Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.12.2019 - 16:26  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:09  //  zobrazené: 1256

07/2019 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 25.11.2019

 

 

 

Dátum a miesto: 25. novembra 2019 (pondelok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní: Ing. Milica Kováčová Karlubíková – ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.,  – ospravedlnená

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – december 2019 – zást. MsKS
 4. Výročie Nežnej revolúcie – vyhodnotenie podujatí - M. Demín
 5. Vyhodnotenie súťaže – 3D nápis mesta Šaľa – členovia komisie
 6. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie do 30.11.2019) – členovia komisie
 7. Dotácia pre Dychovú hudbu mesta Šaľa – predseda komisie
 8. Návrhy na skrášlenie centra mesta za účelom zvýšenia jeho atraktivity a podpory cestovného ruchu – G. Lacková
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 9 členov komisie, na základe čoho podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že uznesenia z komisie konanej 17.10.2019 mali iba informatívny charakter a členovia komisie zobrali informácie z rokovania na vedomie.

 

 

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia – december 2019 – zást. MsKS

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac december 2019. Uviedol menovite všetky kultúrne podujatia, ktoré boli spracované v letáku Kam v Šali. Členom komisie bol leták zaslaný tajomníčkou komisie v elektronickej forme. Do domácností bude distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

Uznesenie 1/07/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o prezentovaných kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 1. Výročie Nežnej revolúcie – vyhodnotenie podujatí - M. Demín

Mgr. Miroslav Demín poprosil prítomných, ktorí sa zúčastnili na programe počas „Týždňa slobody 11.11. – 17.11.1989“ o vyhodnotenie usporiadaných podujatí. Slova sa ujal predseda komisie, ktorý sa zúčastnil takmer všetkých podujatí. Priebežne sa do hodnotenia pripájali aj viacerí členovia komisie.

Dňa 11.11.2019 sa konala „Pietna spomienka pri príležitosti 101. výročia od ukončenia 1. svetovej vojny“ pri Pamätníku obetiam vojen, ktorá bola veľmi pekne zorganizovaná. Zúčastnili sa na nej aj študenti stredných škôl.

Dňa 13.11.2019:

- Dopoludnia sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou v Kongresovej sále MsÚ spojená s diskusiou „Nežná revolúcia a čo jej predchádzalo“. Prednášal Dr. Patrik Dubovský z ÚPN. Zúčastnili sa študenti Gymnázia Juraja Fándlyho a študenti Strednej odbornej školy Šaľa v počte cca 130 študentov.

- V podvečer sa uskutočnilo diskusné stretnutie s Dr. Petrom Tatárom zakladajúcim členom VPN s názvom „Posolstvo slobody a demokracie“ v  DK Šaľa. Zúčastnilo sa cca 30 ľudí z verejnosti. Beseda bola veľmi zaujímavá.

- Večer sa uskutočnilo premietanie filmu „Prípad Barnabáš Kos“

Dňa 14.11.2019 sa konala vernisáž výstavy fotografií Igora Boháča „Praha 1989“ v Galérii Focesa a premietanie filmu „Dubček“.

Dňa 15.11.2019 Divadlo ASI Šaľa uviedlo autorskú hru „Eli, Eli, ... lama sabachtani?“ z prostredia koncentračného tábora. Hra mala veľkú výpovednú hodnotu a silnú emóciu.

Dňa 16.11. 2019 sa konal Retro happening „Sľúbili sme si lásku!“ v podaní šalianskych divadelníkov pred budovou MsÚ, po skončení happeningu „Sviečkový pochod“ k Pamätníku 17. novembra v Šali a premietanie filmu „Jan Palach“.

Dňa 17.11.2019 premietanie filmu „Amnestie“.

 

Predseda komisie Peter Hlavatý v mene celej komisie poďakoval Mgr. Miroslavovi Demínovi, ktorý uvedený celotýždňový program zostavil, vybavil a organizačne koordinoval. Poďakoval mu aj za autorskú hru „Eli, Eli, ... lama sabachtani?“, ktorú uviedlo Divadlo ASI. Vyzdvihol vysokú profesionálnu úroveň. Páčilo sa mu, že sa hlavne mladšej generácii formou takýchto podujatí sprostredkujú informácie, čo vlastne znamená 17. november 1989, napr. možnosť slobodne sa vyjadrovať, cestovať, študovať v zahraničí...

 

Mgr. Miroslav Demín poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali na príprave a realizácii podujatia „TÝŽDEŇ SLOBODY“, napr.: Ing. Martine Čižmárikovej, Mgr. Adriáne Kováčovej, divadelníkom, technikom...

 

Uznesenie 2/7/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o uskutočnenom programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

 

 

 1. Vyhodnotenie súťaže – 3D nápis mesta Šaľa – členovia komisie

Ing. Petra Szalaiová poslala pre členov komisie v elektronickej forme návrhy na námety malieb na 3D písmená od Patrika Koprivňanského, Samira Osmanoviča, kolektívu ZUŠ Šaľa, kolektívu ZUŠ EP Veča, žiakov ZUŠ – Olívie Molnárovej, Jakuba Vicenu a Lenky Horváthovej. Návrhy boli doručené na základe vyhlásenej súťaže „Zapojte sa do tvorby návrhov 3D nápisu Šaľa!“. Požiadala členov komisie o zhodnotenie prípadne vybratie vhodného návrhu.

Členovia komisie po krátkej diskusii dospeli k názoru, že by bolo vhodné mať k dispozícii viac návrhov na výber, a preto odporúčajú súťaž predĺžiť.

 

Uznesenie 3/7/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča predĺžiť súťaž do konca januára.

 

 

 1. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie do 30.11.2019) – členovia komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že doteraz bolo podaných 5 návrhov na ocenenie TČR 2019. Uzávierka je 30.11.2019.

 

Uznesenie 4/07/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o TČR 2019.

 

 

 1. Dotácia pre Dychovú hudbu mesta Šaľa – predseda komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že zástupcovia dychovej hudby sa dohodli na registrácii občianskeho združenia. Po zaregistrovaní sa môžu uchádzať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry pre príslušný rok na základe vypísanej výzvy.

 

Uznesenie 5/07/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o dychovej hudbe.

 

 

 1. Návrhy na skrášlenie centra mesta za účelom zvýšenia jeho atraktivity a podpory cestovného ruchu – G. Lacková

Ing. Gabriela Lacková predniesla návrhy na skrášlenie centra mesta za účelom zvýšenia jeho atraktivity a podpory cestovného ruchu:

 • vybudovanie náučných chodníkov,
 • obnovenie dominánt mesta,
 • osadenie informačných tabúľ, QR kódy,
 • vydanie brožúr k jednotlivým pamiatkam.

Členovia komisie sa zhodli, aby Ing. Lacková pozisťovala ceny a možnosť financovania cez projekty (napr.: VÚC, ...) alebo sponzorov a o výsledku informovala komisiu.

 

Uznesenie 6/07/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie návrhy Ing. Gabriely Lackovej na vedomie  a odporúča, aby komisiu priebežne o výsledkoch zistení informovala.

 

 

 1. Rôzne

Ing. Gabriela Lacková:

 • vzniesla pripomienku, že počas Pietnej spomienky pri príležitosti 101. výročia od ukončenia 1. svetovej vojny uviazol v blízkosti miesta konania traktor, čo narušilo atmosféru aktu.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

 

Šaľa, 25.11.2019

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková