Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2016 - 08:05  //  aktualizácia: 28.10.2016 - 12:44  //  zobrazené: 609

06/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 19.10.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši,  Mgr. Klaudia Hátašová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Irina Kostová 
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

Prizvaná: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)

Za verejnosť: Tomáš Döme, Martina Rácová    

 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Ústna informácia p. riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa o príprave krízového centra
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných a osobitne novú členku komisie p. Mgr. Klaudiu Hátašovú. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 10/2016: komisia odporučila primátorovi mesta Šaľa schváliť dohodu o vzájomnej výmene bytov  nájomníkom bytu Norbertovi Takácsovi, Magdaléne Takácsovej a Ľudovítovi Csillagovi. Splnené, dohoda o vzájomnej výmene bytov bola primátorom mesta  schválená. 
Uznesenie č. 11/2016: komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný byt – garsónku  č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči Eve Körösiovej, trvale bytom Narcisova 30, Šaľa – Veča. Splnené, predmetný byt bol pridelený uchádzačke z poradovníka Eve Körösiovej.
Uznesenie č. 12/2016: komisia odporučila primátorovi mesta schváliť „ Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník)“. Splnené, primátor mesta schválil uvedený poradovník.
Uznesenie č. 13/2016: komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v navrhovanom znení. Splnené, VZN bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. 09. 2016 schválené v navrhovanom znení.
3. Bytové otázky

1.)   Žiadosť o spoločný nájom nájomníka bytu na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči Tomáša Dömeho spolu s Martinou Rácovou. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavil nájomník Tomáš Döme spolu s Martinou Rácovou a komisii vysvetlili dôvody svojej žiadosti. Následne na zasadnutí komisie preformulovali svoju žiadosť na žiadosť o spoločný podnájom. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 7; zdržal sa: 1
Uznesenie č. 14/2016
a) komisia prerokovala žiadosť o spoločný podnájom nájomníkovi bytu na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči Tomášovi Dömemu s Martinou Rácovou, 
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť o spoločný podnájom nájomníkovi bytu Tomášovi Dömemu s Martinou Rácovou.

2.)  Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3                          v Šali – Veči. Komisia sa oboznámila so žiadosťami žiadateľov z aktuálneho poradovníka o predmetný byt a vzhľadom na to, že ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov komisie, komisia nevybrala žiadneho z uchádzačov o predmetný byt.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 15/2016
a) komisia prerokovala žiadosti žiadateľov z aktuálneho poradovníka o obsadenie garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - Veči,
b) komisia vzala žiadosti na vedomie, žiadosťami žiadateľov z aktuálneho poradovníka o predmetný byt sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie.
3.)  Spôsob nakladania s majetkom mesta - návrh na odpredaj bytu č. 47 (4 - izbového) na ul. Jazernej 584/22 v Šali
Materiál predkladá oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa, ktoré odporúča realizovať odpredaj tohto majetku formou obchodnej verejnej súťaže.
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8; 
Uznesenie č. 16/2016
a) komisia prerokovala návrh na odpredaj bytu č. 47 (4 - izbového) na ul. Jazernej 584/22 v Šali
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť odpredaj predmetného bytu formou obchodnej verejnej súťaže
4.  Ústna informácia p. riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa o príprave krízového centra
P. riaditeľ oboznámil prítomných členom komisie s informáciami o príprave krízového centra v Šali, v ktorom budú sústredené služby krízovej intervencie. Prevádzka uvedeného zariadenia bude celoročná a začne svoju činnosť od 01. 11. 2016.  Prítomným členom komisie odpovedal na všetky otázky týkajúce sa krízového centra. Komisia berie informáciu              na vedomie. 

5.  Rôzne

V tomto bode programu tajomníčka komisie informovala prítomných o pripravovanej akcii „Potravinová pomoc“, pri ktorej bude mesto poskytovať súčinnosť Farskej charite sv. Jozefa v Nových Zámkoch. P. Ing. Andráši informoval o pripravovanej charitatívnej aktivite  „Šaliansky anjel“.  
 
6. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie


V Šali dňa 25. 10. 2016
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie