Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.10.2019 - 08:05  //  aktualizácia: 30.10.2019 - 08:06  //  zobrazené: 1636

06/2019 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 17.10.2019

Z á p i s n i c a  č. 06/2019

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 17. októbra 2019 (štvrtok) o 16,00 h v KD Šaľa Veča

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ľudovít Boros, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní: Ing. Gabriela Lacková – ospravedlnená, Mgr. Mária Farkašová – ospravedlnená, Mgr. Peter Buday PhD. – ospravedlnený

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – október 2019 – zást. MsKS
 4. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov –  M. Demín
 5. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie) – členovia komisie
 6. Informácia k založeniu Dychovej hudby mesta Šaľa – Ľudovít Boros
 7. Rôzne
 8. Ukončenie

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čičmárikovú, p. Ľudovíta Borosa a prítomných členov komisie, nakoľko predseda komisie p. Peter Hlavatý oznámil krátke meškanie, kvôli dopravnej situácii v meste. Prezentovalo sa 8 členov komisie, na základe čoho podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a podpredseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním. Po zahájení rokovania sa ujal vedenia komisie predseda p. Peter Hlavatý.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

 

Uznesenie 10/04/2019: Predseda komisie kultúry a cestovného ruchu uviedol, že celá výška rozpočtovaných prostriedkov na obnovu pamiatok bola použitá na obnovu pamätníka SNP na Dolnej ulici.

Ďalej uviedol, že ostatné uznesenia boli splnené alebo mali iba informatívny charakter.

 

 

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia – október 2019 – zást. MsKS

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac október 2019. Uviedol menovite všetky kultúrne podujatia, ktoré boli spracované v letáku Kam v Šali. Členom komisie bol leták

zaslaný tajomníčkou komisie v elektronickej forme. Do domácností bol distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Ďalej informoval prítomných aj o pripravovaných podujatiach, ako napr.: Koncert skupiny OMEGA, Večianske vianočné trhy, Šalianske vianočné trhy a Mestský ples.

 

Uznesenie 1/06/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o prezentovaných kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 1. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov –  M. Demín

Mgr. Miroslav Demín oboznámil prítomných s hotovým programom „Týždeň slobody 11.11. – 17.11.1989“ a priniesol k nahliadnutiu hotové plagáty na jednotlivé podujatia. Uviedol, že všetko je už zabezpečené. Je v kontakte so všetkými zainteresovanými ľuďmi, s ktorými spolupracuje na príprave uvedeného podujatia.

 

Uznesenie 2/06/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o programe k výročiu Nežnej revolúcie.

 

 

 1. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie) – členovia komisie

 

Mgr. Miroslav Demín zverejní Propozície ankety Tvorivý čin roka v oblasti kultúry za rok 2019, s tým, že termín podania návrhov bude do 30.11.2019. Vyhodnotenie návrhov sa uskutoční na decembrovom zasadnutí komisie.

 

Uznesenie 3/06/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o TČR 2019.

 

 

 1. Informácia k založeniu Dychovej hudby mesta Šaľa - Ľudovít Boros

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil p. Ľudovít Boros, ktorý ako vedúci dychovej hudby oboznámil členov komisie so žiadosťou o dotáciu z rozpočtu mesta na činnosť. Na rokovanie priniesol písomný materiál, z ktorým sa členovia komisie oboznámili a dohodli sa, že tajomníčka komisie im materiál prepošle naskenovaný v nasledujúci deň.

Členovia komisie navrhli vedúcemu dychovej hudby, aby sa zaregistrovali ako občianske združenie, čím sa na budúci rok môžu uchádzať o dotáciu. Členovia komisie vyjadrili nadšenie, že sa opäť obnovila činnosť dychovky v Šali a taktiež jej podporu po zaregistrovaní.

 

Uznesenie 4/06/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o dychovej hudbe.

 

 

 1. Rôzne

členovia komisie:

 • veľmi kladne hodnotili publikáciu Nežná revolúcia v Šali, ktorej autorom je Mgr. Miroslav Demín a vyjadrili sa, že aj v budúcnosti podporia vydanie publikácií, ktoré sa budú venovať významným výročiam udalostí v meste.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

 

Šaľa, 17.10.2019

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková