Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2016 - 08:36  //  aktualizácia: 06.07.2016 - 08:37  //  zobrazené: 652

06/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 20.06.2016

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konaného dňa 20. 06. 2016

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Úvod

 2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a informácia o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve

 3. Prehodnotenie aktivít PHSR

 4. Priority a návrhy na investičné akcie k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 5. Rôzne

 6. Záver.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Ing. Haládiková informovala prítomných členov, že dňa 17. marca 2015 bol schválený nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý prináša mnohé zmeny aj v nakladaní s komunálnymi odpadmi. Okrem iných povinností je v zmysle § 135 ods. 15 zákona o odpadoch každá obec povinná uviesť do súladu s uvedeným zákonom doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Podľa § 81 ods. 8 zákona o odpadoch obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví podrobnosti o:

 1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

 2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

 3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

 4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne,

 5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

 6. elektroodpadov z domácností

 7. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 8. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

 9. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 10. jedlých olejov a tukov,

 11. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

 12. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

 13. prevádzkovaní zberného dvora,

 14. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

 15. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

V predloženom návrhu VZN sú upravené všetky náležitosti nakladania s komunálnym odpadom a jeho zložkami podľa zákona o odpadoch a podľa v súčasnosti platných zmlúv s dodávateľmi služieb. Jednou zo zmien je v zmysle § 81 ods. 20 zákona o odpadoch aj zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu, ktorý je od 01.07.2016 spoplatnený v celom objeme. Výška poplatku bola schválená Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od uvedeného termínu. Odpadové pneumatiky  nie sú súčasťou komunálneho odpadu, na zbernom dvore už nie je možnosť ich odovzdať. V zmysle zákona o odpadoch sa odovzdávajú bezplatne v rámci siete distribútorov pneumatík.

UZNESENIE č. VI/2 :

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti prerokovala a berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a odporúča MsZ schváliť v predloženom znení.

UZNESENIE č. VI/3 :

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti prerokovala a berie na vedomie informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb v odpadovom hospodárstve.

 

Prehodnotenie aktivít PHSR

Ing. Braníková, tajomníčka komisie predložila správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015.

UZNESENIE č. VI/4 :

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti prerokovala správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015 a k materiálu nepredložila žiadne nové návrhy.

Priority a návrhy na investičné akcie k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Komisia sa po diskusii rozhodla, že do investičných akcií na rok 2017 navrhuje začleniť pilotný projekt, ktorý by riešil vybudovanie výbehu pre psov. Podmienkou umiestnenia takéhoto výbehu pre psov je jednak  súlad s územným plánom mesta a na druhej strane je potrebné zvážiť výber lokality na takýto účel. Výbeh by bol predelený do štyroch sekcií, aby mohlo byť aspoň čiastočne zabezpečené oddelenie psíkov väčších a temperamentnejších plemien od menších plemien. Ale nejednalo by sa o venčovisko a cvičisko, len o výbeh pre psov. Cvičisko pre psov je pri strelnici vo Veči, o ktoré sa starajú kynológovia v našom meste. Predpokladané náklady sú vo výške 5.000 eur.

Ďalej komisia navrhuje začleniť do rozpočtu na rok 2017 finančnú sumu vo výške 600 eur, na nákup malých smetných nádob na ul. Družstevnú.

UZNESENIE č.VI/5 :

Komisia  odporúča MsZ  v Šali schváliť začlenenie do rozpočtu na rok 2017 finančnú sumu vo výške 600 eur na nákup malých smetných nádob a do investičných akcií na rok 2017 navrhuje začleniť finančné prostriedky vo výške 5.000 eur na pilotný projekt, ktorý by riešil vybudovanie výbehu pre psov.

 

Rôzne

Ing. Braníková informovala prítomných o stále prebiehajúcej verejnej súťaži na výber dodávateľa na údržbu zelene. Nakoľko prebieha „veľká súťaž“ na uzatvorenie zmluvy o dielo  na štyri roky, jednotlivé kosenia v meste sa zatiaľ riešia prostredníctvom elektronického kontraktačného systému.

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                   Predseda komisie

Zapísala: Ing. Braníková