Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2017 - 07:08  //  aktualizácia: 26.09.2017 - 15:12  //  zobrazené: 2852

06/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 22.09.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Klaudia Hátašová
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Ildikó Jarošová (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená)

Prizvané: Mária Szabová, referentka OSMaZM, Sylvia Braunová, Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, pracovisko Šaľa. 

Za verejnosť: Eva Tóthová

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
1.) Uznesenie č. 14/2017 - komisia doporučila realizovať zmluvný prevod vlastníctva bytov v obytnom dome  na ulici Fraňa Kráľa 1866/1 v Šali – Veči do osobného vlastníctva nájomníkov bytov. Úloha je v riešení, uznesenie ostáva v sledovaní.   
2.) Uznesenie č. 15/2017 - komisia odporučila medzi priority a návrh investičných akcií k tvorba návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu zaradiť realizáciu služby sociálneho taxíka pre občanov mesta a využiť možnosti zapojenia sa do projektov z eurofondov, uznesenie ostáva v sledovaní.

3. Bytové otázky 

   Komisia prerokovala bytové otázky: 

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;
Uznesenie č. 16/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Alžbete Takácsovej, trvale bytom Narcisová 3, Šaľa 5,
c) v prípade, ak uvedená uchádzačka nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Veronike Prágaiovej a Mikulášovi Kovácsovi, obaja trvale bytom Jazerná 26, Šaľa.
2.) Žiadosť o spoločný nájom bytu nájomníka Mikuláša Beszédesa, trvale bytom Rímska 5, č. bytu 32, Šaľa 5 s Mariannou Csontosovou a jej manželom Viliamom Csontosom, trvale bytom Rímska 5, Šaľa 5. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 0, proti: 6 (spoločný nájom)
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6 (schválenie spoločného podnájmu)
Uznesenie č. 17/2017:
a) komisia prerokovala žiadosť nájomníka Mikuláša Beszédesa, trvale bytom Rímska 5, Šaľa 5 o spoločný nájom bytu s Mariannou Csontosovou a jej manželom Viliamom Csontosom, trvale bytom Rímska 5, Šaľa 5, 
b) komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníka Mikuláša Beszédesa o spoločný nájom,
c) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť spoločný podnájom nájomníkovi Mikulášovi Beszédesovi s Mariannou Csontosovou a jej manželom Viliamom Csontosom.
3.) Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníčky bytu č. 12              na prízemí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (dvojizbový byt) Ivety Olveckej  s nájomníkmi bytu č. 21 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (garsónka) Jozefom Dobim a Evou Tóthovou. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavila Eva Tóthová a členom komisie vysvetlila dôvody svojej žiadosti. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 18/2017
a) komisia prerokovala žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníčky bytu č. 12 na prízemí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (dvojizbový byt) Ivety Olveckej  s nájomníkmi bytu č. 21 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (garsónka) Jozefom Dobim a Evou Tóthovou,
b)  komisia odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o vzájomnej výmene bytov  nájomníčke bytu č. 12 na prízemí na ul. Hlavnej 95, Šaľa Ivete Olveckej a nájomníkom bytu č. 21 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 95 Jozefovi Dobimu a Eve Tóthovej až následne po uhradení dlžnej čiastky, ktorá je na byte č. 12. 
4.)  Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník) – materiál predložil Bytkomfort, s. r. o. Nové Zámky.

Z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa sú vyradení žiadatelia o nájom bytu, ktorí si vyriešili bytovú otázky, resp. nepredložili potrebné doklady o príjme a na výzvu spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky nereagovali.

Menný zoznam s komentárom a zoznam vyradených uchádzačov z poradovníka tvorí prílohu zápisnice. Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6
Uznesenie č. 19/2017
a) komisia  prerokovala Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 9/2015 a  Smernice MV a RR č. 2/2003  (poradovník),
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN  č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník) na základe stanoviska Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky.
4. Rôzne
V tomto bode programu sa p. Ing. Andráši informoval o tom, či sa tvorí zvlášť poradovník     so žiadateľmi o nové nájomné byty na Kráľovskej ulici, alebo je už súčasťou poradovníka, ktorý bol predložený na zasadnutie komisie. P. Braunová vysvetlila, že poradovník je iba jeden, ktorý bol prerokovaný na komisii a zahŕňa aj žiadateľov o nájomné byty na ulici Kráľovskej. Mgr. Zelezníková sa informovala o príprave komunitného plánu, momentálne sa pripravuje vyhodnotenie tohto plánu.      
5. Záver

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

V Šali dňa 18. 09. 2017

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie

Prílohy