Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.08.2017 - 09:32  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1160

06/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 29/06/2017

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 10.08.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
- doplniť do programu rokovania materiál B 1/6/2017 - Návrh na zmenu Uznesenia
č. 9/2016 – VIII. zo dňa 1. decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny)
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,


Materiál číslo B 1/6/2017 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa
1. decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny)

Uznesenie č. 6/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 1. decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny),
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 1. decembra 2016 tak, že v celom texte citovaného uznesenia sa pôvodný text „obsah a rozsah zmien a doplnkov č. 2“ nahrádza textom „obsah a rozsah zmien a doplnkov č. 3“.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo C 1/6/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci OP ĽZ na realizáciu projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“

Uznesenie č. 6/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná́ os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1  Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Kód výzvy
OPĽZ-PO6-SC611-2017-1 na realizáciu projektu s názvom „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Ľudské zdroje, kód výzvy
OPĽZ-PO6-SC611-2017-1 na realizáciu projektu s názvom „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa
a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa minimálne vo výške 2992,45 EUR t. j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 59849,00 EUR, ako aj neoprávnené výdavky,
d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/6/2017 - Nájom medzihrádzového priestoru

Uznesenie č. 6/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na nájom medzihrádzového priestoru,
B. schvaľuje
návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa,
IČO: 37964861, so sídlom P. J. Šafárika 21, Šaľa; predmetom nájmu sú:
- nehnuteľnosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 7456:
- parcela č. 1428/402, lesný pozemok o výmere 453 m2
- parcela č. 1428/701, lesný pozemok o výmere 4752 m2
- parcela č. 1428/702, lesný pozemok o výmere 156 m2
- parcela č. 1428/301, lesný pozemok o výmere 40354 m2
- parcela č. 1428/302, lesný pozemok o výmere 3507 m2
- parcela č. 1428/401, lesný pozemok o výmere 2813 m2
- parcela č. 325/300, orná pôda o výmere 1467 m2
- parcela č. 325/700, orná pôda o výmere 335 m2
- parcela č. 327/400, orná pôda o výmere 320 m2
- parcela č. 328/301, orná pôda o výmere 27576 m2
- parcela č. 328/401, orná pôda o výmere 2535 m2
- nehnuteľnosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec
a katastrálne územie Šaľa v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 6858:
- parcela č. 2832/4, lesný pozemok o výmere 761 m2.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS