Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2016 - 08:03  //  aktualizácia: 26.10.2016 - 08:04  //  zobrazené: 511

06/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 24.10.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andráši,, Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera, , Ondrej Moťovský,  Ing. Peter Andruška

Neprítomný:  Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník

Ďalej boli prítomné: Mgr. Miloslava Bartíková, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrayová
 


1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 172
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

 

2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 173

• ekonomická komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016
3. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017 schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 174

• ekonomická komisia odporúča MsZ  pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2017.

 


4. Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 175

• ekonomická komisia odporúča MsZ návrh na podanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5% v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

 


5. Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa, ide o prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Dolná 1959/5 v Šali pre účely hudobnej skúšobne o výmere 36,06 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) na I. poschodí objektu na ulici Dolnej 1959/5 v Šali a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 176

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov o výmere 36,06 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) na I. poschodí objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 600,00 Eur/rok/celá výmera, pre Norberta Branda, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa.
6. Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali, v Dome kultúry v Šali za účelom zriadenia kancelárie   a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 177

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov o výmere 35,75 m2 (spolu s podielom na ostatných spoločných priestoroch) na I. nadzemnom podlaží vchodu B v Dome kultúry na ulici SNP orientačné č. 16 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa, ako  časť  budovy  súpisné č. 955, na parcele č. 2752/2 , pre Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a režijné náklady spojené s užívaním  paušálne vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera.

 


7. Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286, za účelom užívania pozemku vo vlastníctve mesta – záhradky (príloha č. 1 – žiadosť) a žiadosť Kataríny Nagyovej o zmenu nájomcu Nájomnej zmluvy na pozemok číslo 537/2014 zo dňa 19.11.2014. Katarína Nagyová užívala predmetný pozemok, parcelu č. 789/76 záhrada o výmere 253 m2 a časť parcely číslo 789/72 ostatné plochy o výmere 39 m2 ako časť chodníka  v zmysle uvedenej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 178

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod č. 279/02, dňa 22.08.2002, ako parcela č. 789/76, záhrada o výmere 253 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 41,75 Eur/rok a časť parcely č. 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 45,61 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Štefana Szabadosa, 925 03  Horné Saliby č. 286.

 

8. Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa, ide o prenájom pozemku, podielom 1/5 z parcely číslo 3080/249 o celkovej výmere pozemku 129 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie k svojej garáži  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 179
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/249, zastavané plochy a nádvoria, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku svojejgaráži,vcene0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa.

 

9. Úprava nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parc. č. 3080/249 pozemok, na ktorom je dvor. Nájomné zmluvy na pozemok, parc. č. 3080/249, evidovaného na liste vlastníctva č. 1, pre všetkých nájomcov boli uzatvorené na základe zamerania častí prístupových komunikácií k jednotlivým garážam a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 180

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, bytom Hollého č. 1844/14, 927 05 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.

 

 

10. Úprava nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr. Kráľa
č. 1866/1, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr.Kráľa č. 1866/1, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parc. č. 3080/249 pozemok, na ktorom je dvor. Nájomné zmluvy na pozemok, parc. č. 3080/249, evidovaného na liste vlastníctva č. 1, pre všetkých nájomcov boli uzatvorené na základe zamerania častí prístupovej komunikácie k jednotlivým garážam  a schválila nasledovné uznesenie:


Uznesenie č. 181

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, bytom Fraňa Kráľa č. 1866/1, 927 05  Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú
 


11. Úprava nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a  Ildikó Jarošovou,  Nitrianska č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a  Ildikó Jarošovou,  Nitrianska č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa   parc. č. 3080/249 pozemok, na ktorom je dvor. Nájomné zmluvy na pozemok, parc. č. 3080/249, evidovaného na liste vlastníctva č. 1, pre všetkých nájomcov boli uzatvorené na základe zamerania častí prístupových komunikácií k jednotlivým garážam a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 182

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a Ildikó Jarošovou, bytom Nitrianska č. 1934/14, 927 05  Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249,pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.  

12. Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  parc. č. 3080/249 pozemok, na ktorom je dvor. Nájomné zmluvy na pozemok, parc. č. 3080/249, evidovaného na liste vlastníctva č. 1, pre všetkých nájomcov boli uzatvorené na základe zamerania častí prístupových komunikácií k jednotlivým garážam a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 183

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, bytom Hollého č. 772/6, 927 05 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctvač.1,v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, pozemok, na ktorom je dvor a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú.

 


13. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok, geometrickým plánom bola od parc. č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie odčlenená novovytvorená parc. č. 928/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, ktorá je  predmetom zámeru a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 184

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Budovateľskej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 928/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od parcely č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 50/2016 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice s.r.o., v cene 43,15 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 071,20 Eur pre Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31  Močenok, v celosti. 

 

14. Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta
– usporiadanie právnych vzťahov pozemkov


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala usporiadanie právnych vzťahov pozemkov - Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta, parcela číslo 2663/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2 a parcela číslo 2663/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 . Uvedené nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva číslo 2779, sú vlastníctvom vyzývateľa a sú využívané verejnosťou ako spevnené plochy za účelom parkovania osobných automobilov na Nešporovej ulici v Šali v blízkosti dopravného ihriska
a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 185

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, evidovaných na liste vlastníctva č. 2779 v CKN, parcely č. 2663/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2 a parcely č. 2663/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2,spoluovýmere458m2, za ponúknutú cenu 2,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 916,00 Eur/rok pre Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa, IČO: 00 306 185, na dobu neurčitú.

 

 

15. Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738 – prevod pozemku na Hlavnej ul.  v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Hlavnej ul.  v Šali  pre Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738, časť pozemku, parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 2303/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, ktorý sa nachádza na  Hlavnej ul. v Šali Uvedený pozemok o výmere 11 m2 majú žiadatelia v nájme na základe Nájomnej zmluvy č. 248/2015 zo dňa 27.05.2015a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 186

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 32/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 27. 05. 2016 pod číslom 240/2016, ako novovytvorená parcela č. 2303/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,98 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 912,82 Eur pre Ladislava Smatanu, trvale bytom Cabaj 191 a Helenu Smatanovú, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738, v režime BSM.
16. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 187

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS  uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
 Miroslav Gera, poslanec
 Mgr. Jozef Varsányi, poslanec
 Ing. Vladimír Vicena, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
 Ing. Peter Andráši, člen komisie ekonomickej
 Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na decembrovom zasadnutí MsZ v r. 2016


17. DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie - DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa, parcela katastra nehnuteľností registra C č. 5019/5 zastavaná plocha a nádvoria o výmere  2 678 m2a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 188

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť
1. kúpu pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, v katastrálnom území Šaľa, parcelu katastra nehnuteľností registra C č. 5019/5, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2 678 m2, vedenú Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5106, vo vlastníctve spoločnosti DTN s.r.o., IČO: 36 544 329, so sídlom P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01  Šaľa, za cenu 1 Eur,
2. kúpu skolaudovaných stavebných objektov nachádzajúcich sa na pozemkoch katastra nehnuteľností registra C č. 5019/3, 5019/5, 5019/18, 5019/19 a registra E č. 1764/4
 SO 201 Miestne komunikácie
 SO 202  Rozšírenie účelovej cesty
 SO 401/2  Verejné osvetlenie,
od stavebníka DTN s.r.o., IČO: 36 544 329, so sídlom P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01 Šaľa, každý stavebný objekt jednotlivo za cenu 1 Eur (na zameranie komunikácií bol vypracovaný geometrický plán č. 21/2016, vyhotovený spoločnosťou GEOS- geodetické služby s.r.o., overený  Okresným úradom Šaľa,  katastrálnym odborom, dňa 24. augusta 2016 pod č. 391/2016)
s podmienkou, že spoločnosť DTN s.r.o., zabezpečí počas celej  doby výstavby rodinných domov (RD) v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER odstraňovanie vzniknutých porúch na miestnych komunikáciách voči projektovej dokumentácii. Nesplnenie tejto povinnosti bude dôvodom na uplatnenie si zmluvnej pokuty zapracovanej v kúpnej zmluve, pričom zmluvná pokuta musí byť adekvátna odhadovaným nákladom  na odstránenie vzniknutých škôd na miestnych komunikáciách.

 

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová