Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.10.2019 - 13:28  //  aktualizácia: 06.11.2019 - 10:16  //  zobrazené: 2271

06/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 28.10.2019

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, PhDr. Silvia Straňáková, RsDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená)

 

Prizvaný: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

                 JUDr. Margita Pekárová (vedúca OSM a ZM)

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

  1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

 

Splnené uznesenia: uznesenie č. 24/2019; uznesenie č. 25/2019; uznesenie 26/2019; uznesenie 27/2019.

 

3. Bytové otázky

           

  1. Komisia sa zaoberala obsadením nájomných bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E,4F,4G,4H na ulici Kráľovskej. Keďže však prišlo k mylnej informácii v počte prideľovaných jednoizbových a dvojizbových bytov, členovia komisie sa zhodli    na tom, že prideľovaním predmetných nájomných bytov sa budú zaoberať na ďalšom zasadnutí komisie.

 

  1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na III. poschodí na ul. Hlavná 2112/95 v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: prítomní: 9; za: 9;

 

Uznesenie číslo 28/2019

  1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 22 na III. poschodí na ul. Hlavná 2112/95 v Šali,
  2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Milene Rácovej, trvale bytom Šaľa mesto.

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

V Šali dňa 31. 10. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie