Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.09.2017 - 10:29  //  aktualizácia: 07.09.2017 - 10:30  //  zobrazené: 966

06/2017 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 28.08.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali
(06/2017)

Dátum: 28. 8. 2017
Miesto: Zasadačka MsÚ Šaľa na prízemí
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Michael Angelov , Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Ing. Marián Krištof – ospravedlnený, Miroslav Gera – ospravedlnený, Ing. Patrik Ščasný – ospravedlnený, Vojtech Halász - ospravedlnený
Prizvaní hostia: JUDr. Margita Pekárová – vedúca majetkového oddelenia
                            RSDr. Peter Gomboš – poslanec MsZ v Šali
Iní hostia:  Ing. Gabriela Lacková – poslankyňa MsZ v Šali
    Kristína Šperková – prezidentka IOGT International
    Marián Šperka
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Tenisový klub Šaľa – JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku
a zariadení mesta
4. Konferencia „Ako sa máme? A čo s tým?“, ktorá je zameraná na zlepšenie podmienok trávenia voľného času mladých ľudí – RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ v Šali
5. Skatepark v Šali
6. Rôzne
7. Záver
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 5 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda komisie privítal pozvaného hosťa RSDr. Petra Gomboša, poslanca MsZ v Šali a ďalších hostí, ktorí prišli na zasadnutie komisie. Boli to: Ing. Gabriela Lacková, poslankyňa MsZ, Kristína Šperková z IOGT International a Marián Šperka.  Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 18. 8. 2017. Ing. Ivan Kováč navrhol z rokovania komisie stiahnuť bod č. 3 – Tenisový klub Šaľa - z dôvodu neprítomnosti pozvanej JUDr. Margity Pekárovej, vedúcej oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa.


K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 24. 5. 2017. Skonštatoval, že boli všetky splnené vrátane bodu 2/6/2017 zo zasadnutia zo dňa 7. 2. 2017, ktoré bolo v plnení a týkal sa žiadosti o krátkodobý prenájom nebytového priestoru. Spomínaná žiadosť bola pre verejnosť uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk v hlavnom menu v časti „prenájom majetku mesta“ a zároveň v časti „chcem vybaviť – klientské centrum – tlačivá“.
K bodu 3. Tenisový klub Šaľa
Predseda komisie navrhol uvedený bod stiahnuť zo zasadnutia z dôvodu neprítomnosti JUDr. Margity Pekárovej, vedúcej oddelenia správy majetku a zariadení mesta.
Uznesenie 1/3/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie stiahnuť bod týkajúci sa Tenisového klubu Šaľa z rokovania komisie.
K bodu 4. Konferencia „Ako sa máme? A čo s tým?“, ktorá je zameraná na zlepšenie podmienok trávenia voľného času mladých ľudí
Pozvaný Peter Gomboš, poslanec MsZ v Šali informoval komisiu o projekte pod názvom „Mládež v Európe – Program prevencie drogových závislostí“. Projekt sa začal v roku 2005 a odvtedy sa programu zúčastnilo a jeho úspešnú metodológiu využilo vyše 30 miest v 15 európskych štátoch. Program je založený na systéme primárnej prevencie, ktorý vznikol na Islande v roku 1998. Vďaka  výsledkom tohto programu sa miera užívania návykových látok medzi mládežou na Islande znížila viac než v akejkoľvek inej západnej krajine a v súčasnosti je najnižšia spomedzi všetkých európskych krajín. Peter Gomboš uviedol, že Šaľa sa ako jediné mesto na Slovensku zapojilo do spomínaného projektu. Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj Ing. Gabriela Lacková, poslankyňa MsZ v Šali, Kristína Šperková, prezidentka IOGT International a Marián Šperka, organizátori  konferencie „Ako sa máme? A čo s tým?“, ktorá sa uskutoční dňa 13. 9. 2017 na MsÚ v Šali. Ing. Gabriela Lacková uviedla, že projekt „Mládež v Európe“ je mnohými považovaný za najväčší zdravie propagujúci projekt a napomáha znižovať pravdepodobnosť užívania návykových látok medzi mladými ľuďmi. Marián Šperka poznamenal, že Šaľa sa ako prvé mesto na Slovensku zapojila do medzinárodného prieskumu o životnej spokojnosti mladých ľudí v Šali a uviedol, že do prieskumu sa zapojila malá vzorka respondentov. Gabriela Lacková poznamenala, že na základe výskumu je potrebné podporiť voľnočasové aktivity pre mládež, pretože ich život často nesúvisí so zdravým štýlom. Marián Šperka dodal, že je veľmi dôležitá úloha rodiny a pre mladých ľudí je dôležité tráviť svoj voľný čas aj v rámci rodiny. Peter Gomboš uviedol, že na konferencii vystúpia odborníci z rôznych oblastí, napríklad Jón Sigfusson z Islandu, Ľubomír Okruhlica z Centra pre liečbu drogových závislostí z Bratislavy, Eva Pinterová z Detskej organizácie Fénix Bratislava, Marta Hanečáková z Asociácie centier voľného času SR a iní. Dodal, že je veľmi dôležité, aby sa konferencie zúčastnili aj predstavitelia jednotlivých škôl a študentských rád v našom meste. Kristína Šperková uviedla, že je podstatné sústrediť sa na prevenciu a redukciu škôd spôsobených alkoholom a iných drog. Peter Gomboš uviedol, že súčasťou konferencie budú diskusie so zástupcami športu, škôl, študentov, bezpečnosti, životného prostredia a Centra voľného času Tip-Top.

Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie o blížiacej sa konferencii a podporuje toto podujatie.

K bodu 5. Skatepark v Šali
Komisia mládeže a športu sa zaoberala mailom od Sebastiána Šimeka, ktorý žiada vybudovanie skateparku v Šali. Sebastián Šimek navrhuje umiestnenie skateparku buď pri násype pri Bille alebo pri bývalom kúpalisku.  Jeho mail obsahuje aj rukou nakreslené prvky, ktoré by budúci skatepark mohol obsahovať. Členovia komisie sa zhodli, že informácie o budúcom parku sú nejasné a nepostačujúce, a preto navrhujú, aby bola na mesto Šaľa doručená riadne vypracovaná žiadosť, ktorá by obsahovala konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie informácie
o budúcom skateparku.  Komisia zároveň odporučila, že najlepšia alternatíva by bolo založenie občianskeho združenia, a tak sa budú môcť uchádzať aj o iné finančné zdroje. Komisia sa zhodla, že skateboardovanie sa v poslednom čase stáva veľmi populárnou aktivitou medzi mladými ľuďmi a nový skatepark v Šali by určite bol ďalšou z možností športového vyžitia našej mládeže.
Uznesenie 1/5/2017: Komisia žiada o doplnenie informácie ohľadne skateparku v Šali.

 K bodu 6: Rôzne
1) Tajomníčka komisie informovala ostatných členov, že mesto Šaľa má v rozpočte na dotácie v oblasti športu ešte 600,00 EUR. Uviedla, že sa práve zaoberá žiadosťou od TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, ktorý žiada mesto o dotáciu vo výške 200,00 EUR na Majstrovstvá okresu Šaľa najmladšieho žiactva a mladšieho žiactva v atletike, Memoriálu zakladateľov atletiky v Šali profesora Milana Melicherčíka a profesora Jána Mutkoviča. Dotácie do výšky 200,00 EUR schvaľuje primátor mesta Šaľa.

Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informáciu týkajúcu sa výšky dotácii pre oblasť športu z rozpočtu mesta Šaľa.

2) Komisia mládeže a športu navrhuje nominovať JUDr. Ľudovíta Marinčáka, predsedu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, na Cenu mesta Šaľa pri príležitosti jeho významného životného jubilea a zosnulého Ladislava Kovácsa, dlhodobého funkcionára Hádzanárskeho klubu Slovan Duslo Šaľa, in memorium na Cenu mesta Šaľa.

Uznesenie 2/5/2017: Komisia súhlasí s hore uvedenými návrhmi na Cenu mesta Šaľa.

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 4. 9. 2017