Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.10.2016 - 12:44  //  aktualizácia: 28.10.2016 - 12:45  //  zobrazené: 666

07/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 27.10.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, Ing. Róbert Andráši,  Mgr. Klaudia Hátašová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová 
 
Neprítomní: Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

Prizvané: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa), JUDr. Margita Pekárová

 
Program:
1. Otvorenie
2. Bytové otázky
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3                          v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 7; proti: 1
Uznesenie č. 17/2016
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3  v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2138/3 uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jánovi Farkašovi, trvale bytom Okružná 4, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa mesto bez ulice.

3.  Rôzne

V tomto bode programu nebol predložený žiadny materiál.
 
4. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 27. 10. 2016
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie