Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.07.2016 - 09:15  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:14  //  zobrazené: 1116

06/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/06/2016

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 23.06.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 2
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Marek Molnár, Miloš Rehák,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 3
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo A 1/6/2016 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta Šaľa v r. 2015,
B. berie na vedomie
správu z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta Šaľa v r. 2015.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/6/2016 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016

Uznesenie č. 6/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/6/2016 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 6/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
C. ruší
časť Uznesenia č. 7/2014 – XXIX. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014 zo dňa 30. októbra 2014., v ktorej mestské zastupiteľstvo odporúčalo primátorovi mesta predkladať priebežnú správu o realizácii prác ako aj projektu
na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/6/2016 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016

Uznesenie č. 6/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek
Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/6/2016 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2015

Uznesenie č. 6/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2015.   

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 6/6/2016 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 15

Uznesenie č. 6/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 15,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 15.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Krištof, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 7/6/2016 - Informácia o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve

Uznesenie č. 6/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve,
B. berie na vedomie
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 8/6/2016 - Informácia o prijatí sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Petra Hlavatého – navrhol, aby bol miesto RSDr. Petra Gomboša členom komisie Ing. Peter Andráši) 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o prijatí sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domov dôchodcov Šaľa,  
B. menuje 
komisiu na prešetrenie sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domov dôchodcov Šaľa v zložení: 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
MUDr. Jozef Grell
Ing. Peter Andráši
Ing. Alžbeta Sedliačiková
Eva Nagyová

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ  p r i j a l o  uznesenie (na základe zapracovaného poslaneckého návrhu  P. Hlavatého).


Materiál číslo B 1/6/2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – navrhol zachovať pôvodné znenie Všeobecne záväzného nariadenia v § 6 Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole a základnej škole, a to:
ods. (2) príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň ponechať v pôvodnej výške 1,27 Eur podľa štvrtého finančného pásma,
ods. (3) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed ponechať v pôvodnej výške 0,95 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (4) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11 – 15 rokov na jeden obed ponechať v pôvodnej výške 1,01 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (6) príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri MŠ je na jeden obed 1,26 Eur a pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ alebo školskej jedálni pri spojení ZŠ a MŠ je príspevok na jeden obed 1,12 Eur podľa druhého finančného pásma.   
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 11
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 11
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/6/2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

Uznesenie č. 6/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2016 o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál č. B 3/6/2016 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 4/5/2016 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015

Uznesenie č. 6/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa      2015 – 2020 za rok 2015.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/6/2016 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015;
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015

Uznesenie č. 6/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015 nasledovne:
1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 bez finančných operácií:
plnenie bežných príjmov vo výške 12 528 272 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 11 390 961 EUR
prebytok bežného rozpočtu 1 137 311 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 2 017 274 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              3 600 491 EUR
schodok kapitálového rozpočtu -1 583 217 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške        14 545 546 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 14 991 452 EUR
schodok rozpočtu -445 906 EUR

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 s finančnými operáciami:
bežné a kapitálové príjmy vo výške        14 545 546 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 14 991 452 EUR
schodok rozpočtu -445 906 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 1 544 424 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   235 238 EUR
prebytok finančných operácií 1 309 187 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 16 089 971 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 15 226 690 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 863 281 EUR

3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 480 993,14 EUR nasledovne:
* 6 580,15 EUR – n edočerpaná časť finančného príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (OSS),
* 823,60 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2015,
* 3 398 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na asistenta učiteľa za rok 2015,
* 117,82 EUR – nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
* 31 341,75 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
* 71 936,09 EUR – účelovo viazané prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,
* 40 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté na projekt ZŠ J. C. Hronského  – multifunkčné ihrisko z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu,
* 35 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
* 3 795,73 EUR – účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,
* 288 000 EUR – účelovo viazané prostriedky z MF SR, ktoré získala rozpočtová organizácia Domov dôchodcov v roku 2015, ale jej skutočné čerpanie bude v roku 2016,

4. schodok rozpočtu vo výške 445 906 EUR a jeho vykrytie z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií  (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) vo výške 382 287,70 EUR sa pridelí do rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtovaných výdavkov v roku 2016 nasledovne:
*  na úhradu istín z prijatých úverov vo výške 260 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 122 287,70 EUR,

5. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2015,
b) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS zisk vo výške 14 883,99 EUR za rok 2015,
c) schvaľuje prevedenie hospodárskeho výsledku v čiastke 14 883,99 EUR do rezervného fondu OSS a jeho použitie na vysporiadanie záporného výsledku predchádzajúceho účtovného obdobia,

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015,
D. schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2015 bez výhrad.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Róbert Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/6/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016

Uznesenie č. 6/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/6/2016 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Uznesenie č. 6/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:
Bežné príjmy:                                 13 583 665 EUR
Bežné výdavky:  13 057 251 EUR
Rozdiel:                                                          526 414 EUR

Kapitálové príjmy: 1 228 191 EUR
Kapitálové výdavky:  1 311 809 EUR
Rozdiel: -83 618 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 811 856 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 369 060 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  442 796 EUR

Príjmové finančné operácie: 760 004 EUR
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR
Rozdiel: -442 796 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom: 15 571 860 EUR
Výdavky celkom:  15 571 860 EUR
Rozdiel celkom:  0 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:
100 Daňové príjmy 8 275 847 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 841 035 EUR
300 Granty a transfery 4 694 974 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 760 004 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR
600 Bežné výdavky 13 057 251 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 311 809 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/6/2016 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016

Uznesenie č. 6/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov nasledovne:
1. Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na nasledovné podujatia: Majstrovstvá Veče vo varení guláša, Medzinárodný deň detí a futbalový turnaj vo výške 500,00 EUR,
2. Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na podujatie Streetbal CUP 2016 vo výške 500,00 EUR,
3. Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na nákup vzduchovkového streliva a terčov vo výške 500,00 EUR,
4. Telovýchovná jednota Slávia SOUP, IČO 31824480 na Slovenský voltížny pohár Šaľa vo výške 500,00 EUR,
5. Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh vo výške 500,00 EUR,
6. RADA ŠPORT o.z., IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2016, vo výške 0,- Eur,
7. Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na štartovné na súťažiach a na poplatky za semináre, vo výške 0,- Eur,
8. Spojená škola, Krátka 11, Šaľa, IČO 34062831, na vybudovanie malého účelového ihriska v areáli školy, vo výške 0,- Eur,
9. Rodičovské združenie pri Základnej škole v Šali, Pionierska ulica č. 4, IČO 42048907, na podporu materiálového zabezpečenia športoviska – multifunkčného ihriska, vo výške 0,- Eur.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Mgr. Jozef Belický
Navrhol opakované hlasovanie o overovateľovi zápisnice, nakoľko pôvodne schválený overovateľ Ing. Ivan Kováč nie je zatiaľ na zasadnutí prítomný; navrhol hlasovať o zmene, miesto Ing. Ivana Kováča nahradiť Marekom Molnárom.

Hlasovanie č. 21
Zmena overovateľa zápisnice
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,


Materiál číslo D 1/6/2016 - Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – navrhol, že je možné niektoré majetkové záležitosti zaradiť do niekoľkých skupín, v ktorých by sa v skupinách diskutovalo a hlasovalo by sa o nich jednotlivo:
- 1. skupina D 1 – D 4,
- 2. skupina D 5 – D 13,
- 3. skupina D 14 – D 16,
- 4. skupina D 17 – D 20,
- 5. skupina D 21 – D 25,
- materiály D 26, D 27, D 28 – samostatná diskusia a samostatné hlasovanie.
 
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, , MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2016 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici
v Šali-Veči,
B. ruší
Uznesenie č. 8/2013 – XIII. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
7. novembra 2013,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Nitrianskej ulici v Šali-Veči:
- futbalový štadión, stavba s. č. 1727, na pozemku parcela č. 3962
- vedľajšia tribúna na parcele č. 3963
- garáž pre techniku na parcele č. 3964
- pomocné sociálne priestory na parcele č. 3965
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/12
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/13
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/14    – bez nebytových priestorov prevádzky bufetu o výmere 84,36 m2
- vedľajší štadión na parcele č. 3966
- umelý trávnik na parcele č. 3967/11
pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Nitrianska 1721/1, 927 05  Šaľa,
na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
(pozn.: pozemky sú vo vlastníctve Duslo a.s.)
2. náklady za služby spojené s užívaním (plyn,  vodné, elektrická energia) hradí nájomca,
3. cenník krátkodobých nájmov pre futbalový trávnik s umelou trávou nasledovne:
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 130,00 Eur bez osvetlenia
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 160,00 Eur s osvetlením
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 55,00 Eur bez osvetlenia
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 70,00 Eur s osvetlením
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/6/2016 – Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali

Uznesenie č. 6/2016 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 3/2012 – XVII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
28. júna 2012,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov v objekte „Kolkáreň“ súpisné
č. 920, na ulici Hornej  v Šali, na pozemku parcela č. 2424/5 a  parcela č. 2424/6, nehnuteľnosti vedené v KN C pre k.ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Telovýchovnú jednotu Slovan DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma,
- pre iné organizácie a verejnosť – 28,00 Eur/hod.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu, ďalej na údržbu elektrozariadenia stavačov, obsluhu technického zariadenia a upratovanie,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/6/2016 - Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ulici Hornej v Šali

Uznesenie č. 6/2016 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly
na ulici Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 7/2008 – XX. zo  7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
6. novembra 2008,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly, súpisné č. 921 na ulici Hornej v Šali, na pozemku KN registra
C parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parcele č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 na parcele č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2 v k.ú. Šaľa vedených na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa, so sídlom
927 01  Šaľa, ul. Horná 30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
- pre iné organizácie a verejnosť nasledovne:
- s účasťou verejnosti 58,00 Eur/hodina
- bez účasti verejnosti 27,00 Eur/hodina,
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/6/2016 - Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči

Uznesenie č. 6/2016 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici
v Šali-Veči,
B. ruší
Uznesenie č. 2/2004 – XVII/10 – MsZ  z  2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného 29. apríla 2004,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna  2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Hospodárskej ulici
v Šali-Veči: areál športového ihriska na parcele č. 3602, ostatná plocha o výmere 12977 m2 a objekt sociálnej budovy na parcele č. 3603, zastavaná plocha o výmere 104 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa, pre Futbalový klub Veča,
so sídlom 927 05  Šaľa, ul. Hospodárska 1, na dobu neurčitú, za ročný prenájom
0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (vodné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/6/2016 - SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01  Šaľa – žiadosť o rozšírenie predmetu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o rozšírenie predmetu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní verejnoprospešných služieb v Šali,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle
§ 9 ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení dodatkov a zverejnený dňa 08. 06. 2016,
C. schvaľuje
prenájom časti dvora na pozemku KN registra C, parcela č. 594/25 o výmere 50 m2, v areáli bývalej Materskej školy J. Palárika, na ul. Družstevnej 396/3 v Šali, za nájomné vo výške 33,15 Eur/rok/celá výmera, pre neziskovú organizáciu Srdiečko n.o., Kukučínova 534/38, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/6/2016 - Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní a starostlivosti o okrasnú záhradku na vlastné náklady; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – okrasnej záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 50/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, za účelom užívania okrasnej záhradky, v cene
0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 23,43 Eur/rok, pre Romana Vinczeho,
M. R. Štefánika 119/5, 927 01  Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/6/2016 - František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2016 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. ruší
Uznesenie č. 5/2016 – XI. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
28. apríla 2016,
C. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 8. júna 2016,
D. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta,  ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Františka Lukáčika,  P. J. Šafárika 379/21, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/6/2016 - SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 852/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť SC-LAK s.r.o., so sídlom Okružná 3/1027, 927 01  Šaľa, IČO: 46 328 831, zastúpená konateľkou spoločnosti Katarínou Hanusovou, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/6/2016 - Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu k rodinným domom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,

C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, za účelom zabezpečenia prístupu k rodinným domom, v cene
0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 55,69 Eur/rok, na dobu neurčitú pre:
- Ing. Mariána Gažíka a Mgr. Máriu Gažíkovú, obaja bytom Komenského 2362/49A, 927 05  Šaľa,
- Jozefa Ševčíka, bytom Dózsova 1620/61, 927 05  Šaľa a Gabrielu Ševčíkovú, bytom Komenského 1688/49, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/6/2016 - Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 39/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere
25 m2, za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Euro Gastro Style, s.r.o., so sídlom  925 71  Trnovec nad Váhom č. 282 , IČO: 36 556 904, zastúpená konateľom spoločnosti Ľubomírom Buchom, na dobu neurčitú.

 


Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 11/6/2016 - Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 13 m2, za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume
260,00 Eur/rok, pre Eugeniusza Spiszaka, Jánošíkova 1372/5,  927 01  Šaľa, IČO: 34456864, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 12
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 12/6/2016 - MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní pozemkov pod stavbami v základnom imaní spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2475/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, ako novovytvorená  parcela č. 2475/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, v zmysle geometrického plánu č. 19/2016 vyhotoveného geodetkou
Ing. Marcelou Varinskou dňa 19. 04. 2016, overeného Správou katastra pod č. 204/2016 dňa 11. 05. 2016 a parcela č. 2475/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, za účelom vysporiadania pozemkov pod stavbami v základom imaní spoločnosti, v cene 3,319 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 5 m2, v celkovej sume 16,60 Eur/rok, pre spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. so sídlom  Partizánska 20, 927 01  Šaľa, IČO: 34 115 161, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Karolom Miklošom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 13/6/2016 - ELTECHMA, s.r.o., 925 81  Diakovce 416 – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení informačnej reklamnej tabule na stĺpe verejného osvetlenia za účelom informovanosti širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2338/62, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom umiestnenia informačnej reklamnej tabule na stĺpe verejného osvetlenia, v cene  200,00 Eur/rok, v celkovej sume 200,00 Eur/rok, pre spoločnosť ELTECHMA, s.r.o., 925 81  Diakovce 416, IČO: 43 789 455, zastúpená konateľom spoločnosti Petrom Barczim, na dobu 5 rokov.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 14/6/2016 - Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení poskytovaných služieb zákazníkom a návštevníkom pizzérie; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
8. júna 2016,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Štúrovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2091/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2, odčlenená od parcely číslo 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 27/2016 vyhotoveného
Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom,
pod číslom 239/2016, zo dňa 27. 05. 2016, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 558,37 Eur, pre Arpáda Kukiho, trvale bytom Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, trvale bytom Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM. 

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 15/6/2016 - Zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely
č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov, časť parcely č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely
č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o. za časť parcely č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve mesta Šaľa  z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov k pozemku pod plánovanou komunikáciou; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
 zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 26/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 248/2016, dňa 01. 06. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
  pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle GP ako novovytvorená parcela č. 1983/14, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere  267 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene  15 953,25 Eur,
2. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.
za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle GP ako novovytvorená parcela č. 2005/11 o výmere 267 m2, vedené na liste vlastníctva
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 15 953,25 Eur.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 16/5/2016 - Zámena pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP 2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za  časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali,
B. konštatuje, že
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení dodatkov č. 1 až č. 4:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov  a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa,
2. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Mária Klajmana:
- pozemok vedený v KN register C pre k.ú. Šaľa, na liste vlastníctva č. 6148 ako parcela č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 292 m2,
2. vo vlastníctve mesta Šaľa:
- pozemok v k.ú. Šaľa, vedený na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely KN
register  E č. 1764/1, ostatná plocha vo výmere 234 m2,
- pozemok v k.ú. Šaľa, vedený na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely KN
register  E č. 478/2, lesný pozemok vo výmere 58 m2,
t. j. výmera pozemkov spolu 292 m2 (ako novovytvorená parcela KN register C č. 1777/8, zastavaná plocha o výmere 292 m2, v zmysle geometrického plánu č. 28/2016 vyhotoveného geodetkou Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod č. 244/2016 dňa 1. júna 2016).
Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t. j. 5 815,472 Eur.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 17/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – navrhol, aby sa v materiáloch D17, D18 znížila cena za m2 o 1,00 Eur, tzn. 7,00 Eur/m2 v oboch prípadoch.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2016 – XXXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere  299 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 299 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene
7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 093,00 Eur pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, trvale bytom Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa, v režime BSM.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 18/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere  531 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 531 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene 7,00 Eur/m2, v celkovej cene 3 717,00 Eur, pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, trvale bytom Hollého 1925/5, Šaľa, v režime BSM.


Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 19/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova 1007/3, Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. J. Kollára v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 19 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku, v cene 36,51 Eur/m2, v celkovej cene cca 693,69 Eur pre Alexandra Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 20/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C
č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení  majetkových vzťahov pre nový cintorín, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri E pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v lokalite Trnovecký klin, ako
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast  o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda  o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast  o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda  o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda  o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda  o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda  o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda  o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda  o výmere 23784 m2
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri C pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5844, parcela č. 1238/1, orná pôda o výmere 178443 m2, od ktorej bola geometrickým plánom č. 03/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, 927 05  Šaľa, dňa 01. 06. 2016, odčlenená novovytvorená parcela registra C KN č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá je predmetom zámeny.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 21/6/2016 - Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01  Galanta – prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali

Uznesenie č. 6/2016 – XXXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, pod schodiskom a prístupovou rampou,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha
a nádvorie, v zmysle geometrického plánu číslo 28/2014 vyhotoveného geodetom
Ing. Petrom Petrom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod  číslom 512/15, zo dňa 18. decembra 2015, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností číslo 2677/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
13 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene 604,12 Eur,
pre Patrika Poláka, Októbrová 1186/72, 924 01  Galanta, v celosti.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 22/6/2016 - Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa – prevod pozemku na ul.
P. Pázmaňa v Šali

Uznesenie č. 6/2016 – XXXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (pod schodiskom, prestrešeným vstupom do objektu a terasou),
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 103/2001, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, geodetická kancelária, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 20. 09. 2001, pod číslom 341/2001, ako novovytvorená parcela č. 2338/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 66,39 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 863,07 Eur pre Namika Saliji, Letná 567/2, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 23/6/2016 - Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – XXXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 2181/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenenú od parcely č. 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 02/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 151/2016, dňa 14. 04. 2016, pre vlastníka pozemku Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa, ako aj pre všetkých následných vlastníkov pozemku, parcela č. 2214, zastavaná plocha a nádvorie, za jednorázovú odplatu vo výške 455,00 Eur, v zmysle Znaleckého posudku č. 102/2016, vyhotoveného Ing. Jarolímom Pšenkom.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 24/6/2016 - BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Uznesenie č. 6/2016 – XXXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu distribučnej sústavy NN zemného rozvodu na pozemkoch vedených v registri C katastra nehnuteľností, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď, s.r.o., č. 1-6/2016, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47  Bratislava, odplatne za jednorázovú cenu vo výške 147,69 Eur, v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, IČO 50 160 800.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 25/6/2016 - Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa

Uznesenie č. 6/2016 – XL. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa,
B. schvaľuje
úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa spočívajúcu v rozdelení zvereného nehnuteľného majetku na stavby a pozemky podľa stavu v katastri nehnuteľností a v navýšení jeho hodnoty, ďalej hnuteľného majetku podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 01. 04. 2016 a Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 19. 05. 2016 a v doplnení  ďalšieho hnuteľného majetku a to osobného motorového vozidla Citroen Berlingo Furgon Standard L1, v zmysle prílohy k tomuto uzneseniu.

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 26/6/2016 - Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena
(in rem) spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností
č. 3954, ostatná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34/2014, vyhotovenom súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overenom Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 04. 03. 2015, pod číslom 74/2015, v prospech parcely
č. 3953/4, za jednorazovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 191/2015 vo výške 780,00 Eur.

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 4
Miroslav Gera, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 27/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlavnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2051/16, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 8/2016, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 92/2016, dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená parcela č. 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v umiestnení dočasnej stavby, v cene 82,98 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 655,36 Eur, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 2
Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 28/6/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu Štítnickú, Hliník 45, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2056/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 4 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Nemocničnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2056/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 4 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zocelení pozemku do jedného celku, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 239,00 Eur pre
MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu Štítnickú, obaja trvale bytom Hliník 45, Šaľa, v režime BSM.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 4
Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

Materiál číslo F 1/6/2016 - Prijatie daru – ihrisko „Žihadielko“

Uznesenie č. 6/2016 – XLI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie daru v hodnote 78 924 EUR vo forme bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku, ktorým je dielo – projekt „Ihrisko Žihadielko“, vybudované na parcele č. 2761, register C, list vlastníctva č. 1, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, vrátane hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou projektu, od spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02  Bratislava, do majetku mesta Šaľa podľa podmienok Rámcovej zmluvy o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016,
B. berie na vedomie
Rámcovú zmluvu o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016,
C. schvaľuje
v súlade s ustanovením § 4 bod 3 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa prijatie daru v hodnote 78 924 EUR vo forme bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku, ktorým je dielo – projekt „Ihrisko Žihadielko“, vybudované na parcele č. 2761, register C, list vlastníctva č. 1, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, vrátane hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou projektu, od spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02  Bratislava, do majetku mesta Šaľa podľa podmienok Rámcovej zmluvy o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016.

Hlasovanie č. 52
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/6/2016 - Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Oroszlány (HU)

Procedurálny návrh Petra Hlavatého – navrhol spoločnú diskusiu a spoločné hlasovanie k bodom F2, F3, F4. 

Hlasovanie č. 53
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

Procedurálny návrh Petra Hlavatého bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2016 – XLII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Oroszlány (HU),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Oroszlány (HU).


Materiál číslo F 3/6/2016 - Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Końskie (Poľsko)

Uznesenie č. 6/2016 – XLIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Końskie (Poľsko),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Końskie (Poľsko).


Materiál číslo F 4/6/2016 - Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina)

Uznesenie č. 6/2016 – XLIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina).

Hlasovanie č. 54
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom F 2/6/2016, F 3/6/2016, F 4/6/2016 v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 5/6/2016 - Zmluva o dielo č. 229/2016 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “

Uznesenie č. 6/2016 – XLV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 229/2016 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “,
b) Zmluvu o dielo č. 229/2016 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “ s dodávateľom MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52  Sučany, IČO: 36407020, DIČ: 2020123237, IČ DPH: SK2020123237,
C. schvaľuje
zverenie vybudovaného multifunkčného ihriska do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa, Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01  Šaľa, IČO: 37861417, v obstarávacej cene podľa protokolu o zaradení do majetku mesta.

Hlasovanie č. 55
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 6/6/2016 - Zmluva o dielo č. 360/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe –„Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluva o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“

Uznesenie č. 6/2016 – XLVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 360/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluvu o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka a Zmluvu o dielo č. 360/2016  „Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluvu o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“, uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s dodávateľom MiPe-Plast, s.r.o., IČO: 36837075, DIČ: 2022453873,
IČ DPH: SK2022453873.

Hlasovanie č. 56
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 7/6/2016 - Zmluva o dielo – Rekonštrukcia plynovej kotolne futbalového štadióna na Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali

Uznesenie č. 6/2016 – XLVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo uzatvorenú na rekonštrukciu plynovej kotolne futbalového štadióna
na Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia plynovej kotolne“,
b) Zmluvu o dielo č. 365/2016 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na rekonštrukciu kotolne futbalového štadióna na Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali, s dodávateľom TERS systém, spol. s r.o., Svätokrížské nám. 6, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 31566537.

Hlasovanie č. 57
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/6/2016 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016

Uznesenie č. 6/2016 – XLVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016,
B. súhlasí  
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016 nasledovne:
22. septembra 2016,
27. októbra 2016,
  1. decembra 2016,
15. decembra 2016 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,
                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 58
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

G. Vystúpenia verejnosti

Uznesenie č. 6/2016 – XLIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
odporúča
pripraviť na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva analýzu nájmu športovej haly
a predložiť návrhy na správu športovej haly tak, aby boli zohľadnené oprávnené potreby športových klubov hádzanej i ďalších užívateľov športovej haly.

Hlasovanie č. 59
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS