Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2016 - 08:17  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:17  //  zobrazené: 568

06/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 13.06.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 13. júna 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Jozef Bari, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka
Neprítomní: –

Program (doplnený o bod č. 6):
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrne leto 2016 – zástupca MsKS
4. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2016 – predseda komisie
5. Návrh úpravy PHSR mesta Šaľa – členovia komisie
6. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie
Prizvaný:
zástupca MsKS

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku. Konštatoval, že sa prezentovali všetci členovia komisie v počte 11, komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania obdržali členovia komisie elektronicky dňa 7.6.2016. Predseda komisie dal návrh na doplnenie programu o bod č. 6, ku ktorému členovia komisie obdržali písomný materiál elektronicky dňa 8.6.2016. Po odsúhlasení zmeny v programe rokovania sa komisia riadila schváleným programom.

2. Kontrola prijatých opatrení
Predseda komisie informoval o realizácii prijatých opatrení zo zasadnutia komisie zo dňa 16.5.2016. Konštatoval, že úlohy z odporúčacej časti uznesenia prekonzultoval s kompetentnými na MsÚ a jednotlivé opatrenia boli, resp. budú realizované. K uvedenej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky.

3. Kultúrne leto 2016
O programe Kultúrneho leta 2016 informoval vedúci MsKS. Oboznámil prítomných s programom, ktorý je už zabezpečený a začína sa koncertom dňa 1.7.2016. Koncerty sa uskutočnia na nádvorí kaštieľa a premietanie filmov na amfiteátri. Ukončenie programu kultúrneho leta bude podujatím Rozlúčka s letom  dňa 3.9.2016.

4. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2016
O činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu za uplynulý polrok informoval prítomných predseda komisie. Komisia kultúry zasadala pravidelne každý mesiac, uskutočnilo sa 6 stretnutí, na ktorých rokovala v zmysle Rámcového plánu činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 1. polrok 2016 schváleného členmi komisie dňa 25.1.2016. Zasadnutia sa uskutočnili v DK Šaľa, SD Veča, KS Večierka a v MsKJJ. Účasť členov na zasadnutiach hodnotil pozitívne, poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na kultúrno-spoločenskej činnosti v meste a tiež mimo mesta. Poďakoval aj pracovníkom MsKS za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí a tiež právnickým a fyzickým osobám za súčinnosť, napr. pri organizovaní výstav... Boli prerokované rôzne materiály: Správa o činnosti MsKJJ za rok 2015, Správa o činnosti MsKS za rok 2015, Operačný plán koncepcie na rok 2016, Propozície pre fotosúťaž: VÁH - rieka, ktorá spája, Marec – mesiac kníh v MsKJJ v Šali, kultúrno-spoločenské podujatia na jednotlivé mesiace, Večianske slávnosti, Šalianske slávnosti, Zlatá priadka, Kultúrne leto, výstavy, partnerské mestá, nová webová stránka mesta a MsKS, PHSR, propagačné materiály o meste...
Pozitívne hodnotil komunikáciu a podporu zo strany vedenia mesta a ďalších pracovníkov: Ing. Elišky Vargovej, Mgr. Eriky Kollerovej, Ing. Martiny Čižmárikovej a Mgr. Martina Fabiana.

5. Návrh úpravy PHSR mesta Šaľa
Vedúci MsKS predostrel návrh úpravy PHSR, zmenou nositeľa úloh, vyčlenením niektorých úloh z kompetencie  MsKS, napr.: cezhraničná spolupráca, propagačné materiály, mestská galéria... Členovia komisie odsúhlasili úlohu pre vedúceho MsKS, ktorá je uvedená v odporúčacej časti uznesenia.
 
6. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
Po krátkej diskusii k tomuto bodu boli odsúhlasené členmi komisie dve úlohy uvedené v ukladacej časti uznesenia.

7. Rôzne
Turisticko-informačná kancelária: Mgr. Miroslav Demín - stále sa  neposunulo jej zriadenie, Peter Hlavatý - zriadiť ju v Dome ľudového bývania, Mgr. Ivan Aľakša - dočasne umiestniť vo FOCESE, Mgr. Anikó Sárkányová – jeden drevený stánok umiestniť v centre mesta a zamestnať na brigádu študenta cestovného ruchu.
Mgr. Miroslav Demín:
- plagáty Kultúrneho leta rozvešať na kúpaliská do Diakoviec a Salíb,
- pozval prítomných na premiéru DS Materinky,
Peter Hlavatý:
- ponúkol, že popri predaji občerstvenia bude rozdávať programové letáky MsKS,
Mgr. Anikó Sárkányová:
- pozvala prítomných na Záverečný koncert žiakov ZUŠ dňa 20.6.2016 o 18,00 h v Kongresovej sále MsÚ,
Mária Lišková:
- pozvala prítomných na vernisáž výstavy obrazov Z TVÁRE prírody dňa 6.7.2016 o 18,00 h v Galérii FOCESA,
Mgr. Július Morávek:
- dňa 9.6.2016 sa zúčastnil vernisáže  retrospektívnej výstavy z tvorby  fotografa Františka Kollára v Slovenskej národnej galérii  v Bratislave, expozícia potrvá do 11.9.2016, odporučil členom komisie, podľa možnosti, navštíviť túto výstavu ,nakoľko je tam viac ako 130 fotografií, ktoré ešte doteraz neboli na Slovensku zverejnené,
- podstatne sa zvýšila návštevnosť webovej stránky mesta Šaľa,
- poďakoval pracovníkom MsKS za prípravu a realizáciu Zlatej priadky 2016.

8. Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenie k jednotlivým prerokovaným bodom predložil predseda komisie. Jednotlivé návrhy boli jednomyseľne schválené a tvoria prílohu zápisnice.

9.  Ukončenie
Predseda komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na rokovaní. Rokovanie ukončil tým, že zaželal všetkým príjemné prežitie letných dovolenkových mesiacov.

Šaľa, 13. júna 2016


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS
U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 13. júna 2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z mája 2016
2. informáciu o programovom zabezpečení kultúrneho leta 2016


súhlasí

1. s hodnotením činnosti komisie za 1. polrok 2016
2. s návrhom vedúceho MsKS o úprave PHSR mesta Šaľa


odporúča

1. vedúcemu MsKS predložiť úpravu PHSR kompetentnej pracovníčke MsÚ 
( Ing. Vargová )


ukladá

1. členom komisie predložiť návrhy na priority a návrh investičných akcií k tvorbe rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe viacročného rozpočtu predsedovi komisie v lehote do 24. júna 2016
2. predsedovi komisie spracovať predložené návrhy a návrh komisie predložiť príslušnému oddeleniu MsÚ v lehote do 30. júna 2016

informuje

1. nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v mesiaci august 2016