľa, Jazerná 585/30, vyradený na vlastnú žiadosť
 19. Tibor Kurina, Sládkovičovo, Sereďská 314/11, pridelený  byt
 20. Štefánia Strusková, Veľké Lovce 131,pridelený  byt
 21. Tomáš Horváth a Helena Horváthová, Sládkovičovo, Železničná 32, odmietol pridelený byt
 22. Martina Rácová, Šaľa, Nitrianska 20, pridelený  byt
 23. Michaela Ivánová, Šaľa, P. Pázmaňa 59/14, nevydokladované potrebné potvrdenia
 24. Anna Zroková a Tibor Krajčovič, Galanta, Mierová 2,nevydokladované potrebné potvrdenia
 25. Ondrej Mokoš, Neded 607, nevydokladované potrebné potvrdenia
 26. Ľudovít Kovács, Kráľová n/Váhom 523, nevydokladované potrebné potvrdenia
 27. Helena Horváthová, Šaľa, Družstevná 18, nevydokladované potrebné potvrdenia
 28. Mgr. Alžbeta Takácsová, PhD., Diakovce 1045, nevydokladované potrebné potvrdenia
 29. Emília Keszeliová, mesto Šaľa, pridelený byt
 30. Helena Szabová a Ján Szabó, Šaľa, Hollého 14, nevydokladované potrebné potvrdenia
 31. Tibor Gelnický a Monika Švihoríková, Šaľa, Jarmočná 12, nevydokladované potrebné potvrdenia
 32. Ján Gehry a Františka Gehryová, Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1525/8, nevydokladované potrebné potvrdenia
 33. Daniela Letková, Šaľa, Vlčanská 2,  nevydokladované potrebné potvrdenia
 34. Dezider Mészáros, mesto Šaľa, pridelený byt
 35. Lucia Miškovičová a Štefan Tóth, Šaľa, Murgašova 26, nevydokladované potrebné potvrdenia
 36. Nikoleta Vargová, Šaľa, Hliník 35, nevydokladované potrebné potvrdenia
 37. Lenka Práznovská, Šaľa, Nitrianska 14, pridelený byt
 38. Radoslav Packa, Šaľa, Slnečná 12, nevydokladované potrebné potvrdenia
 39. Ľubica Lopúová, Šaľa, Narcisová 17, vyradená na vlastnú žiadosť
 40. Július Szöcs, Vlčany 1548, odmietol pridelený byt
 41. Martina Kovácsová a Alžbeta Kovácsová, Diakovce 435, nevydokladované potrebné potvrdenia
 42. Nikola Hlavatá a Andrej Volentics, Šaľa, L. Novomeského 4, nevydokladované potrebné potvrdenia
 43. Eva Kučerová, Šaľa, Nitrianska 8, nevydokladované potrebné potvrdenia
 44. Michaela Porubská, Šaľa, Narcisová 24, nevydokladované potrebné potvrdenia
 45. Miroslav Szabó, Šaľa, Družstevná 18, nevydokladované potrebné potvrdenia

     

 

4. Rôzne

    

    V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 16. 09. 2022  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie