Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.10.2017 - 08:10  //  aktualizácia: 03.11.2017 - 08:12  //  zobrazené: 941

07/2017 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 24.10.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali
(07/2017)

Dátum: 24. 10. 2017
Miesto: Zasadačka MsÚ Šaľa na prízemí
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Michael Angelov, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, , Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Jana Majdlenová - ospravedlnená, Miroslav Gera – ospravedlnený, Ing. Patrik Ščasný – ospravedlnený
Prizvaní hostia: JUDr. Margita Pekárová – vedúca majetkového oddelenia
                            
Iní hostia:  Ing. Gabriela Lacková – poslankyňa MsZ v Šali
   Ing. Róbert Andráši – poslanec MsZ v Šali
    
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Skate park
4. Majstrovstvá Slovenska Slovenskej federácie karate a bojových umení v Šali
5. Rôzne
6. Záver
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie mládeže a športu a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 6 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 16. 10. 2017. Predseda komisie predniesol návrh, aby program zasadnutia bol rozšírený o bod týkajúci sa spolupráce medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa a zároveň privítal JUDr. Margitu Pekárovú, vedúcu oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa. Komisia súhlasila s uvedeným návrhom zahrnúť do programu ďalší bod – Tenisový klub Šaľa.
K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 28. 8. 2017. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia 1/5/2017 týkajúci sa doplnenia informácií ohľadne skate parku v Šali, ktorý bude jedným z bodov zasadnutia.
Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu, že na základe uznesenia 2/5/2017 zo zasadnutia komisie zo dňa 28. 8. 2017 vypracovala v mene Komisie mládeže a športu návrh na udelenie Ceny mesta Šaľa in Memoriam zosnulému Ladislavovi Kovácsovi, dlhodobému funkcionárovi Hádzanárskeho klubu Slovan Duslo Šaľa. Dodala, že komisia tiež odsúhlasila na zasadnutí dňa 28. 8. 2017 nominovať na Cenu mesta Šaľa aj JUDr. Ľudovíta Marinčáka, predsedu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, pri príležitosti jeho významného životného jubilea. Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu, že návrh na udelenie Ceny mesta Šaľa pánovi Marinčákovi bol podaný inými navrhovateľmi.
K bodu 3. Skate park
Na základe uznesenia 1/5/2017 zo dňa 28. 8. 2017 komisia mládeže a športu žiada o doplnenie informácie ohľadne skate parku v Šali, ktorý bol jedným z tém na poslednom zasadnutí komisie (28. 8. 2017). V tom čase mala komisia k dispozícii iba rukou načrtnutý návrh skate parku v Šali, ktorý bol nezrozumiteľný, a preto komisia žiadala o doplnenie presnejších informácií. Tajomníčka oboznámila komisiu s vypracovanejším projektom, ktorý dostala od Ing. Róberta Andrášiho, poslanca MsZ, ale nevedela presne označiť autorov projektu, pretože návrh projektu bol uverejnený na Facebooku. Informovala komisiu, že v septembri ju navštívili dvaja chlapci vo veku 12 – 13 rokov, ktorí boli autormi pôvodného rukou nakresleného projektu a informovali sa, či skate park bude v Šali, kde sa bude nachádzať a aké prvky bude obsahovať. Tajomníčka komisie chlapcom vysvetlila, že aj toto budú témy najbližšej komisie a odporučila im, že najlepším riešením by bolo, keby sa na komisii zúčastnili buď ich rodičia alebo ich plnoletý zástupca. O týždeň neskôr sa Ing. Martina Čižmáriková telefonicky spojila s jedným z chlapcov a chcela vedieť, či sa jeho rodičia na komisii zúčastnia, lenže bránili im ich pracovné povinnosti.
Členovia komisie diskutovali o lokalite v meste Šaľa, ktorá by bola najvhodnejšia pre budúci skate park v našom meste. Po dlhšej diskusii sa zhodli, že vhodné miesto pre skate park by bol v areáli Futbalového klubu TJ Slovan Duslo Šaľa vo Veči. Uviedli, že jeden správca by mal na starosti futbal, tenis a skate park.
K tejto téme predseda komisie Ing. Ivan Kováč informoval komisiu o projekte zameraný na skate park, ktorého autorom je Marek Molnár, poslanec MsZ v Šali. Ako uvádza, rozpočet projektu je 25 000 EUR a bol by hradený z rozpočtu mesta Šaľa. V projekte predstavil miesto budúceho skate parku a tým je nefunkčné futbalové ihrisko v areáli Základnej školy na Bernolákovej ulici vo Veči. Projekt obsahuje aj zápisnicu z Rady školy pri ZŠ s materskou školou, Bernolákovo 1, Šaľa zo dňa 16. 10. 2017, ktorá obsahuje jednohlasné súhlasné stanovisko rady na umiestnenie skate parku v areáli školy.

Uznesenie 1/3/2017: Komisia mládeže a športu odporúča umiestniť budúci skate park v Šali v areáli FK Slovan Duslo Šaľa, kde by mal jeden správca na starosti futbal, tenis a skate park. Zároveň odporúča hľadať rôzne možnosti spolufinancovania pri realizácii skate parku v Šali.
K bodu 4. Tenisový klub Šaľa
JUDr. Margita Pekárová informovala komisiu o návrhu na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom P. Pazmánya 55,26, 927 01 Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva mesta, ktoré bolo predložené MsZ v Šali dňa 26. 10. 2017. Návrh obsahuje kúpu nehnuteľností a uzatvorenie mandátnej zmluvy s klubom na prevádzku areálu Tenisového klubu Šaľa na dobu neurčitú s nasledovnými záväzkami zmluvných strán:
a) Mesto Šaľa bude uhrádzať skutočné náklady na energie (elektrina a plyn)
b) Tenisový klub Šaľa bude areál prevádzkovať, zabezpečovať a uhrádzať revízie a obstarávať investície tak, aby areál bol v prevádzke a aby zostal zachovaný priestor pre udržanie i rozvoj tréningových možností pre mládež
JUDr. Margita Pekárová uviedla, že nakoľko klub nie je vlastníkom pozemkov pod areálom Tenisového klubu a užíva ich na základe nájomnej zmluvy s Duslom, a.s., vlastníkom pozemku, bude potrebné v prípade schválenia nadobudnutia vlastníctva k stavbám a stavebným úpravám Tenisového klubu Šaľa rokovať s Duslom, a.s. o podmienkach nájmu týchto pozemkov. Dodala, že na základe dostupných podkladov možno predpokladať, že celkové ročné náklady mesta Šaľa spojené s vlastníctvom celého tenisového areálu by predstavovali 19 343 EUR. Tenisový klub Šaľa uvádza, že priemerný ročný príjem z prenájmu tenisových kurtov predstavuje sumu 19 662 EUR (vychádzajúc zo sezóny 2015/2016). Príjem zo vstupného by zostával Tenisovému klubu Šaľa a tento by sa v mandátnej zmluve zaviazal overiteľným spôsobom investovať do areálu. Na vysvetlenie JUDr. Margita Pekárová dodala, že výška vstupného je pri tenisových kurtoch 8 EUR/hodina a v krytej hale 15 EUR/hodina. Zdôraznila, že v prípade schválenia spolupráce s Tenisovým klubom Šaľa by najvhodnejším riešením bolo uzatvorenie kúpnej zmluvy za kúpnu cenu ponúknutú Tenisovým klubom Šaľa vo výške 1 EUR a prevziať majetok klubu do vlastníctva, následne uzatvoriť zmluvu o nájme s Tenisovým klubom Šaľa na celý tenisový areál za cenu 1 EUR. Vyberanie vstupného a jeho odvádzanie na účet mesta Šaľa by vykonával zamestnanec mesta Šaľa ako spoločný správca pre futbalový štadión a areál Tenisového klubu.
Ing. Marián Krištof a Ladislav Jaroš z FK TJ Slovan Duslo Šaľa vyjadrili svoj negatívny postoj k skutočnosti, že by bol spoločný správca pre futbalový štadión a areál Tenisového klubu. Vysvetlili, že napriek tomu, že v súčasnosti má správca na starosti iba areál futbalového štadióna, vyžaduje si to nesmierne množstvo povinností a času a nedokážu si predstaviť, že správca futbalového štadióna by mal na starosti ešte aj areál Tenisového klubu Šaľa.
Uznesenie 1/4/2017:
Komisia mládeže a športu odporúča MsZ v Šali schváliť návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva a zároveň odporúča doriešiť personálne záležitosti týkajúce sa spoločného správcu futbalového štadióna a areálu Tenisového klubu Šaľa.
K bodu  5. Majstrovstvá Slovenska Slovenskej federácie karate a bojových umení v Šali
Tajomníčka komisie informovala členov o Majstrovstvách Slovenska Slovenskej federácie karate a bojových umení, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 11. 2017 v Šali. Uviedla, že dňa
17. 3. 2017 primátor mesta Šaľa dostal list od predstaviteľov TJ Slovan Duslo Šaľa – Karate oddiel, v ktorom žiadajú mesto Šaľa o podporu tohto významného podujatia v našom meste. V súvislosti s uvedenou žiadosťou bude Karate oddielu v Šali poskytnutá zdarma mestská športová hala a finančná pomoc vo výške 500 EUR. Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu, že dňa 18. 10. 2017 bola medzi mestom Šaľa a TJ Slovan Duslo Šaľa – Karate oddiel uzatvorená zmluva o spolupráci vo výške 500 EUR na nákup upomienkových predmetov pre účastníkov majstrovstiev. Dodala, že Karate oddiel ešte získal ďalších 300 EUR na majstrovstvá vo forme dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2017. Peter Szalay upozornil na tú skutočnosť, že v mestskej športovej hale je organizovaných veľké množstvo rôznych podujatí, len podmienkou pri ich organizovaní je tá, že sa nesmie hýbať s pódiom (hľadiskom).
Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadne  Majstrovstiev Slovenska Slovenskej federácie karate a bojových umení v meste Šaľa a podporuje podujatie.
K bodu  6. Rôzne
1) Predseda komisie privítal Ing. Gabrielu Lackovú a Ing. Petra Andrášiho, ktorí boli hlavnými organizátormi konferencie „Ako ďalej? A čo s tým?“ uskutočnenej v Šali dňa
13. 9. 2017, čo bolo jednou z tém komisie mládeže a športu dňa 28. 8. 2017. Hostia informovali členov komisie o výstupoch a odporúčaniach z diskusných skupín na konferencii, ktoré boli rozdelené do troch kategórií:  mládež a šport a mládež a kultúra, mládež bezpečnosť a verejný poriadok a mládež a životné prostredie. Každá kategória zahŕňa odporúčania v troch časových horizontoch:
a) krátkodobý časový horizont – do šesť mesiacov
b) strednodobý časový horizont – do dvoch rokov
c) dlhodobý časový horizont – viac ako dva roky.
Ing. Gabriela Lacková informovala o tom, že organizačný tím konferencie vypracoval harmonogram realizácie výstupov z konferencie zo dňa 13. 9. 2017. Upresnila, že dňa
24. 10. 2017 sa uskutočnilo na pôde MsÚ v Šali pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu projektu pre rozvoj zmysluplnej činnosti mladých ľudí mesta Šaľa. Dodala, že tento projekt bude predložený Duslu a.s. Šaľa, ktoré má vyčlenené financie na rozvoj komunít v blízkosti podniku.
Uznesenie 1/6/2017: Komisia mládeže a športu podporuje projekt zameraný na rozvoj zmysluplnej činnosti mladých ľudí v meste Šaľa.
2) Komisie mládeže a športu sa zúčastnila Dana Dogáňová, matka jedného z chlapcov, ktorý sa začal venovať ľadovému hokeju v Šali. Vysvetlila, že v Šali sa organizovane začali stretávať deti a spolu hrávali a venovali sa ľadovému hokeju. Po nejakom čase sa oddiel pomaly začal rozpadávať, pretože organizácia pravidelného stretávania začala zlyhávať napriek tomu, že chlapci stále prejavovali záujem venovať sa hokeju. Z tohto dôvodu sa stretli rodičia zainteresovaných detí v snahe vyriešiť túto situáciu, aby detský ľadový hokej naďalej fungoval. Na otázku, akého klubu v Šali sa to týka, pani Dogáňová nevedela uviesť názov klubu. Vojtech Halász odporučil Dane Dogáňovej, aby zistila informácie týkajúce sa klubu ľadového hokeja, za ktorý chlapci v Šali hrali. Peter Szalay dodal, že by bolo vhodné buď vymeniť doterajšieho štatutárneho zástupcu prípadne nahradiť ho niekým dôveryhodným. Upresnil, že je tiež potrebné upraviť aj stanovy klubu. Členovia komisie sa zhodli, že v prípade akýchkoľvek otázok môže pani Dogáňová kontaktovať komisiu, pretože podporuje chlapcov a mládež, ktorí majú záujem naďalej sa venovať ľadovému hokeju v Šali.
Uznesenie 2/6/2017: Komisia mládeže a športu podporuje rozvoj ľadového hokeja pre deti a mládež v Šali.

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 31. 10. 2017