Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.12.2017 - 16:04  //  aktualizácia: 06.12.2017 - 16:05  //  zobrazené: 1214

07/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 27.11.2017

Prítomných členov KŠ a MsŠR privítal a rokovanie otvoril predseda komisie školstva, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia aj rada sú uznášaniaschopné. Členom komisie a rady bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za šk. rok 2016/2017
3. Výstupy z konferencie „ Ako sa máme a čo s tým ?“
4. Návrh rozpočtu na rok 2018 v programe Vzdelávanie
5. Aktuálne informácie
6. Záver

K bodu 2
Ing. Velazquezová predniesla súhrnnú správu o VVČ škôl a ŠZ.                                                 Mgr. Morávek pochválil úroveň správy a poďakoval sa tvorcom súhrnnej správy, ale aj všetkým riaditeľom škôl a ŠZ, ktorí vypracovali svoje dielčie správy, ktoré boli podkladom pre súhrnnú správu. Zaujali ho niektoré informácie ( neobsadené miesto zástupcu riaditeľa na ZŠ J. Hollého, nedostatočná kontrola VVČ zo strany vedenia škôl, vysoké číslo ospravedlnených a neospravedlnených hodín). Upozornil na slabé odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, spýtal sa či školám nechýbajú učebnice. Odporúča zakomponovať do správy aj informáciu o tom, koľko žiakov z našich ZŠ pokračuje v štúdiu na mestských stredných školách.
Mgr. Husáriková reagovala na vysoký počet ospravedlnených hodín. Toto číslo môže byť v budúcnosti ešte vyššie, keďže zákonní zástupcovia môžu ospravedlniť 3 dni a nie je potrebné ospravedlnenie od ošetrujúceho lekára.

Uznesenie: Komisia školstva a Mestská školská rada berú na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za šk. rok 2016/2017 a odporúčajú ju prerokovať na MsZ.
Hlasovanie KŠ:
Za:  9               Proti: 0            Zdržali sa: 0
Hlasovanie MsŠR:
Za:   6              Proti:   0          Zdržali sa :0

K bodu 3
Ing. Malárik informoval o konferencii, ktorá sa konala 13. 9. 2017. Bol predstavený islandský model práce s mládežou. Upozornil, že mesto nemá Koncepciu rozvoja pre prácu s mládežou, pre vekovú kategóriu nad 15 rokov. Konštatoval, že pred návykovými látkami a trestnou činnosťou mládeže sú dôležité 4 ochranné faktory: rodina, organizovaný voľný čas, rovesníci a všeobecná pohoda. Z konferencie vzišli výstupy pre mesto zhrnuté pod názvom Šaľa – planéta mládeže, ktoré obsahujú odporúčania pre záujmovú činnosť, rôznu ponuku riešení, vznik klubu, atď. Požiadal, aby výstupy z konferencie boli zaslané všetkým členom KŠ a MsŠR. Ďalej uviedol, že CVČ v Šali bolo vybrané medzi 5 centier voľného času na Slovensku, v ktorých sa bude         skúšať nový model práce s mládežou. Po získaní skúseností sa vyberie 1 model, ako má činnosť centra vyzerať a na jar 2018 sa uskutoční konferencia, ktorej výsledkom má byť návrh pre MŠ VVaŠ SR pre oživenie práce s mládežou od 15 do 30 rokov. Tomu môže napomôcť aj mládežnícky parlament, prípadne účasť 1 mládežníka v každej mestskej komisii. 27. 11. 2017 sa koná v CVČ v Šali, Workshop – moderné centrum mládeže, kde by si mládež mala sama povedať, čo by chceli robiť.
Ing. Krištof vidí problém v tom, že deti nevedia komunikovať, zrušilo sa povinné čítanie, nedostatočná slovná zásoba.
Mgr. Michalková sa pýtala, kde funguje žiacky parlament. Ako vyplýva zo súhrnnej správy žiacky parlament je na ZŠ s MŠ J. Murgaša a ZŠ s MŠ P. Pázmánya.
Ing. Velazquezová – žiaci nevedia tímovo pracovať, ukázalo to meranie OECD PISA, kde sa SR umiestnila na 3. mieste od konca medzi krajinami OECD.

K bodu 4
Ing. Velazquezová informovala o úpravách rozpočtu na rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018.
P. Rehák upozornil na to, že chýba rezerva na havarijné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu budúceho roka a s týmto sa musí v rozpočte počítať.

K bodu 5
Ing. Velazquezová informovala o aktivitách, ktoré prebehli alebo nás čakajú v najbližšom období:
a/ Vyhodnotenie burzy SŠ – 8. 11. 2017                                                                                                
b/ 16. 11. 2017 – presunutá akcia „Ukáž čo vieš“ z dôvodu výmeny okien na športovej hale, predpokladaný termín 27. 3. 2017
c/  Výzva  nadácie SPP a Duslo  - boli podané 3 projekty:
      - ZŠ Ľ. Štúra „Športujeme s nadšením „  oprava siete na ihrisku vo výške 1500  Eur    
      - ZŠ s MŠ- Bernolákova projekt „ prvky na vonkajšie športovanie „ vo výške 5 000 Eur
      - "Vybavenie klubu digitálnych technológií a robotiky v CVČ Šaľa" vo výške  4 100 Eur

   4./  22. 11. 2017 – prebehlo Testovanie 5, výsledky budú  začiatkom januára
   5./ 6.12. 2017 – Mikuláš s firmou Microwelle s.r.o. pre všetky deti z MŠ v meste
   6./ dohodnúť termín koncoročného stretnutia KŠ.

Diskusia:
Mgr. Morávek odporúča, aby pri organizovaní Burzy SŠ boli využité aj priestory vo vestibule a pred kinosálou, aby zúčastnené školy aj záujemcovia mali viac priestoru na prehliadku.
Ing. Krištof požiadal, aby sa podujatie MsKS „Ukáž čo vieš“ nekonalo v termíne imatrikulácií na gymnáziu v Šali, aby sa ho mohli zúčastňovať aj študenti tejto školy.
Ing. Malárik navrhol, aby KŠ a MSŠR odporučili priznanie koncoročných odmien riaditeľom škôl a školských zariadení. Návrh bol prijatý.

Zúčastnení sa dohodli na termíne koncoročného stretnutia – 20.12. 2017 o 10,00 hod.


       Ing. Michal Malárik                                               Ing. Marián Krištof
          predseda MsŠR                                                      predseda KŠ

 


Zapísala: Ing. Erika Velazquezová

 

-