Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.07.2017 - 09:09  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 09:12  //  zobrazené: 749

06/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 28.06.2017

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konaného dňa 28.06.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Revitalizácia vnútrobloku sídliska Veča

4. Mikuláš Mikus – ponuka na odkúpenie verejného osvetlenia IBV Šaľa – Dostihová dráha  

    a technická infraštruktúra

5. Rôzne

6. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa:

J. Komjáty  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac jún. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré za toto obdobie riešila mestská polícia – problematiku zákazového státia na trávnikoch, parkovanie, rušenie nočného kľudu, podmienky držania psov (bez vôdzky), rušenie verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov.

UZNESENIE č.VI/2:

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Revitalizácia vnútrobloku sídliska Veča

Ing. Braníková informovala prítomných o zámere mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa. Projekt zahŕňa revitalizáciu verejných priestorov ulíc Cintorínska, Slnečná. Ide o výsadbu zelene, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, revitalizáciu existujúceho osvetlenia a doplnenie mobiliáru.

UZNESENIE č.VI/3:

Komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v predloženom znení.

 

Mikuláš Mikus – ponuka na odkúpenie verejného osvetlenia IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra

Ing. Braníková informovala prítomných o ponuke Mikuláša Mikusa na odkúpenie objektu verejného osvetlenia vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra.

UZNESENIE č.VI./4:

Komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom znení.

 

                                                                                              RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                 Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková