Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.10.2015 - 18:30  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:16  //  zobrazené: 1165

07/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22/10/2015

číslo: 07/2015  |  dátum konania: 22.10.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Milena Veresová,


Materiál číslo A 1/7/2015 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Uznesenie č. 7/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/7/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 7/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/7/2015 - Návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo
6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. októbra 2009

Uznesenie č. 7/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Šali zo dňa 22. októbra 2009,
B. ruší
ukladaciu časť Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Šali zo dňa 22. októbra 2009.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/7/2015 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“

Uznesenie č. 7/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 3 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
v predloženom znení.

 

 

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/7/2015 - Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 5

Uznesenie č. 7/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
      zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila spracovanie čistopisu zmien a doplnkov č. 5  územného plánu mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.
      T: do 15. 11. 2015

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Uznesenie č. 7/2015 – VI.
A. prerokovalo
      návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného
      plánu mesta Šaľa – zmeny  a doplnky č. 5,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2015 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 5.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 4/7/2015 - Návrh zadania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zadania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť obstaranie spracovania návrhu územného plánu zóny     Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa vrátane doplňujúcich pripomienok
a požiadaviek.
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2015

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/7/2015 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016

Uznesenie č. 7/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016,
B. odporúča
pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2016.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/7/2015 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015

Uznesenie č. 7/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/7/2015 - Prerokovanie platu primátora mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
plat primátora mesta Šaľa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.  o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení,
B. schvaľuje
zvýšenie platu primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 01. 08. 2015 podľa § 4 ods. 2 zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení  o 25 %. Celková výška platu primátora od 01. 08. 2015 činí 3 100 Eur.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/7/2015 - Ing. Peter Garcsár, č. d. 836, Tešedíkovo – prevod pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – spoločne predložiť materiály D1, D2, D3 a spoločne o nich hlasovať.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Uznesenie č. 7/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Krátkej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pod terasou vo vlastníctve žiadateľa a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. októbra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Krátkej ul. v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 1091/7, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 88,00 Eur, pre
Ing. Petra Garcsára, č. d. 836, Tešedíkovo, v celosti.


Materiál číslo D 2/7/2015 - Mikuláš Mikus,  č. d. 374, Dlhá nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku, parcela číslo 5028, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení rekonštrukcie komunikácie k IBV Šaľa – Dostihová dráha; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
7. októbra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného v registri C katastra nehnuteľností,
na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2 034 m2, s inžinierskou stavbou, účelovou komunikáciou evidovanou na tomto pozemku, v celkovej cene 7 160,13 Eur, pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom, v celosti, s vecným bremenom spočívajúcim v práve prechodu a prejazdu pre peších a motorové vozidlá cez jestvujúcu komunikáciu na pozemku, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie.

Materiál číslo D 3/7/2015 - Prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemkov a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. októbra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ na Váhovej ul. v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, pre jednotlivých nadobúdateľov v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o  uznesenia k materiálom D 1/7/2015, D 2/7/2015, D 3/7/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/7/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 7/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere cca 237 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v efektívnom využívaní pozemku a v znížení kúpnej ceny, v cene
20,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 4 740,00 Eur, pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/7/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa – Veča

Uznesenie č. 7/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266,  časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 630 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením a pod rodinným domom žiadateľa a v znížení kúpnej ceny, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 6 930,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa - Veča.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/7/2015 - Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 7/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
zánik členstva Ing. Mariána Krištofa v ekonomickej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Šali.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/7/2015 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016

Uznesenie č. 7/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016,
B. súhlasí  
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016 nasledovne:
28. januára 2016,
17. marca 2016,
  5. mája 2016,
23. júna 2016.

 

 


Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS