Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.11.2023 - 14:23  //  aktualizácia: 02.11.2023 - 14:26  //  zobrazené: 543

06/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 19.10.2023

Dátum konania: 19.10. 2023

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 17:15hod.

 

 

Prítomní :

Komisia školstva– Miloš Rehák, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, PhDr. Silvia Straňáková, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art.

Hostia: Mgr. Mariana Takáčová,

Tajomníčka: Mgr. Katarína Keselyová .

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie, privítanie členov Komisie školstva
 2. Základné štatistické ukazovatele podľa EDUZBERU (Zber údajov pre normatívne financovanie ) na šk. rok 2023/2024
 3. Dochádzajúci žiaci
 4. Prehľad o prijatí žiakov na mestské stredné školy
 5. Aktuálne informácie
 6. Diskusia
 7. Záver

 

 

K bodu 1

Miloš Rehák – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

 

K bodu 2

 

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu ( SŠÚ ) v Šali oboznámila členov so základnými štatistickými ukazovateľmi na školský rok 2023/2024 nasledovne:

 • Základné školy – Mesto Šaľa

K 15.09. 2023 je v mestských ZŠ bolo prihlásených 2232 žiakov, čo je o 48 žiakov viac a navštevujú 112 tried, čo je o 2 triedy viac ako v školskom roku 2022/2023 (k 15.09. 2022).                                     

V mestských ZŠ pracuje 161 pedagogických zamestnancov ( o 2 viac ), 29 vychovávateľov (o 1 menej ) v školských kluboch detí (ŠKD).

Inkluzívny tím v mestských základných školách tvorí 28 pedagogických asistentov, 1 školský psychológ, 5 špeciálnych pedagógov a 1 sociálny pedagóg.

V ZŠ J. C. Hronského je 8 tried, ktoré navštevuje 87 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN).

 • Základné školy – okres Šaľa

V okrese Šaľa je 23 základných škôl s 258 triedami a navštevuje ich spolu 4359 žiakov.

Z toho je :

 • 12 plnoorganizovaných ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským (VJS) – z toho 5 je základných škôl v meste Šaľa – 188 tried, 3409  žiakov,
 • 7 plnoorganizovaných ZŠ  s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) – z toho 1 je základná škola v meste Šaľa – 63 tried, 859 žiakov,
 • 4 neplnoorganizované ZŠ ( pre 1. – 4. roč. ) – 3 s vyučovacím jazykom slovenským a jedna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – 7 tried, 91 žiakov.

 

 • Materské školy – Mesto Šaľa

K 15.09. 2023 je v mestských MŠ bolo prihlásených 738 detí, čo je o 25 detí menej a navštevujú 35 tried, čo je o 1 triedu viac ako v školskom roku 2022/2023 (k 15.09. 2022). Povinné predprimárne vzdelávanie si plní 259 detí v predškolskom veku.

V mestských MŠ pracuje 76 pedagogických zamestnancov ( o 3 menej ako k 15.9. 2022 ).

Inkluzívny tím v mestských materských školách tvorí 6 pedagogických asistentov, 1 školský psychológ, 1 logopéd a 2 pomocní vychovávatelia.

 

 • Materské školy – okres Šaľa

V okrese Šaľa je 28 materských škôl so 74 triedami, ktoré navštevuje  spolu 1503 detí..

Z toho je :

 • 19 materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským (VJS) – z toho je 7 samostatných a dve MŠ sú pričlenené k ZŠ  v  meste Šaľa -  59 tried, 1231 detí – z toho 453 predškolákov,
 • 8 materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) – z toho jedna MŠ je pričlenená k ZŠ v meste Šaľa – 13 tried, 229 detí – z toho 85 predškolákov,
 • 1 materská škola zmiešaná ( s VJS a VJM ) – 2 triedy, 43 detí – z toho 12 predškolákov.

Povinné predprimárne vzdelávanie si plní 550 detí v predškolskom veku.

 

Ďalej vedúca SŠÚ oboznámila prítomných členov s ďalšími štatistickými údajmi:

Škola

Integrovaní   k 15.09.

Deti  z Ukrajiny k 15.9.

Ostatní          (individuálny VVP*)  k 15.9.

SZP**         k 15.9.

MŠ Budovateľská

0

0

0

0

MŠ Družstevná

3

3

0

0

MŠ Hollého

0

0

0

1

MŠ Okružná

1

4

1

0

MŠ 8. mája

2

0

0

0

MŠ P. J. Šafárika

2

1

0

2

MŠ Súkromná

0

0

0

0

SPOLU

8

8

1

3

 

*VVP – výchovno-vzdelávací program

 

Škola

Integrovaní   k 15.09.

Deti  z Ukrajiny k 15.9.

Ostatní študujúci v zahraničí 

k 15.9.

SZP**         k 15.9.

ZŠ s MŠ Bernolákova

22

8

2

0

ZŠ J. Hollého

14

16

2

5

ZŠ J. C. Hronského

38

15

3

0

ZŠ s MŠ J. Murgaša

39

19

1

0

ZŠ Ľ. Štúra

33

31

0

1

ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya

5

0

0

0

SPOLU

151

89

8

6

 

**SZP – sociálne znevýhodnené prostredie

 

K bodu 3

Vedúca Spoločného školského úradu ďalej prítomných informovala o počte detí a žiakov dochádzajúcich do mestských škôl a školských zariadení nasledovne:

 • 659 žiakov z okolitých miest a obcí si plní povinnú školskú dochádzku mimo svojho školského obvodu v základných školách v meste Šaľa,
 • 79 detí z okolitých miest a obcí si plní povinné predprimárne vzdelávanie mimo svojho školského obvodu v materských školách v meste Šaľa,
 • Celkovo evidujeme 57 miest a obcí, z ktorých tieto deti a žiaci dochádzajú, resp. majú v Šali prechodný pobyt.

 

K bodu 4

 

Ďalšie informácie sa týkali počtu odchádzajúcich a prijatých žiakov na stredné školy a umiestnenia žiakov základných škôl v stredných školách v Šali.

 

Počet odchádzajúcich a prijatých žiakov na stredné školy

Š k o l a

Počet odchádz. žiakov

Prijatí žiaci

 

z 9. roč.

z niž. roč.

OGY

BGY

GYM

SOŠ

SOŠ-3.r.

INÉ

ZŠ s MŠ Bernolákova

20

0

0

0

3

9

6

2

ZŠ J. Hollého

46

1

0

1

4

34

8

0

ZŠ s MŠ J. Murgaša

61

3

0

4

17

43

0

0

ZŠ J. C. Hronského

34

2

1

1

19

9

6

0

ZŠ Ľ. Štúra

44

1

0

0

14

21

2

8

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

13

1

1

0

3

10

0

0

Spolu

218

8

2

6

60

126

22

10

 

Poznámka:

OGY– osemročné gymnázium

BGY– bilingválne gymnázium

GYM – gymnázium

SOŠ – stredná odborná škola

SOŠ – 3. r. – stredná odborná škola bez maturity

 

 

 

Umiestnenie žiakov základných škôl v stredných školách v Šali

 

Škola

Gymnázium J. Fándlyho

Spojená škola Nivy 2

SOŠ chovu koní a služieb

SPOLU

%

ZŠ s MŠ Bernolákova

3

5

1

9 z 20

45,00

ZŠ Jána Hollého

3

12

2

17 zo 45

37,77

ZŠ J. C. Hronského

10

7

1

18 z 34

52,94

ZŠ s MŠ J. Murgaša

5

19

1

25 zo 61

40,98

ZŠ Ľudovíta Štúra

10

7

2

19 zo 44

43,18

ZŠ s MŠ s VJM        P. Pázmánya

0

2

0

2 z 13

15,38

SPOLU

31

52

7

90 z 217

41,47

 

K bodu 5

 1. 19.9.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie preventistov na jednotlivých školách a riaditeľov škôl so zástupcami mestskej aj štátnej polície a s tvorcami Koncepcie prevencie a boja proti kriminalite. Stretnutie bolo hodnotené zo strany škôl veľmi kladne, každá škola má prideleného svojho policajta, s ktorým rieši problémy v rámci agresie, šikany, požívania alkoholických nápojov, iných látok a fajčenia medzi žiakmi v školách. Od projektu sa očakáva zlepšenie bezpečnosti a vytvorenie pozitívnej klímy na školách.
 2. 20.9.2023 sa uskutočnilo privítanie prvákov do škôl. Akcie sa zúčastnil primátor mesta, ktorý žiakom odovzdal malú pozornosť. Akciu svojim vystúpením spestrili Materinky na čele s pani Alenou Demkovou.
 3. Začínajúcim pracovníkom školstva bol materiál súvisiaci s adaptačným vzdelávaním zaslaný v elektronickej forme.
 4. 3.10.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov škôl, účtovníčok s pani JUDr., Ing. Margitou Pekárovou, ktoré sa týkalo nových Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa, ktoré sa budú predkladať Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
 5. 11.10.2023 sa uskutočnila exkurzia do Krízového centra v Šali, na ktorú boli pozvané aj skupiny žiakov zo základných škôl aj všetci poslanci mesta Šaľa.
 6. 12.10.2023 sa uskutočnil na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali informačný pohovor o problémoch s agresívnym správaním a dochádzkou žiakov v školách.
 7. 17.10.2023 sa uskutočnil informačný seminár, ktorý organizoval NIVAM ohľadom Katalógu podporných opatrení. Zúčastnili sa učitelia celého okresu Šaľa.
 8. Spoločný školský úrad (SŠÚ) podal žiadosť na riešenie havarijnej situácie v telocvični v ZŠ s MŠ Bernolákova. Žiadosť je rozdelená na dve časti – havarijný stav strešného plášťa a havarijný stav obvodového plášťa. Ďalej SŠÚ doplnil  žiadosti novými posudkami od statika a novými fotografiami havarijného stavu strechy aj statiky budovy.
 9. 23.10.2023 sa uskutoční stretnutie riaditeľov škôl so zástupcami mesta a firmy WRdatacentrum ohľadom projektov, ktoré sa budú podávať na rekonštrukciu ihrísk, telocviční a v rámci ktorých musí byť začlenená aj rekonštrukcia budovy resp. modernizácia školy, učebne.
 10. Spoločný školský úrad spoločne s pani Zuzanou Nagyovou – vedúcou folklórneho súboru Šaľan – zorganizoval výchovný koncert pre žiakov základných škôl a deti materských škôl, na ktorom sa dozvedia niečo z tradícií v našom regióne formou tanca a hovoreného slova.
 11. Od 3.10. 2023 do 26.10. 2023 je opäť v prevádzke mobilné dopravné ihrisko pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktoré využívajú pre realizáciu dopravnej výchovy v praxi.

K bodu 6

 

Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom programu.

P. Malárik oboznámil prítomných s pripravovanými podujatiami a aktivitami:

- v novembri 2023 pripravujú v CVČ výtvarnú tvorivú súťaž v rámci projektu MOVENDI - „Šťastie očami detí“ a následne v dňoch 12.02. – 16.02. 2024 zrealizujú výstavu výtvarných prác,

- v čase jesenných prázdnin uskutočnia 10 webinárov – „Veda, technika, umenie“,

- pracujú s novými robotmi, ktoré dostali z Poľska a z Amazonu na tému „Využitie vedy a techniky v umení“.

K bodu 7

Na záver Miloš Rehák poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Komisie školstva o 17:15 hod..

 

 

 

 

 

V Šali 23.10. 2023                                                                       Miloš Rehák

                                                                                                     predseda KŠ

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                                tajomníčka KŠ