Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.09.2016 - 13:16  //  aktualizácia: 06.09.2016 - 13:18  //  zobrazené: 518

07/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 06.09.2016

Z á p i s n i c a č. 7/2016

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 30.8.2016

 


Prílohy:

pozvánka
prezenčná listina
Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 2. polrok 2016
uznesenie
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 30. augusta 2016 (utorok) o 16,00 h v budove domu kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša,  Mgr. Alena Demková,  Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Mgr. Roman Hatala

Neprítomní: Peter Hlavatý - ospravedlnený, Jozef Bari - neospravedlnený, Mgr. Miroslav Demín - ospravedlnený, Ing. Milica Kováčová Karlubíková - neospravedlnená 

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2016 – zástupca MsKS
4. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2016 – predseda komisie
5. Príprava výstavy o divadelníctve v Šali – Mgr. Demková
6. Kam v Šali – september 2016 – zástupca MsKS
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

Prizvaný:
zástupca MsKS

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie a za MsKS referenta Mgr. Romana Hatalu. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov komisie, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania obdržali členovia komisie elektronicky dňa 25.8.2016. Po odsúhlasení  programu viedol predseda komisie rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých opatrení
Predseda komisie informoval o realizácii prijatých opatrení zo zasadnutia komisie zo dňa 13.6.2016 - úlohy uvedené v odporúčacej i ukladacej časti uznesenia boli splnené. K uvedenej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky.

3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2016 – zástupca MsKS
O priebehu programu kultúrneho leta 2016 informoval prítomných  Mgr. Roman Hatala, ktorému materiál na prezentáciu pripravil vedúci MsKS Ing. František Botka. Koncerty sa uskutočnili na nádvorí kaštieľa v počte 9, zúčastnilo sa asi 920 divákov, na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 716,90 EUR. Najviac divákov bolo na koncerte Rity Záležákovej a jej žiakov.
Mgr. Július Morávek predostrel dopyt z radov verejnosti poriadať koncerty počas kultúrneho leta na amfiteátri, avšak po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli  odporučiť MsKS aj v budúcnosti nemeniť miesto konania, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 3 odporúčacej časti uznesenia. Výhody priestoru nádvoria kaštieľa: komorné prostredie, zastrešenie pódia aj hľadiska, dobrá akustika, neruší autopremávka a rôzne iné vonkajšie vplyvy...

4. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2016 – predseda komisie
Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 2. polrok 2016 vypracoval a prezentoval predseda komisie Mgr. Július Morávek. Členom komisie bol doručený elektronicky dňa 25.8.2016. Prezentovaný návrh bol schválený bez pripomienok, čo je uvedené v bode č.1 schvaľovacej časti uznesenia.

5. Príprava výstavy o divadelníctve v Šali – Mgr. Demková
Mgr. Alena Demková  informovala prítomných o pripravovanej výstave  o  histórii divadelníctva  v Šali  za posledných 50 rokov od roku 1966 do roku 2016.
Poprosila Mgr. Ivana Aľakšu o poskytnutie archivovaných výtlačkov  Hlasu Dusla a Slova Šaľanov od jeho otca, v ktorých chce vyhľadať publikované články a fotografie k tejto tematike.
Navrhla zloženie pracovnej komisie: Mgr. Július Morávek, Mgr. Alena Demková, Mgr. Miroslav Demín, p. Mária Lišková, Mgr. Roman Hatala.
Dojednaný termín a miesto prvého stretnutia komisie je uvedené v bode č. 1 ukladacej časti uznesenia.

6. Kam v Šali na september 2016 – zástupca MsKS
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac september 2016. Program bol vydaný v mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bol tajomníčkou komisie zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty dňa 23.8.2016 a obyvateľom mesta Šaľa bol distribuovaný do poštových schránok prostredníctvom Slovenskej pošty 30.8.2016. 

7. Rôzne
Mgr. Alena Demková a Mgr. Roman Hatala informovali prítomných, že sa zúčastnili ako účinkujúci Divadelného súboru Materinky v dňoch 22.- 24.7.2016 dvoch divadelných vystúpení v srbských mestách Pivnica a Báčsky Petrovec, kde žijú dolnozemskí Slováci. Boli unesení z toho, ako títo ľudia zachovávajú slovenský jazyk, národnú kultúru a ako vrúcne ich prijali. Z diskusie o tomto ich zážitku vyšiel z komisie návrh uvedený v bode č.1 odporúčacej časti uznesenia.    


Mgr. Anikó Sárkányová:
- poďakovala za obnovu budovy ZUŠ.
Mgr. Július Morávek:
- upozornil na vypísané výzvy na kultúru – NSK a Nadácie Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- informoval prítomných o pripravovanej výstave dobových svadobných fotografií, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia,
- poďakoval v mene komisie pracovníkom MsKS za prípravu a realizáciu kultúrneho leta 2016.

8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložený členom komisie predsedom Mgr. Júliusom Morávkom bol prítomnými schválený. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

9.  Ukončenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

Šaľa, 30. august 2016


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS

Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ
na 2. polrok 2016

 

August

1. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2016
2. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2016
3. Príprava výstavy o divadelníctve v Šali
4. Kam v Šali – september 2016
5. Rôzne


September

1. Kam v Šali – október 2016
2. Čerpanie rozpočtu mesta v programoch kultúra a marketing za 1. polrok 2016
3. Kronika mesta za rok 2015
4. Návrhy na ocenenie Cena mesta za rok 2016 v oblasti  kultúra a cestovný ruch
5. Plnenie operačného plánu koncepcie kultúry za 1. polrok 2016
6. Rôzne


Október

1. Kam v Šali – november 2016
2. Tvorivý čin roka 2016
3. Formy a metódy propagácie mesta
4. Plnenie úloh PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2016
5. Rôzne


November

1. Kam v Šali – december 2016
2. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka 2016
3. Návrh operačného programu koncepcie kultúry na rok 2017
4. Vianoce a Silvester v meste
5. Rôzne


December

1. Kam v Šali – január 2017
2. Odovzdávanie ocenení Tvorivý čin roka 2016
3. Hodnotenie činnosti komisie za 2. polrok 2016
4. Plnenie operačného plánu koncepcie kultúry za 2. polrok 2016
5. Reprezentačný ples mesta
6. Vyhodnotenie kultúrnych vzťahov s partnerskými mestami v roku 2016
7. Rôzne


Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu na 2. polrok 2016 je otvorený dokument, ktorý možno operatívne modifikovať podľa situácie a riešenia problémov v oblasti kultúry a cestovného ruchu.


Šaľa, 30.8.2016
spracoval Július Morávek
predseda komisie

 

 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 30.8.2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesení z júna 2016
2. informáciu o hodnotení kultúrneho leta 2016
3. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci september 2016
4. informáciu o výzve NSK a výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne na podávanie projektov
5. informáciu o pripravovanej výstave dobových svadobných fotografií


schvaľuje

1. návrh plánu práce komisie na 2. polrok 2016


odporúča

1. informovať primátora mesta o návrhu komisie nadviazať oficiálny kontakt so slovenskými menšinami v Srbsku (Pivnica, Báčsky Petrovec), rokovať o možnosti uzavretia partnerskej zmluvy s vybraným mestom
2. podľa možnosti zaobstarať dobové svadobné fotografie v lehote do konca septembra a odovzdať na MsÚ (Ing. E. Vargová)
3. podujatia kultúrneho leta aj v budúcom roku prioritne poriadať na nádvorí kaštieľa

ukladá

1. zvolať zasadnutie pracovnej komisie na zabezpečenie výstavy o histórii divadelníctva v Šali za účasti: Mgr. Demín, Mgr. Hatala, M. Lišková, Mgr. Morávek a ďalší podľa uváženia Mgr. Demkovej
Termín: 7.9.2016 (streda) o 16,00 h v CVČ  Zodp.: Mgr. Demková


Šaľa, 30.8.2016       Július Morávek
predseda komisie