Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 29.09.2017 - 15:08  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1184

07/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 21/09/2017

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 21.09.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
- doplniť do programu rokovania do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2017 – Ústnu informáciu o projekte „Ako sa máme a čo s tým“ 
Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 2
Program ako celok
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
 
 
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 4
Volebná komisia 
Za hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 5
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
 
 
Materiál číslo A 1/7/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK
 
Uznesenie č. 7/2017 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z  kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole Družstevná 22, Šaľa,
B. berie na vedomie 
správu z  kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole Družstevná 22, Šaľa.
 
 
 
 
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, 
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 2/7/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
 
Uznesenie č. 7/2017 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, 
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 3/7/2017 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017.
 
 
 
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 4/7/2017 - Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
 
Uznesenie č. 7/2017 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 1/7/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa, 
 
 
 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa. 
 
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 2/7/2017 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017,
B. ruší  
1. Prílohu č. 1 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017, 
2. Prílohu č. 2 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017,
3. časť B. bod 3 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017,
C. schvaľuje 
1. Prílohu č. 1 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 v znení podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
2. Prílohu č. 2 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 v znení podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia.
 
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4 
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
Materiál číslo B 3/7/2017 - Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
 
Uznesenie č. 7/2017 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,   
B. ruší
1. Uznesenie č. 12/2011 – XIV. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011,
2. Uznesenie č. 1/2012 – VIII. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
26. januára 2012,
3. Uznesenie č. 2/2012 – XVII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 19. apríla 2012,
4. Uznesenie č. 3/2012 – XVII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2012, v časti D. bod 2.,
5. Uznesenie č. 4/2015 – XXI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
25. júna 2015,
C. schvaľuje
Dodatok č. 5 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom znení.
 
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 1/7/2017 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017.
 
 
 
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 2/7/2017 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
 
Uznesenie č. 7/2017 – IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,
B. schvaľuje
1. dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre OZ Zatúlané psíky pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 100,- eur na jedného ošetreného psa, maximálne však 5 000,- eur, podľa zmluvy; v prípade ušetrenia finančných prostriedkov určených ako dotácia pre túto oblasť môže byť poskytnutá aj vyššia dotácia, maximálne však do výšky vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2017,
2. dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 
2 000,- eur (slovom dvetisíc eur) na rok 2017 podľa zmluvy. 
 
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 3/7/2017 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017.
 
Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 4/7/2017 - Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 –XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na realizáciu rozvojových projektov:
- ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa) – ZŠ J. Hollého“
- ,,Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie telocvične – ZŠ s MŠ Bernolákova 1“
b) zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (spoluúčasť) zo strany žiadateľa na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa) – ZŠ J. Hollého“ vo výške 4 810,65 EUR t. j. minimálne 10% 
z požadovaných finančných prostriedkov na rozvojový projekt 48 106,49 EUR a na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie telocvične – ZŠ s MŠ Bernolákova 1ˮ vo výške 4 650,20 EUR t. j. minimálne 10 % z požadovaných finančných prostriedkov na rozvojový projekt 46 501,98 EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého finančného príspevku.
 
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 5/7/2017 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
 
Uznesenie č. 7/2017 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017, 
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:                                        14 840 132 EUR 
Bežné výdavky: 14 003 870 EUR 
Rozdiel:                                                          +836 262 EUR
 
Kapitálové príjmy:      453 500  EUR
Kapitálové výdavky: 1 543 347 EUR
Rozdiel: -1 089 847 EUR
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 293 632 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 547 217 EUR
Rozdiel bez finančných operácií: -253 585 EUR
 
Príjmové finančné operácie: 3 592 258 EUR
Výdavkové finančné operácie:                               3 338 673 EUR
Rozdiel: +253 585 EUR
 
 
 
 
Rozpočet na rok 2017 celkom:
 
Príjmy celkom: 18 885 890 EUR
Výdavky celkom: 18 885 890 EUR
Rozdiel celkom: 0 EUR
 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne: 
 
100 Daňové príjmy 8 890 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 2 078 960 EUR
300 Granty a transfery 4 324 672 EUR
           400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 456 585 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 135 673 EUR
600 Bežné výdavky 14 003 870 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 543 347 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas. 3 338 673 EUR
 
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 6/7/2017 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
C. schvaľuje
1. neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2018,
2. zaradenie do tzv. zásobníka investičných akcií:
- riešenie statickej dopravy na ulici P. J. Šafárika, 
- zabezpečenie opravy komunikácie na ulici Jesenského. 
 
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
 
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 7/2017 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,
B.  odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2018 vychádzajúci z predložených východísk,
C.  schvaľuje
1. neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2018,
2. zaradenie do tzv. zásobníka investičných akcií:
- riešenie statickej dopravy na ulici P. J. Šafárika, 
- zabezpečenie opravy komunikácie na ulici Jesenského. 
 
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3 
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 1/7/2017 - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 5315 m2, v zmysle geometrického plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23. 04. 2013, 
pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328, v cene 1,769 Eur/m2/rok, na dobu určitú, počas výstavby verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.
 
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 2/7/2017 - Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a nového vlastníka stavby na pozemku, ktorý je predmetom nájmu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 890/1 ostatné plochy, v zmysle Geometrického plánu č. 57/2017, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom ako novovytvorená parcela č. 890/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, v cene 500,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Vinczeho, Trnovec nad Váhom 436.
 
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
Materiál číslo D 3/7/2017 - Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Hlavatého v znení:
- navrhol doplniť, aby boli vyzvaní ostatní vlastníci garáží, či majú záujem o odkúpenie prístupových pozemkov ku garážam.
 
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Poslanecký návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 7/2017 – XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu 
k novobudovaným garážam; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu č. 58/2017 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice, s.r.o., overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 306/2017 dňa 
20. 07. 2017, ako novovytvorené parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 v podiele 1/4 a parcela č. 2667/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2 v podiele 2/5, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 70,15 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Mgr. Mareka Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa,
D. odporúča
vyzvať ostatných vlastníkov garáží, či majú záujem o odkúpenie prístupových pozemkov ku garážam.
 
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 4/7/2017 - Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje. že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2017, 
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela č. 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 
66,66 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Nikolu Kubicovú, bytom Slnečná 6, Šaľa.
 
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 5/7/2017 - BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch, zelene a umiestnenej vodomernej šachty pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa v Šali-Veči; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 
6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/322, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 91 m2, parcely č. 3080/323, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, parcely č. 3080/324, zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcely č. 3080/325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2, parcely č. 3080/326, zastavané plochy a nádvoria o výmere 760 m2 a časť parcely č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 043 m2, za účelom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch a zelene, spolu o výmere 2 487 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 1 648,88 Eur/rok a časť parcely č. 3080/13 o výmere 2 m2, v cene 4,315 Eur/m2/rok, t. j. v sume 
8,63 Eur/rok, za účelom umiestnenej vodomernej šachty, v celkovej sume 
1 657,51 Eur/rok za prenajaté pozemky pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa 
v Šali-Veči, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.
 
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 6/7/2017 - Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vytváraní podmienok pre športovú činnosť mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 06. 09. 2017,
C. schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov o výmere 50 m2 (vrátane príslušného podielu 
na spoločných priestoroch) v sociálnej budove v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici č. 17 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/50 m2 a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 757,08 Eur/rok/50 m2 pre Veroniku Páhokiovú, Narcisová 24, 927 05 Šaľa.
 
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 7/7/2017 - Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane vlastného majetku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nitrianskej ul. v Šali, vedeného v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3080/349, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218 m2, odčlenená od parcely č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 46/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – Geodetické služby, s.r.o., overeného dňa 08. 08. 2017 pod číslom 340/2017, v cene 26,56 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 5 790,08 Eur, pre Jaroslava Kalabu, bytom Hliník 15, Šaľa, v celosti.
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 8/7/2017 - Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a vybudovanej letnej terase; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hollého ul. v Šali, vedeného v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3080/283, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, odčlenená od parcely č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 66-2009, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetická kancelária, overeného Správou katastra v Šali, dňa 
18. 11. 2009 pod číslom 475/09, v cene 29,87 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 2 031,16 Eur pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa, v celosti.
 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 9/7/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2 v podiele 5/48-in k celku sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na Murgašovej ul. v Šali, pozemku registra „C“ KN, parcela číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva číslo 7150, v podiele 5/48-in k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v spätnom odpredaji citovanej nehnuteľnosti pôvodnému spoluvlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný, v celkovej kúpnej cene 1 729,39 Eur pre Gabrielu Fellingerovú, trvale bytom ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika.
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 10/7/2017 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na prijatie uznesenia v znení:
- mestské zastupiteľstvo žiada, pre prípad žiadostí o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu, rokovať so žiadateľom o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu výstavby a žiadosť o odkúpenie pozemkov predložiť až pred kolaudáciou stavby. 
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie na základe poslaneckého návrhu Róberta Tölgyesiho bolo prijaté. 
 
Znenie prijatého uznesenia na základe poslaneckého návrhu Róberta Tölgyesiho.:
Uznesenie č. 7/2017 – XXIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
žiada
pre prípad žiadostí o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu, rokovať so žiadateľom o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu výstavby a žiadosť o odkúpenie pozemkov predložiť až pred kolaudáciou stavby. 
 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia k materiálu D 10/7/2017 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely registra „C“ KN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1043 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 
pre obec a katastrálne územie Šaľa, ako novovytvorená parcela registra „C“ KN 
č. 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, v zmysle geometrického plánu č. 7-3/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o. dňa 06. 04. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod číslom 131/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, časť parcely registra „C“ KN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1043 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa ako novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, v zmysle geometrického plánu č. 7-3/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., dňa 06. 04. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod číslom 131/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok susediaci s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a žiadateľ 
na tomto pozemku plánuje rozšíriť Polyfunkčný objekt S1, v kúpnej cene 35,- Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 36 505,- Eur, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800. 
 
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, 
Ing. Vladimír Vicena,
 
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3 
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.
 
 
Materiál číslo D 11/7/2017 - Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na zmenu uznesenia v znení:
- navrhol prerokovanie ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01  Šaľa, na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa v roku 2018. 
 
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa, na odkúpenie nehnuteľností 
vo vlastníctve navrhovateľa, 
B. schvaľuje
prerokovanie ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01  Šaľa, na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa v roku 2018. 
 
Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
Materiál číslo D 12/7/2017 - GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy,
B. schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 107/2010-RSMM zo dňa 20. 07. 2010 uzatvorenej 
na dobu určitú od 07. 07. 2010 do 31. 12. 2020 s nájomcom GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., IČO: 36 268 186, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa.
 
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo E 1/7/2017 - Voľba člena ekonomickej komisie
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol hlasovať verejne. 
 
Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell,
Proti hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Jaroš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.
 
Nasledovala tajná voľba členov ekonomickej komisie. 
Za členov ekonomickej komisie boli tajným hlasovaním zvolení:
- Ing. František Botka – neposlanec (14 hlasov)
- Bc. Elza Melegová – neposlanec (14 hlasov)
- Róbert Tölgyesi – poslanec (18 hlasov)  
 
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
návrh voľby nového člena ekonomickej komisie, 
B. volí
za členov ekonomickej komisie: 
- Ing. František Botka – neposlanec
- Bc. Elza Melegová – neposlanec 
- Róbert Tölgyesi – poslanec   
 
 
Materiál číslo F 1/7/2017 - Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“
 
Uznesenie č. 7/2017 – XXVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
b) Zmluvu o dielo č. 696/2017 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ s dodávateľom Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44504501, 
DIČ: 2022720051, IČ DPH: SK2022720051.
 
Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS