Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.09.2007 - 11:11  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:37  //  zobrazené: 2015

07/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 07/2007  |  dátum konania: 19.09.2007

Prítomní: MUDr. Grell,  p. Veresová, JUDr. Marinčák,  MUDr. Kromerová, Mgr. Mika, Mgr. Zozuláková, Ing. Vičíková, RSDr. Gomboš, Ing. Topercerová
Ospravedlnení:  Mgr. Šperka, Ing. Galbavá, MUDr. Bečár ,p. Valent
Ďalej prítomní: p. Botková
Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z referátu bytov
3. Prerokovanie návrhu VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
4. Prerokovanie kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa
5. Prerokovanie žiadostí športových klubov
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.  

Materiály k uvedeným bodom programu boli členom komisie  odoslané elektronickou poštou dňa 14.09.2007.

k  b o d u    č. 2

Odporúčania k prideľovaniu uvoľnených bytov  komisia vychádzala z aktuálneho poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, ktorý schválil primátor mesta  dňa 06.06.2007.

1. Uvoľnenie bytu č.17 – garsónky na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č.95  na ulici Hlavnej  v Šali po nájomníkovi Štefanovi Oláhovi

Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 65/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 17 – garsónku na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č.95 na ulici Hlavnej v Šali – Veči Petrovi Križanovi, bytom Šaľa, Mostová č.7 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 06.06.2007.

2. Uvoľnenie bytu č.12 – garsónky na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej v Šali – Veči po nájomníkovi p. Pistovičovi a p. Udvárošovej

Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 66/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 12 – garsónku na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej v Šali – Veči Petrovi Lenčéšovi, bytom Šaľa, Cintorínska 4  zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 06.06.2007.

3. Uvoľnenie bytu č.6 - garsónky na prízemí  v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej v Šali – Veči po nájomníkovi Pavlovi Feketovi

Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 67/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 6 – garsónku na prízemí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej v Šali – Veči Martinovi Vargovi, bytom Šaľa, Novomeského 18 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 06.06.2007.

4. Uvoľnenie bytu č.9 – 3 izbový na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2139 vo vchode č.5 na ulici Rímskej po nájomníkovi Ing. Milošovi Drančákovi

Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 5
Proti: 3
Zdržal: 1

U z n e s e n i e  č. 68/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č. 9 – 3- izbový na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2139 vo vchode č.5 na ulici Rímskej v Šali – Veči  Petrovi Toriškovi, bytom Šaľa, Fraňa Kráľa č.6 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali zo dňa 06.06.2007.

k  b o d u  č. 3

Návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele spracovali Mgr. Ing.  Zeiselová, právnička MsÚ a p. Hamarová referentka referátu sociálnej starostlivosti o rodinu a deti. Predseda komisie MUDr. Grell vyzval členov komisie, aby sa vyjadrili k uvedenému materiálu. Prítomní členovia komisie nemali k uvedenému materiálu žiadne pripomienky, odporučili návrh VZN predložiť na zasadnutie do MsR  a MsZ.
Návrh VZN a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 69/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie na vedomie Návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a odporúča tento návrh predložiť na zasadnutie MsR a MsZ v Šali.

k  b o d u  č. 4

Návrh Kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa vypracovali JUDr. Marinčák predseda OATJK a Ján Valent viceprezident futbalového klubu v Šali. Členovia komisie navrhli zmeniť  vetu Vyhodnotený musí byť členom športového klubu reprezentujúceho mesto Šaľa( okrem osobitného ocenenia) na Vyhodnotený musí reprezentovať mesto Šaľa v športe ( okrem osobitného ocenenia). K ostatným kritériám nemali žiadne pripomienky.
Členovia komisie po úprave návrhu kritérií odporučili referátu športu tento materiál odoslať jednotlivým klubom a školám.
Materiál tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti:0

U z n e s e n i e  č. 70/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie na vedomie Návrh kritérií pre vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa  a odporúča referátu športu tento materiál odoslať jednotlivým klubom a školám v meste Šaľa.

k  b o d u  č. 5

1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , ZO č.60, Nemocničná l , Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 2.000,-Sk na zakúpenie cien na podujatie „ Športové popoludnie pre členov ZO  - súťaž v kolkoch dospelí a deti, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2007 so začiatkom 14.00 hod. kolkáreň

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti:0

U z n e s e n i e  č. 71/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 2.000,-Sk pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.60, Nemocničná 1, Šaľa na zakúpenie cien na podujatie „ Športové popoludnie pre členov ZO“ - súťaž v kolkoch dospelí a deti.

2.  TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ceny: 

• Celoslovenské kolo súťaží nevidiacich a slabozrakých do 3.500,-Sk
• Okresné a oddielové majstrovstvo nevidiacich a slabozrakých do 2.000,-Sk, ktoré sa uskutočnia  v mesiaci   október 2007- okresné a oddielové, v mesiaci november 2007  - celoslovenské

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 72/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 2.500,-Sk pre TJ Slovan Duslo Šaľa na zakúpenie cien na podujatie Celoslovenské kolo súťaží nevidiacich a slabozrakých a Okresné a oddielové majstrovstvo nevidiacich a slabozrakých.

3. TJ TATRAN – stolnotenisový oddiel -  žiadosť o finančnú dotáciu na činnosť družstiev na súťažné obdobie 2007 vo výške 40.000,-Sk t.j. 31%  z plánovaného rozpočtu TJ Tatran

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 0
Proti: 9

U z n e s e n i e  č. 73/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok pre TJ TATRAN- stolnotenisový oddiel z dôvodu, že finančné príspevky sa poskytujú na ceny pre deti a mládež a nie na činnosť.

Záver

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 03. októbra 2007 so začiatkom o 16,00 h na MsÚ v Šali.