Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.06.2017 - 12:13  //  aktualizácia: 21.06.2017 - 12:13  //  zobrazené: 759

06/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 12.06.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia:

 

 

Program:

 

  1. Voľná téma : Bicyklovanie v meste - občianski aktivisti

  2. Zrušené chodníky, zvýšená úprava chodníkov

  3. Parkovanie v meste – záber verených priestranstiev

  4. Parkovací systém pri OC Kaufland - diskusia
     

Bod 1:  

Voľná téma : Bicyklovanie v meste  -  občianski aktivisti  - Diskusia a hlasovanie

 

Poslankyňa Ing. G. Lacková a PhDr. M. Šperka oboznámili členov komisie o prebiehajúcej aktivite, mapujúcej záujmy mládeže, ktorá je podporovaná z islandských fondov. Jedna zo záujmových aktivít mládeže je aj cyklistika, ktorá zatraktívni plánovanú novú cyklotrasu.

Ďalší vstup do diskusie mali občianski aktivisti manželia Andrea a Valter Hrebíkovci, Konštatovali, že autodoprava je stále intenzívnejšia a ohrozuje pohyb cyklistov na cestách. Uviedli príklady zo zahraničia, kde je umožnený spoločný pohyb chodcov a cyklistov na jednom chodníku. Chodníky v zahraničí nie sú širšie ako naše. Je to len o tolerantnom prístupe ľudí.

V minulosti prebiehal pilotný projekt na Budovateľskej ul., komisia navrhuje mestu vykonať analýzu projektu  ako sa osvedčil.  Z diskusie vyplynuli odporúčania pre mestský úrad, aby posúdil viaceré alternatívy spoločného pohybu chodcov a cyklistov na chodníkoch. Či už na celom území Šale, alebo len v niektorej časti. Bolo navrhnuté označiť chodníky značkou  pre spoločný pohyb, taktiež sa konštatovalo, že je potrebné robiť osvetu medzi ľuďmi o dôležitosti cyklistiky v znižovaní intenzity dopravy.

 

Komisia hlasovala k bodu 1)

 

Otázka :

Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu, aby posúdilo a spracovalo možnosti  spoločného pohybu cyklistov a chodcov na spoločnom  chodníku,  na  území Šale?

 

Prítomní : počet členov komisie  9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 1)

Komisia odporúča mestu posúdiť a spracovať  možnosti  spoločného pohybu cyklistov a chodcov na spoločnom chodníku  na  území Šale.

 

Bod 2:

Zrušené chodníky, zvýšená úprava chodníkov -  Diskusia a hlasovanie

 

Ďalšou témou boli úpravy verejných chodníkov súkromnými osobami pred svojimi nehnuteľnosťami. Občania si vydláždia chodník nad niveletou pôvodného chodníka, vytvoria tak  prekážku pre občanov so zníženou mobilitou, alebo pre matky s kočíkmi. V časti Šaľa-Veča sú dokonca na niektorých miestach zrušené chodníky a vysadené stromy. Stáva sa už samozrejmosťou parkovanie na chodníkoch a nedodržanie priechodnej šírky chodníka 1,5m. Komisia navrhuje žiadať od mestskej polície, aby dôsledne vynucovala dodržiavanie parkovacej politiky. Mestských policajtov je nedostatok, pri súčasnom počte nestíhajú zabezpečovať potreby mesta na celom území mesta a obchôdzky v pravidelných intervaloch. Komisia  konštatovala, že je potrebné rozšíriť počet mestských policajtov a zvýšiť ich finančné ohodnotenie, aby mesto zatraktívnilo túto pracovnú pozíciu.

 

Komisia hlasovala k bodu 2)

Otázka :

Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu zvýšiť počet mestských policajtov a zvýšiť ich finančné ohodnotenie?

 

Prítomní : počet členov komisie  9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 2)

Komisia odporúča mestu zvýšiť počet členov mestskej polície a zvýšiť ich finančné ohodnotenie.

 

Bod 3:

Parkovanie v meste – záber verených priestranstiev -  Diskusia a hlasovanie

Ďalším problémom v meste je neoprávnené užívanie verejného priestranstva. Komisia odporúča referátu dopravy preveriť nepovolené zábery verejných chodníkov, ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode. Taktiež odporúča mestu preveriť zábery ostatných verejných  priestranstiev. Odporúča spraviť prehľad platených parkovacích miest a neplatičov. Komisia odporúča mestu, aby súčasťou žiadosti o parkovacie miesto, bolo čestné prehlásenie, že po uplynutí doby užívania,   užívateľ sám požiada do 15 dní o predĺženie. Ak nezaplatí za parkovacie miesto, rozhodnutie o užívaní miesta bude zrušené.

Komisia odporúča vrátiť sa späť k pomeru prideľovanie parkovacích miest 60 : 40, v prospech  platených parkovacích miest.

Ďalej prebiehala diskusia o parkovaní dlhodobo nepojazdných áut. a o  nimi  zaberanými verejnými priestranstvami.  Padli návrhy vyrubiť pokutu za záber verejného priestranstva a následne odtiahnuť autá do zberného areálu . Podnet na riešenie situácie by mala podať mestská polícia a následne by mohlo konať mesto. Ako príklad sa uviedol systém v Nitre, kde mesto odťahuje autá na dvor v Hornej Kráľovej. Prednostka Ing. J. Nitrayová uviedla, že aj mesto Šaľa hľadá vhodný areál na uloženie nepojazdných áut.  Areál musí vyhovovať aj z hľadiska enviromentálnych podmienok, musí byť vybavený odlučovačom ropných látok. Komisia navrhla hľadať lacné areály v okolitých obciach, ktoré sa už nevyužívajú na pôvodný účel. Napr. Hetmín, areál Duslo a pod.

 

Komisia hlasovala k bodu 3)

Otázka :

Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu spraviť opatrenia, tak aby bolo možné zrušiť rozhodnutie  o užívaní parkovacích miest v prípade neplatičov,  vyvodiť patričné dôsledky a opäť sa vrátiť  k spôsobu prideľovania  platených parkovacích miest v pomere 60:40?

 

Prítomní : počet členov komisie  9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 3)

Komisia odporúča mestu spraviť potrebné opatrenia, aby sa vysporiadalo s neoprávneným užívaní parkovacích miest  neplatičmi a  zachovať pomer prideľovania platených parkovacích  miest 60:40.

 

 

 

Bod 4:

Parkovací systém pri OC Kaufland   -  Diskusia

 

V bode programu č. 4 sa členovia oboznámili s pripravovaným Projektom – parkovací systém, OC Kaufland, investora Immo-Log SK Alpha s.r.o. Bratislava. Parkovisko pred OC Kaufland je pravidelne obsadené autami, ktoré na ňom parkujú celodenne a zaberajú miesto pre nakupujúcich. Preto sa investor rozhodol uzavrieť parkovisko rampou z obslužnej komunikácie . Rovnako požaduje, aby investor nového OC KN Centrum, ktoré sa bude budovať na pozemkoch bývalého internátu školy, vjazd na svoje parkoviská z ul. Pázmaňa, medzi Daňovým úradom a ubytovacím zariadením, vybavil parkovacou rampou.

Komisia upozorňuje na možné problémy s plynulosťou dopravy na ul. SNP, vytváranie dopravných kolapsov, a tiež v prípade zlyhania oboch rámp, nemožnosť úniku z parkoviska.  Zároveň odporúča mestu, aby žiadal predložiť parkovací prevádzkový režim a navrhol investorovi  možnosť spoplatneného  parkovania za symbolickú cenu v nočných hodinách, mimo prevádzkových hodín OC Kaufland, prípadne parkovanie cez deň spoplatniť vyššou sadzbou.

 

Komisia hlasovala k bodu 4) nehlasovala

 

 

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 150.46 kB)