Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.09.2016 - 11:12  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:13  //  zobrazené: 938

07/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22/09/2016

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 22.09.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
Doplniť do časti C. Hospodárenie mesta materiál číslo C 8/7/2016 – Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Šali

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Úprava programu zasadnutia
Stiahnuť z programu rokovania materiály D4 a D11

Za hlasovalo: 7
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Úprava programu zasadnutia
O materiáloch D1, D2, D3 rokovať spoločne, hlasovať samostatne

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Program ako celok

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 5
Volebná komisia

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 6
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 7
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Róbert Andráši, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,


Materiál číslo A 2/7/2016 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 7/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Organizácii sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Organizácii sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 3/7/2016 – Informácia o výsledku vybavenia petície

Uznesenie č. 7/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku vybavenia petície,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku vybavenia petície.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/7/2016 – Informácia o výsledku vybavenia sťažnosti

Uznesenie č. 7/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku vybavenia sťažnosti,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku vybavenia sťažnosti.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 5/7/2016 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu – navrhol doplniť uznesenie o bod C. ukladá štatutárnemu orgánu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., vypracovať „Správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo
MeT Šaľa, spol. s r.o.“, s tým, že ju štatutárny orgán osobne predloží na zasadnutí mestského zastupiteľstva a že správa bude poslancom mestského zastupiteľstva distribuovaná riadne v termíne určenom rokovacím poriadkom t.j. 10 dní pred zasadnutím zastupiteľstva.
Termín: 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2016       Z: konateľ spoločnosti
 
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 9
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ukladá
štatutárnemu orgánu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., vypracovať „Správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo
MeT Šaľa, spol. s r.o.“, s tým, že ju štatutárny orgán osobne predloží na zasadnutí mestského zastupiteľstva a že správa bude poslancom mestského zastupiteľstva distribuovaná riadne v termíne určenom rokovacím poriadkom t.j. 10 dní pred zasadnutím zastupiteľstva.
Termín: 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2016       Z: konateľ spoločnosti

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 3
Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 6/7/2016 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016

Uznesenie č. 7/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 7/7/2016 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 16

Uznesenie č. 7/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 16,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 16.

 


Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/7/2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016

Uznesenie č. 7/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo C 1/7/2016 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Uznesenie č. 7/2016 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre OZ Zatúlané psíky pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 100,- Eur na jedného ošetreného psa, maximálne však
7 000,- Eur, podľa evidencie psov odsúhlasenej Mestskou políciou Šaľa.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/7/2016 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016

Uznesenie č. 7/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/7/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016

Uznesenie č. 7/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál č. C 4/7/2016 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Uznesenie č. 7/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        13 711 798 EUR
Bežné výdavky:  13 190 896 EUR
Rozdiel:                                                          520 902 EUR


Kapitálové príjmy: 1 263 191 EUR
Kapitálové výdavky:  1 341 297 EUR
Rozdiel: -78 106 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 974 989 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 532 193 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  442 796 EUR

Príjmové finančné operácie: 760 004 EUR
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR
Rozdiel: -442 796 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:

Príjmy celkom: 15 734 993 EUR
Výdavky celkom:  15 734 993 EUR
Rozdiel celkom:  0 EUR


2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 8 330 574 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 847 615 EUR
300 Granty a transfery 4 796 800 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 760 004 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR
600 Bežné výdavky 13 190 896 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 341 297 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo C 5/7/2016 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – navrhol doplniť uznesenie o časť C. schvaľuje neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2017.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Marek Molnár, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – navrhol zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukčné práce ako aj v prípade havarijných situácií, t. j. navýšiť kapitálové výdavky v programe 9. vzdelávanie pri investíciách na hodnotu 130 000 Eur.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 9
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho – navrhol, aby sa do rozpočtu 2017 zahrnuli výdavky na šesť zamestnancov pod majetkové oddelenie, ktorí budú vykonávať komunálne činnosti, ako aj náradie pre výkon týchto činností.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 9
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 7/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,
B. odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk,
C. schvaľuje
neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2017.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 6/7/2016 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016

Uznesenie č. 7/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 7/7/2016 – Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval pre mesto Šaľa komunálne činnosti

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková,
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Materiál číslo C 8/7/2016 - Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Šali

Uznesenie č. 7/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali,
B. poveruje
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy vytvorením pracovnej skupiny, ktorá na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali.

 


Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/7/2016 - Jozef Pál a Eva Pálová, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní chodníka, letnej krytej terasy a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 3755/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 33,15 Eur/rok za účelom užívania chodníka a časť parcely č. 3755/1 o výmere 30 m2 v cene 20,00 Eur/m2/rok, v sume 600,00 Eur/rok
za účelom užívania krytej letnej terasy, t.j. v celkovej sume 633,15 Eur/rok, pre Jozefa Pála a Evu Pálovú, Cintorínska 1938/8, 927 05  Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,

Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/7/2016 - Žaneta Nagyová, Hlavná 4/13, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 7. septembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02 dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/85, záhrada o výmere 309 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 50,99 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 54,85 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Žanetu Nagyovú,  Hlavná 4/13, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo D 3/7/2016 – BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní pozemku pod supermarketom „BILLA“; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
7. septembra 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 2811/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 917 m2, v cene 6,638 Eur/m2/rok, v celkovej sume 12 725,046 Eur/rok, pre spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom  Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava, IČO: 31 347 037, zastúpená konateľmi spoločnosti Ing. Tomášom Staňom a Dariuszom Tomaszom Batorom, na dobu 10 rokov od 08. 01. 2017.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/7/2016 - Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
7. septembra 2016,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. J. Kollára v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2667/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená od parcely číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 25/2016 vyhotoveného súkromným geodetom Viktorom Mesárošom, overeným Okresným úradom v Šali dňa
31. augusta 2016 pod číslom 403/2016, v cene 36,51 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
657,18 Eur, pre Alexandra Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti. 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/7/2016 - PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nitrianskej ul. v Šali, vedeného v registri
C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3954/6, ostatná plocha o výmere 528 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle geometrického plánu č. 26/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o., v cene 7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 696,00 Eur, pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, obaja trvale bytom Hollého 1925/5, Šaľa, v režime BSM. 

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/7/2016 - Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen L. Svobodu 1937/8, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nitrianskej ul. v Šali, vedeného v registri
C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3954/7, ostatná plocha o výmere 319 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle geometrického plánu č. 26/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o., v cene 7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 233,00 Eur, pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, obaja trvale bytom Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa, v režime BSM. 

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/7/2016 - Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2016 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa,
B. konštatuje, že
1. nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1  a to pozemky v katastri nehnuteľností registra E:
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast  o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda o výmere 23784 m2,
sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov:
- ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k pozemkom pre nový cintorín,
- zámer zámeny  pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registra E pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v lokalite Trnovecký klin, ako
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda o výmere 23784 m2,
hodnota zamieňajúcich  pozemkov podľa znaleckého posudku č. 2/2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 337 404 Eur,
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registra C pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5844, parcela č. 1238/1, orná pôda  o výmere 178443 m2, od ktorej bola geometrickým plánom č. 03/2016 vyhotoveným spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, 927 05  Šaľa, dňa 1. júna 2016, overeným  Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 287/2016 dňa 20. júna 2016, odčlenená novovytvorená parcela KN registra C č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá je predmetom zámeny,
hodnota zamieňajúceho pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2016, vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 310 179 Eur.

Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných
v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a že si vzájomne nič nevyplácajú.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/7/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa

Poslanecký návrh Miroslava Geru – navrhol zmenu uznesenia nasledovne: B. schvaľuje  spôsob prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

Uznesenie č. 7/2016 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
spôsob prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v znení podľa poslaneckého návrhu.


Materiál číslo D 9/7/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3,  951 31  Močenok

Uznesenie č. 7/2016 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje,
 že pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 43 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra
C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 43 m2
(k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení
a udržiavaní vstupu do prevádzky obchodnej spoločnosti, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene cca 1 855,45 Eur pre Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok, v celosti.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/7/2016 – Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – ponuka na predaj stavby “Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na predaj stavby „Stánok – kiosk“, súpisné číslo 2411, v prospech  Mesta Šaľa,
B. schvaľuje
predaj stavby „Stánku – kiosku“, súpisné číslo 2411, na Hlavnej ulici v Šali, v prospech    Mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, IČO: 00 306 185, v cene 10 000,- Eur.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Proti hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 5
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 11/7/2016 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali formou obchodnej verejnej súťaže.

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania a predložiť ho na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.


Materiál číslo D 12/7/2016 - Analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu Mestskej športovej haly

Procedurálny návrh Miroslava Geru – doplniť uznesenie o časť C. pripraviť návrh na správu športových zariadení na území mesta prostredníctvom samostatnej inštitúcie.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Procedurálny návrh Miroslava Geru bol prijatý. 

Uznesenie č. 7/2016 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
analýzu možností nájmu mestskej športovej haly,
B. schvaľuje
ukončiť zmluvu o nájme bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli MsŠH
č. III/3/136 šport/2008 zo dňa 21. 11. 2008 v znení jej neskorších dodatkov,
C. odporúča
pripraviť návrh na správu športových zariadení na území mesta prostredníctvom samostatnej inštitúcie.
T: do konca roku 2016

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/7/2016 - Voľba člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – navrhol hlasovať verejne o záujemcoch  o členstvo podľa poradia, v akom boli prihlásení (p. Czibula, Mgr. Hátašová). 

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Hlasovanie č. 41 (hlasovanie za p. Norberta Czibulu ako člena do komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky) 
Za hlasovalo: 7
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 2
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Hlasovanie č. 42 (hlasovanie za p. Mgr. Klaudiu Hátašovú ako členku do komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky) 
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Uznesenie č. 7/2016 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh voľby nového člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky,
B. berie na vedomie
zánik členstva p. Anety Szilágyiovej v komisii pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
z radov členov – neposlancov, 
C. volí
nového člena – neposlanca Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri Mestskom zastupiteľstve v Šali: Mgr. Klaudia Hátašová.

Na základe hlasovania bola za novú členku komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky zvolená p. Mgr. Klaudia Hátašová.