Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.12.2015 - 08:25  //  aktualizácia: 14.12.2015 - 08:26  //  zobrazené: 764

07/2015 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2015  |  dátum konania: 08.12.2015

Prítomní: MUDr. Jozef Grell,  Ing. Róbert Andráši, RSDr. Ľubor Gáll,  RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), Aneta Szilágyiová (ospravedlnená)

Prizvaná: za Mesto Šaľa: JUDr. Anna Torišková

Za verejnosť: Ivana Ďurovková

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh všeobecno záväzného nariadenia o podmienkach nájmu a užívanie nájomných bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 34/2015: Žiadosť o podnájom. Plnenie: Primátor mesta schválil žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Borosovej, bytom Šaľa, Rímska 2138/3, byt č. 4 o podnájom pre Luciu Čurkovú na základe doporučenia komisie.
Uznesenie č. 35/2015: Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov. Plnenie: Primátor mesta schválil dohodu o vzájomnej výmene bytov nájomníkom bytu č. 1 na ul. Rímskej 2137/1, Šaľa Rastislavovi Kutlíkovi a Juliane Kutlíkovej a nájomníkovi bytu č. 15 na ul. Rímskej 2139/5, Šaľa Mgr. Martinovi Babincovi od 01. 01. 2016 na základe doporučenia komisie. 
Uznesenie č. 36/2015: Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť cenník za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016. Plnenie: Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa        26. 11.2015 schválilo cenník za služby detských jasieľ v navrhovanom znení. 
Uznesenie č. 37/2015: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020. Komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020“ v navrhovanom znení. Plnenie: Uvedený materiál bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2015.
3.  Návrh všeobecno záväzného nariadenia o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa

Materiál predložila JUDr. Anna Torišková.
Prítomným členom komisie odpovedala na všetky otázky týkajúce sa podmienok nájmu a užívania nájomných bytov vo  vlastníctve mesta Šaľa. Do diskusie sa za verejnosť zapojila aj nájomníčka nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ivana Ďurovková, ktorá prítomných členov komisie oboznámila s problémami, s ktorými sa ako nájomníčka stretáva. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 38/2015
a) komisia prerokovala materiál „Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa“
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa“  v navrhovanom znení.
Uznesenie č. 39/2015:
a) komisia ukladá tajomníčke komisie prizvať na najbližšie zasadnutie komisie zamestnankyne spoločnosti Bytkomfortu, s.r.o. pobočka Šaľa,  zamestnankyňu Mesta Šaľa Máriu Szabovú a za verejnosť nájomníčku nájomného bytu                  vo vlastníctve mesta Šaľa Ivanu Ďurovkovú. Na zasadnutí komisie sa bude riešiť problematika týkajúca sa nájomníkov nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa.
T: najbližšie zasadnutie komisie                                                Z: tajomníčka komisie
4. Rôzne

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál. 

5. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

           MUDr. Jozef Grell                                           predseda komisie
V Šali dňa 09. 12. 2015
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie