Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.10.2016 - 11:39  //  aktualizácia: 24.10.2016 - 11:40  //  zobrazené: 472

07/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 20.09.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Úvod

  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

  4. Rôzne

  5. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii

Poručík Komjáthy  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste do augusta tohto roku. Oboznámil prítomných so štatistickými údajmi – 3446 prípadov(od I-VIII), ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia – porušenie cestnej premávky, držanie psov, občianske spolunažívanie, rušenie verejného poriadku.

 

UZNESENIE č.VII/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa.

 

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 

Ing. Haládiková informovala prítomných členov, že na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat bola na mesto Šaľa doručená dňa 09. augusta 2016 jedna žiadosť a to od Občianskeho združenia  Zatúlané psíky Šaľa (ďalej len OZ). Predložená žiadosť spĺňala formálne náležitosti v zmysle Prílohy č. 1 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, ktorými sú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu so zvieratami odchytenými na území mesta vrátane zabezpečenia ich veterinárneho ošetrenia a ďalšej starostlivosti o ne, čo v konečnom dôsledku vedie k bezpečnejším verejným priestranstvám. Po odchytení túlavých zvierat príslušníkmi mestskej polície  zabezpečuje OZ komplexnú následnú starostlivosť o tieto zvieratá, ktorá pozostáva z nasledovného: odvoz (dovoz) zvierat na veterinárne ošetrenie, zabezpečenie veterinárneho ošetrenia (veterinárov vyberá OZ podľa ceny jednotlivých úkonov ako aj podľa referencií). Základnými veterinárnymi úkonmi, ktoré definuje aj vyhláška č. 123/2008 Z.z. podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá sú najmä: odčervenie, odblšenie, vakcinácia, čipovanie, kastrácia, ošetrenie v prípade úrazu alebo zranenia odchyteného zvieraťa, zabezpečenie základnej aj nasledujúcej hygieny odchytených zvierat, ako aj dennej starostlivosti o ne a zabezpečenie ich socializácie, kým sú umiestnené v dočasnom zariadení OZ, kŕmenie zvierat, kontaktovanie osôb, ktoré môžu zabezpečiť dočasnú starostlivosť, resp. adopciu týchto zvierat (inzercia, telefón, sociálne siete, internet), transport zvierat.

V roku 2014 bola činnosť OZ podporená dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 10 000,- eur, v roku 2015 vo výške 7 000,- eur.

Žiadateľ, OZ Zatúlané psíky Šaľa,  predložil  všetky relevantné doklady v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách. Zároveň predložil doklady a listy vlastníctva preukazujúce vlastnícke vzťahy k pozemku  a stavbe, kde sú útulok a karanténna stanica umiestnené, takisto Rozhodnutie vydané RVPS Šaľa č. 226/16 zo dňa 24. 03. 2016, ktorým schvaľuje karanténnu stanicu a útulok na údržbu túlavých a nechcených zvierat ako aj údaje o odchytených psoch za I. polrok 2016 odsúhlasené Mestskou políciou Šaľa.

 

UZNESENIE č. VII/2 :

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti odporúča MsZ schváliť dotáciu na rok 2016 vo výške 100,- eur na jedného ošetreného psa, najviac do výšky 7000,- eur a odporúča pri spracovaní VZN o daniach a poplatkoch odpustiť poplatok za psa občanom, ktorí si adoptujú psa z útulku na obdobie jedného roka.

 

.

Rôzne

PhDr. Šperka informoval prítomných zapojení mesta do projektu Yie (Youth in Europe), ktorý je zameraný na prevenciu drogových závislostí – trochu inak – prevencia založená na dôkazoch. Ďalej informoval o projekte Fake Free – naostro bez pretvárky, ktorý prebieha na ZŠsMŠ J. Murgaša v Šali, projekt je zameraný na prevenciu užívania alkoholu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                   Predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Braníková