Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.06.2017 - 14:36  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 14:37  //  zobrazené: 713

06/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 12.06.2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 12. júna 2017 (pondelok) o 15,30 h v SD Veča

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Mária Šeboková

 

Neprítomní: Mgr. Ivan Aľakša – ospravedlnený, Jozef Bari – neospravedlnený, Mgr. Alena Demková – neospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová - ospravedlnená

 

Program:

 

 1. < >

  Kontrola prijatých uznesení

 2. Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2016 – ved. MsKS

 3. Príprava Kultúrneho leta 2017 – ved. MsKS

 4. Informácia o činnosti SD Veča – ref. SD Veča

 5. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2017 – predseda komisie

 6. < >

  Návrh na uznesenie

 7. < >

  Ing. Botka, vedúci MsKS

 8. Mária Šeboková, ref. SD Veča

   

  Priebeh zasadnutia:

   

 9. < >

  Kontrola prijatých uznesení

  Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že úlohy z odporúčacej  uznesenia boli splnené. K úlohám uvedeným v schvaľovacej  a ukladacej časti uznesenia uviedol – dňa 14.6.2017 o 16,00 h  spolu s Mgr. Miroslavom Demínom bude rokovať  s členmi komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky ohľadne vytvorenia pracovnej skupiny na vytvorenie nízkoprahového centra pre deti a mládež.

   

 10. Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2016 – ved. MsKS

  Ing. František Botka  stručne prezentoval spracovaný materiál, ktorý bol členom komisie doručený prostredníctvom elektronickej pošty na preštudovanie dňa 9.6.2017.

  Pri príprave väčších podujatí, ako boli koncert Elánu, Večianske slávnosti a Šaliansky jarmok..., sa MsKS snažilo vyberať program tak, aby boli obyvatelia  mesta spokojní, čo sa podľa ohlasov z radov verejnosti aj podarilo.

  Vyzdvihol činnosť kina, ktoré dosiahlo historicky najlepšie výsledky,  čo sa týka

  návštevnosti aj príjmov.

  MsKS získalo finančné príspevky na svoju činnosť z viacerých grantov.

  Poďakoval členom komisie za pomoc a rady, ktoré MsKS v roku 2016 poskytli.

   

  Mgr. Miroslav Demín:

 11. páčia sa mu podujatia, ktoré MsKS pripravilo,

 12. KS Večierka malo napriek množstvu podujatí veľmi nízke výdavky na činnosť, p. Lišková navrhla finančne podporiť činnosť detí v KS Večierka – nákup materiálu: hlina, maliarske potreby..., Ing. Botka – súhlasil,

   

  Mgr. Július Morávek:

 13. páči sa mu, že MsKS pripravilo množstvo rôznorodých podujatí, čo aj verejnosť hodnotila pozitívne,

 14. poďakoval vedúcemu MsKS a  všetkým pracovníkom za prípravu a realizáciu podujatí,

 15. do operačného plánu doplniť plnenie úloh, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 odporúčacej časti prijatého uznesenia.

   

 16. Príprava Kultúrneho leta 2017 – ved. MsKS

  Program Kultúrneho leta 2017 je po programovej a personálnej stránke zabezpečený. Uviedol menovite celý program. Priestor nádvoria kaštieľa bude zastrešený, vstupné dobrovoľné. Členovia komisie navrhli výťažok zo vstupného použiť pre DDS Úsmev. Naprogramované je aj víkendové premietanie počas leta na amfiteátri.

   

 17. Informácia o činnosti SD Veča – ref. SD Veča

  Pani Mária Šeboková uviedla podujatia v mesiaci jún 2016 v SD Veča: výstava „Poľovníctvo a ochrana prírody“, Zumba,  Hrnček var!, Tvorivé dielne pre dospelých, Hračkovňa,  Klub diabetikov, aktuálne výstava obrazov Márie Liškovej „Z tváre prírody“, pripravuje podujatie Hurá prázdniny - Šmolkov sen.

  Predostrela niekoľko požiadaviek, ktoré sú aj stanoviskom komisie uvedené  v bode č. 2 odporúčacej časti prijatého uznesenia.

   

   

 18. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2017 – predseda komisie

  Mgr. Július Morávek krátko zhodnotil  činnosť komisie kultúry a cestovného ruchu za uplynulý polrok. Uskutočnilo sa celkom 6 zasadnutí. Komisia sa riadila Rámcovým plánom činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 1. polrok 2017, ktorý prerokovala a schválila dňa 23.1.2017. Zasadnutia sa uskutočnili v DK Šaľa, KS Večierka  a SD Veča.

  Poďakoval členom komisie za prácu v uplynulom polroku a obzvášť tým, ktorí   aktívne pomáhali na akciách.

 

 1. < >

  navrhol zvážiť posunutie Šalianskeho jarmoku napr. v septembri v termíne konania hodov, stanovisko komisie k tomuto návrhu je uvedené v bode č.1 ukladacej časti uznesenia,

 2. komu patrí drevená budova v Pribinovom parku?, vie si na tom mieste predstaviť stále pódium,

 3. navrhol výsadbu živého plotu v Pribinovom parku, stanovisko komisie k tomuto návrhu je uvedené v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia,

   

  p. Peter Hlavatý:

 4. dňa 18.6.2017 sa na podujatí Maxifestík uskutoční zbierka školských potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín – organizátori zbierky: Šaľa Maxifestík a OZ Šaľa-Tvoje Mesto,

 5. dňa 17.6.2017 sa na ZŠ Ľudovíta Štúra uskutoční podujatie Deň rodiny,

 6. navrhol Vianočné trhy v Šali tento rok situovať na pešiu zónu a stánky ponechať počas sviatkov napr. až do Troch kráľov, stanovisko komisie k tomuto návrhu je uvedené v bode č.1 ukladacej časti uznesenia,

 7. páčila sa mu akcia, ktorú poriadala ZUŠ dňa 22.5.2017 na Námestí Svätej Trojice a na pešej zóne, kde sa predstavili všetky zložky školy,

   

  Mgr. Július Morávek:

 8. informoval, že mesto dostalo ponuku na digitalizáciu kroník, stanovisko komisie je uvedené v bode č.1 v častiuznesenia – nesúhlasí,

 9. kritizoval vzhľad propagačných vitrín pred MsÚ a na cintoríne, v ktorých sa vyvesujú parte, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 2 ukladacej časti uznesenia,

 10. pozval prítomných na otvorenie 10. ročníka výstavy amatérskej fotografie „Objektív Františka Kollára“, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2017 o 17,00 h v Galérii FOCESA,

  .

   

   

 11. Návrh na uznesenie

  Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

   

 12. < >

  primátor mesta

 13. oddelenie organizačné a správne MsÚ

 14. predseda a členovia komisie

 15. tajomníčka komisie

 16. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková

 17. vedúci MsKS – Ing. Botka

 18. referentka SD Veča – p. Šeboková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  U Z N E S E N I E

  zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 12.6.2017

   

   

  Komisia kultúry a cestovného ruchu

   

   

  berie na vedomie

   

 19. informáciu o plnení uznesenia z mája 2017

 20. informáciu o príprave kultúrneho leta

 21. informáciu o činnosti komisie za 1. polrok 2017

   

   

  odporúča

   

   

 22. vedúcemu MsKS zakomponovať do informatívnej správy pripomienky členov komisie a predložiť správu na rokovanie MsZ

 23. vedúcemu MsKS v SD Veča riešiť nasledovné prevádzkové problémy:

  • doplniť závesné lanká do galerijnej časti

  • do parku pred SD umiestniť smetné koše

  • s príslušným oddelením MsÚ riešiť vysadenie kríkov - živý plot v parkovej časti námestia

  • rekonštrukciu guľatých stolov

  • vyčistiť/ vymeniť závesy v sále

  • riešiť opravu podlahy javiska

  • predložiť komisii v mesiaci september informáciu o plnení uvedených úloh

    

    

   nesúhlasí

    

 24. s predloženým návrhom na digitalizáciu kroník, pretože kroniky sú spracované v elektronickej podobe a plne funkčne vyhovujú

   

   

  ukladá

   

 25. predsedovi komisie a  p. Hlavatému rokovať s pracovníkmi MsÚ o organizácii Vianočných trhov a o termíne Šalianskeho jarmoku

 26. predsedovi komisie rokovať s pracovníkmi mesta o estetizácii plôch vývesných tabúľ v Šali i vo Veči

   

   

  informuje

   

 27. nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční koncom mesiaca august 2017

   

   

   

  Šaľa, 12.6.2017

  Július Morávek

  predseda komisie