Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.10.2018 - 07:22  //  aktualizácia: 22.10.2018 - 07:24  //  zobrazené: 1042

07/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 07/2018  |  dátum konania: 17.10.2018

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 17. októbra 2018 (streda) o 15,30 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka

 

Neprítomný: Mgr. Ivan Aľakša – ospravedlnený

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Organizácia Dňa veteránov – Mgr. Demín
 4. Organizácia Tvorivý čin roka – predseda komisie
 5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v programe kultúra – vedúci MsKS
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Ukončenie

 

Prizvaný:

 

 • Ing. Botka, vedúci MsKS

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku.  Prezentovalo sa deväť prítomných členov komisie, program rokovania bol členom doručený tajomníčkou komisie elektronicky dňa 12.10.2018.  Prítomní členovia program odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 1. Kontrola prijatých uznesení

Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval prítomných o  plnení uznesenia komisie zo dňa 18.9.2018:

 • odporúčacia časť uznesenia:

body č. 1. a 3.  boli splnené,

bod č. 2. všetko k splneniu je zabezpečené,

bod č. 4.  termín TČR sa mení na 26.11.2018,

bod č. 5.  je v riešení, plnenie je dlhodobejšieho charakteru

 • ukladacia časť uznesenia:

body č. 1. a 4. boli splnené,

body č.  2. a 3.  - termín plnenia do konca októbra 2018.

 

 1. Organizácia Dňa veteránov – Mgr. Demín

Mgr. Miroslav Demín informoval o príprave Dňa veteránov:

 • urobil plagáty a pozvánku v mene mesta na pietnu spomienkovú slávnosť Deň veteránov, ktorá sa uskutoční dňa 11.11.2018 o 11:00 h pri Pamätníku obetiam vojen, na ktorej si spoločne uctíme  pamiatku obetí 1. svetovej vojny,
 • s Ing. Čižmárikovou sa dohodli, že veniec bude zhotovený zo symbolických vlčích makov,
 • oslovil farský úrad,
 • pre účastníkov bude k dispozícii odznak vlčieho maku a pohľadnica,
 • ozvučenie MsKS - hymna veteránov. 

 

 1. Organizácia Tvorivý čin roka – predseda komisie

O príprave podujatia informoval prítomných predseda komisie Mgr. Július Morávek:

 • finančné zabezpečenie – MsKS,
 • moderátorka –   Mgr. Miloslava Bartíková,
 • návrh programu – folklórny súbor Šaľan alebo Šaľanček, ukážka z  hry Pinocchio, dámske hudobné zoskupenie Flowers,
 • Mgr. Miroslav Demín – plagát, projekcia.

Zmenil sa termín konania odovzdávania ocenení laureátom na 26.11.2018.

 

 1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v programe kultúra – vedúci MsKS

Predseda komisie uviedol, že MsZ bude o rozpočte mesta na rok 2019 rokovať dňa 6.11.2018.

Vedúci MsKS Ing. František Botka informoval prítomných o návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov v programe kultúra na rok 2019 .

 

 1. Rôzne

Mgr. Július Morávek:

 • bude rokovať s vedením mesta o umiestnení pamätných tabúľ na nejakom vhodnom mieste,  

 

Mgr. Miroslav Demín:

 • rozdal členom komisie brožúru Fakty a svedectvá Šaľanov, ktorú vydalo Mesto Šaľa pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojakmi Varšavskej zmluvy.

 

 1. Návrh na uznesenie

Prítomní členovia komisie návrh na uznesenie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 1. Ukončenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 17.10.2018

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková                                    Mgr. Július Morávek

tajomníčka komisie                                         predseda komisie

 

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková

 

 

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 17.10.2018

 

 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

 

berie na vedomie

 

 1. informáciu o plnení uznesení za mesiac september 2018
 2. informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2019 v programe kultúra

 

 

súhlasí

 

 1. s organizovaním slávnostného večera Tvorivý čin roka 2018 dňa 26. novembra ( pondelok ) 2018 v kinosále domu kultúry
 2. s organizovaním spomienkovej slávnosti Deň veteránov 2018 dňa 11.11. 2018 o 11,00 h pred pamätníkom obetiam 1. i  2. svetovej vojny

 

 

ukladá

 

 1. predsedovi komisie a Mgr. Demínovi pripraviť scenár podujatia Tvorivý čin roka 2018 do konca októbra 2018
 2. predsedovi komisie rokovať s vedením mesta o ekonomickom zabezpečení podujatia TČR 2018 do konca októbra 2018

 

 

odporúča

 

 1. vedeniu mesta zvážiť možnosti zriadenia pamätného miesta na umiestnenie tabúľ o osobnostiach mesta, prípadne vytvorenie memoriálnej tabule, či umiestnenie búst osobností mesta, napr. Peter Pázmány, Ján Feketeházy a pod.

 

informuje

 

 1. zasadnutie komisie v  mesiaci november  2018  sa uskutoční 13. novembra ( utorok ) 2018 o 15,30 h v budove domu kultúry

 

 

Šaľa, 17.10.2018

Július Morávek