Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2017 - 09:22  //  aktualizácia: 06.11.2017 - 09:22  //  zobrazené: 867

06/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 25.10.2017

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď. prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ

  3. Štatistické údaje pre šk. rok 2017/2018

  4. Dochádzajúci žiaci

  5. Aktuálne informácie

  6. Záver

 K bodu 2:

Uznesenie č.1/5/2017: KŠ požaduje informáciu od MsÚ o verejnom obstarávaní a organizačnom zabezpečení výmeny svietidiel na základných školách a školských zariadeniach.

Uznesenie splnené. Mgr. Morávek predniesol interpeláciu v uvedenom znení na MsZ

21.9.2017 a dostal písomnú informáciu z MsÚ, ktorá bola zaslaná členom KŠ elektronicky.

 

Uznesenie č.2/5/2017: KŠ žiada opätovne o navýšenie investícií pre školstvo pre rok 2018 minimálne v sume 25 000 Eur na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v pavilóne C na ZŠ Ľ. Štúra.

Uznesenie splnené. Financie na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v pavilóne C na ZŠ Ľ. Štúra, boli zaradené do návrhu investičných akcií v roku 2018.

 

K bodu 3:

Členom komisie boli elektronicky zaslané tabuľky, ktoré sa týkali počtu žiakov ZŠ, detí v MŠ, počtu a kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtu žiakov a pedagogických zamestnancov záujmového vzdelávania ( CVČ, ZUŠ, vzdelávacie poukazy).

 

K bodu 4:

Počet dochádzajúcich žiakov do základných škôl v Šali sa z roka na rok zvyšuje, oproti r. 2007/08 je to nárast o 98 žiakov. Oproti r. 2016/17 je to o 52 žiakov. Celkovo dochádza 483 žiakov z 36 obcí. Najviac dochádzajúcich žiakov má ZŠ s MŠ J. Murgaša ( 167), ZŠ s MŠ P. Pázmánya (105),  ZŠ Ľ. Štúra ( 83), ZŠ J.C.Hronský (73), ZŠ J. Hollého ( 33) a ZŠ s MŠ Bernolákova (22).

 

K bodu 5:

Ing. Velazquezová informovala o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiaca október:

2. 10. 2017 – sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov ZŠ, výchovných poradcov z mestských škôl s vedením Gymnázia J. Fándlyho za účasti primátora a zamestnancov SŠÚ.

 

20. 10. 2017  – sa konalo slávnostné podujatie k 50. výročiu založenia MŠ Okružná.

 

23. 10. 2017 – sa konala  celookresná porada riaditeliek MŠ, ktorú organizovala PaedDr. Hrnčárová z OÚ Nitra za spoluúčasti SŠÚ, kde boli riaditeľky MŠ informované o novinkách v školskej legislatíve, Mgr. Dlohošová informovala o zisteniach Štátnej školskej inšpekcie a doktorka Gregušová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva informovala o aktuálnych problémoch.

 

25. 10. 2017 – sa uskutočnilo stretnutie začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov a odborných zamestnancov k adaptačnému vzdelávaniu. V okrese Šaľa je 14 začínajúcich PaOZ, z toho 7 je na mestských ZŠ a ŠZ.

 

V šk. roku 2017/18 zahájilo na mestských školách činnosť Regionálne centrum hádzanej dievčat. Zapojených je 5 základných škôl ( všetky okrem ZŠ s MŠ P. Pázmánya), spolu je 11 krúžkov, ktoré navštevuje 192 žiakov, pod vedením 11 trénerov.

 

8.11. 2017 sa uskutoční Burza stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov okresu Šaľa, na ktorej sa zúčastní 19 stredných škôl z mesta Šaľa a širokého okolia.

 

Diskusia

Ing. Sedlárová sa informovala  ako budú školy vyplácať dopravné pre dochádzajúcich žiakov,  keď podľa novely zákona by sa malo mesačne, ale zriaďovateľ posiela polročne. PaedDr. Mesárošová reagovala, že žiakom sa musí vyplácať mesačne aj keď nedostanú od zriaďovateľa, musia z rozpočtu školy. Ing. Velazquezová uviedla, že zriaďovateľ posiela financie podľa toho, ako prichádzajú z OÚ Nitra.

P. Rehák  žiadal vysvetlenie, prečo v navrhovanom rozpočte na rok 2018 má MŠ Šafárika oproti roku 2017 pokles bežných výdavkov o 7 %. Ing. Velazquezová informovala, že v roku 2017 bol nárast výdavkov oproti r. 2016 o 10 %, pričom u ostatných MŠ bol výrazne nižší, lebo sa zarátali aj financie na rekonštrukciu strechy MŠ Šafárika. Ďalej uviedla, že tento návrh sa pripravoval ešte v júni, keď ešte neboli presné údaje.

P. Rehák žiadal informáciu, prečo má súkromná MŠ nárast o 16,5 %. Vedúca SŚÚ uviedla, že

súkromná MŠ má nárok na financie z rozpočtu mesta, keďže je zaradená do siete škôl a školských zariadení a deti zo súkromnej MŠ sú uvádzané vo výkazoch, na základe ktorých sa prideľujú  podielové dane pre obce. Výška dotácie na dieťa musí byť vo výške 88 % z výšky priemernej dotácie na žiaka MŠ, ktorú zriadilo mesto. Novela zákona o financovaní v súčasnosti umožňuje zohľadniť mimoriadne výdavky mesta, ktoré sa nezapočítajú do dotácie na dieťa. SŠÚ má pripravenú zmenu pre financovanie súkromnej MŠ, ktorá bude zohľadňovať literu zákona a zároveň umožní dať čo najväčší objem financií pre MŠ zriadené mestom.

Ďalej sa p. Rehák pýtal, či v návrhu rozpočtu je zohľadnené  6 % navýšenie platov. Velazquezová uviedla, že zatiaľ v rozpočte nie je počítané so zvýšením platov PZ a NZ.

 

Pozn. Po konzultácii s Mgr. Tóthovou ( rozpočtárom  pre školstvo)opravujem informáciu. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa počíta s navýšením platov nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2018, zatiaľ sa nepočíta s navýšením platov pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2018).

 

Mgr. Husáriková uviedla, že by bolo potrebné, aby sa v rozpočte zohľadňovali väčšie investície, napríklad ich škola z vlastných zdrojov musela financovať výrub 64 nebezpečných stromov, orez  stromov, odvoz aj náhradnú výsadbu 80 drevín a 100 kríkov.

Ing. Malárik uviedol, že na rozpočet má významný vplyv aj kvalifikačná štruktúra zamestnancov.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

                                                                                                       Ing. Marián Krištof  

                                                                                                  predseda komisie školstva

 

 

 

Za správnosť:  Ing. Erika Velazquezová