Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.09.2017 - 09:12  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 09:13  //  zobrazené: 726

07/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 18.09.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie

4. Návrh VZN o odpadoch

5. Rôzne

6. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa:

P. Krokavec, náčelník MsP  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac september. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré za toto obdobie riešila mestská polícia – parkovanie, rušenie nočného kľudu, problematiku zákazového státia na trávnikoch,   podmienky držania psov (bez vôdzky), rušenie verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov.

UZNESENIE č.VII/2:

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Ing. Haládiková informovala prítomných o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017. Dotácia bude poskytnutá pre OZ Zatúlané psíky  pre zabezpečovanie ochrany zvierat vo výške 100,- eur na jedného ošetreného psa, maximálne však 5 000,- eur a pre OZ O psíčkovi a mačičke pre oblasť ochrany mačiek  vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- eur.

UZNESENIE č.VII/3:

Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácia a odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom znení.

 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území mesta Šaľa

Ing. Haládiková informovala prítomných, že  marci tohto roka bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). Uvedená novela mení aj ustanovenia zákona o odpadoch týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi. Novela zákona  ustanovila upraviť vo všeobecne záväznom nariadení spôsob spätného odberu pneumatík  (§ 21 navrhovaného VZN) a triedenia kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM).

Od 01. 01. 2017 má mesto nového dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, ktorý prevádzkuje aj zberný dvor. Od 01. 01. 2017 sa zmenil aj dodávateľ služieb, ktorý zabezpečuje odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V súvislosti s tým sa menili aj niektoré  harmonogramy vývozov a spôsoby nakladania so zložkami komunálnych odpadov. V nadväznosti na uvedené zmeny bol vypracovaný predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia.

UZNESENIE č.VII/4:

Komisia prerokovala návrh VZN a odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom znení.

 

Rôzne

RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o uskutočnenej konferencii Ako sa máme? A čo s tým? A uviedol, že výstupy a odporúčania z konferencie budú prerokované na MsZ.

Z verejnosti sa na komisii zúčastnila p. Debnáriková, ktorá vystúpila s príspevkom využívania artézskych studní na polievanie.

 

 

                                                                                                          RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                            Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková