Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.12.2015 - 12:32  //  aktualizácia: 09.12.2015 - 12:33  //  zobrazené: 629

07/2015 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 07/2015  |  dátum konania: 16.11.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  • Úvod
  • Informácia o bezpečnosti v meste
  • Informácia o kontrole stave evidencie držiteľov psov
  • Rôzne
  • Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste

Informáciu o stave bezpečnosti v meste za mesiac september a október predniesol p. Komjáty. Informoval prítomných o prípadoch zasahovania mestskej polície a to  v prípadoch ako občianske spolunažívanie, verejného pohoršovania, riešenia nočného kľudu, ďalej informoval o náraste prípadov, ktoré sa týkali dopravných priestupkov na novej pešej zóne. P. Komjáty oboznámil členov komisie o nových elektromobiloch, ktoré dostala Mestská polícia.

UZNESENIE č.IX/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o stave bezpečnosti v meste.

Informácia o kontrole stavu evidencie držiteľov psov 

RSDr. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o uskutočnenej kontrole držania psov v teréne  dňa 14.11.2015 v spolupráci s MsP. Počas obhliadky bolo skontrolovaných 29 psov a bolo zistené, že z toho 27 majiteľov malo zaplatené dane.

UZNESENIE č. IX/2 :

Komisia berie na vedomie informáciu o odchytených psoch a odporúča mestskému úradu zorganizovať stretnutia s občanmi (3 stretnutia podľa volebných obvodov), kde by sa riešila okrem iného aj problematika evidencie psov, termín stretnutia január 2016.

 

 

Rôzne

Ing. Braníková informovala prítomných o prebiehajúcich rokovaniach o zmluve o dielo so spoločnosťou Sita s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu.

RSDr. Gomboš, predseda komisie vyzval všetkých členov komisie, aby monitorovali stav vývozu komunálneho odpadu na stojiskách kontajnerov podľa jednotlivých častí mesta v okolí, v ktorom bývajú. O výsledku analýzy stavu budú informovať na nasledujúcom zasadnutí komisie.

 

JUDr. Braníková požiadala o možnosť riešenia dopravnej situácie na prechodoch pre chodcov na ul. Nitrianskej v spolupráci so štátnou políciou.