Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.08.2018 - 08:54  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:09  //  zobrazené: 921

06/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 21/08/2018

číslo: 06/2018  |  dátum konania: 21.08.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, 
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 2
doplniť do programu rokovania: 
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 4/6/2018 – IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,
 
Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, 
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Vladimír Vicena,
 
 
Materiál číslo B 1/6/2018 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
 
Uznesenie č. 6/2018 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa.
 
Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 1/6/2018 - Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“ a v „Bodovom bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9,  parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa 
 
Uznesenie č. 6/2018 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie výšky nájomného v  „Bodovom bytovom dome B1“ a v „Bodovom bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9,  parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa, 
B. schvaľuje
výšku nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa, vo výške 
3,- EUR/1m2 obytnej plochy t. j. 4 % z obstarávacej ceny bytových domov, z toho tvorbu fondu opráv vo výške 0,374 EUR/m2 obytnej plochy t. j. 0,5 % z obstarávacej ceny bytových domov. 
 
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 1/6/2018 - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa    
 
Uznesenie č. 6/2018 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
06. 08. 2018,
 
 
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 2944,79 m2, v zmysle geometrického plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23. 04. 2013, aktualizovaný geometrickým plánom, ktorý vyhotovil Ing. Marek Mészáros dňa 
30. 04. 2018, pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 
IČO: 003328, v cene 1,769 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 5 209,33 Eur/rok, na dobu určitú, počas výstavby verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.
 
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 2/6/2018 - Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa 
 
Uznesenie č. 6/2018 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním 
do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa,
B. schvaľuje
kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8903, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/40-tina v pomere k celku:
- parcela „C“ KN číslo 5798/71, orná pôda o výmere 35 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 0,88 m2,
- parcela „C“ KN číslo 5798/72, ostatné plochy o výmere 75 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 1,88 m2,
za kúpnu cenu 4,979 EUR/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2,76 m2, v celkovej kúpnej cene 13,75 EUR od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa.
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 3/6/2018 - Kúpa Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava
 
Uznesenie č. 6/2018 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpu Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 01 Trnava, 
B. schvaľuje
kúpu Bodového bytového domu B1, súpisné číslo 2489/4A, postaveného na parcele číslo 1971/9 a Bodového bytového domu B2, súpisné číslo 2490/4B, postaveného na parcele číslo 1971/8, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8855, v celkovej kúpnej cene 1 514 000,- EUR od IC Holding, s.r.o., IČO:50 346 342, so sídlom Bratislavská 29, 917 01 Trnava. 
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 4/6/2018 - IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa 
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 
Uznesenie č. 6/2018 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa                  v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení časovo neobmedzené, bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v uložení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, rekonštrukciách, modernizáciách elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb a ich odstránení v zmysle zákona 
č. 251/2012 Z.z. o energetike, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi k nehnuteľnostiam vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, 
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11619 m2; parcela číslo 1959/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5325 m2; parcela číslo 1961, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1692 m2; parcela číslo 1971/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4376 m2, parcela číslo 1971/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2; na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu 
č. 86/2018, vyhotoveného spoločnosťou GEO ADVICE s.r.o., v koridore o šírke 1 m, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 14. 08. 2018 spoločnosťou IC Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 50 346 342. 
 
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.