Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 25.09.2015 - 12:28  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:16  //  zobrazené: 1209

06/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 17/09/2015

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 17.09.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 17. septembra 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho:
- hlasovať spoločne o materiáloch D3 až D5,
- hlasovať spoločne o materiáloch D6, D7,
- hlasovať spoločne o materiáloch D8 až  D11,
- hlasovať spoločne o materiáloch D12 až D16,
- hlasovať spoločne o materiáloch D17, D18,
- hlasovať spoločne o materiáloch D19 až D22

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová

 

 


Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová


Hlasovanie č. 4
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová


Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof

 


Materiál číslo A 1/6/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania rozpočtového procesu a zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2014,
2. správu z následnej finančnej kontroly tvorby a použitia finančných prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v roku 2014,
B. berie na vedomie
1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania rozpočtového procesu a zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2014,
2. správu z následnej finančnej kontroly tvorby a použitia finančných prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v roku 2014.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/6/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 6/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/6/2015 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2015

Uznesenie č. 6/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2015.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/6/2015 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 12 a Dodatku č. 13

Uznesenie č. 6/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 12 a Dodatku č. 13,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 12 a Dodatku č. 13.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/6/2015 - Informácia o garantovanej energetickej službe ako prostriedku na realizáciu opatrení na zníženie spotreby energií

Uznesenie č. 6/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o garantovanej energetickej službe ako prostriedku na realizáciu opatrení
na zníženie spotreby energií na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie bez potreby použitia pohotových finančných prostriedkov mesta Šaľa a splácaných z poskytovateľom garantovaných energetických úspor,
B. odporúča
primátorovi zmluvne zabezpečiť garantovanú energetickú službu a realizovať opatrenia súvisiace s využitím garantovanej energetickej služby.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 6/6/2015 - Informácia o dotáciách schválených primátorom mesta – poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry

Uznesenie č. 6/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o dotáciách schválených primátorom mesta – poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry,
B. berie na vedomie
informáciu o dotáciách schválených primátorom mesta – poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry žiadateľovi:
- OZ Večania, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti, vo výške 200,- Eur,
- OZ Večania, IČO 42202205, na Piknik párty, vo výške 200,- Eur,
- OZ Večania, IČO 42202205, na Vianočné trhy, vo výške 200,- Eur.       

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/6/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 6/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014

Uznesenie č. 6/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 7/2013 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena.
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/6/2015 - Návrh interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Poslanecký návrh Ing. Júliusa Morávka – doplniť interný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ o prílohu č. 1 – záväzný rozpočtový harmonogram pre rok 2016 a roky nasledujúce, zodpovedný prednosta mestského úradu.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo:  17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

Poslanecký návrh Ing. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
interný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.
C. žiada
doplniť interný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ o prílohu č. 1 – záväzný rozpočtový harmonogram pre rok 2016 a roky nasledujúce.
Z: prednosta mestského úradu

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/6/2015 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2015 

Uznesenie č. 6/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2015,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2015.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/6/2015 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2015

Uznesenie č. 6/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2015,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2015. 

 

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/6/2015 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 

Uznesenie č. 6/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B.  odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2016 vychádzajúci z predložených východísk.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/6/2015 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry

Uznesenie č. 6/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry,


B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre TK Jumping Šaľa, IČO 36107921, vo výške 500,- Eur, na Majstrovstvá sveta street dance show a Svetový pohár disco dance 2015 v Ostrave – ČR.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 5/6/2015 - Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Domov dôchodcov Šaľa“ ku dňu 20. 09. 2015 

Uznesenie č. 6/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie – Domov dôchodcov Šaľa, so sídlom – ul. Nešporova č. 1010/19, 927 01  Šaľa, ako samostatného právneho subjektu ku dňu
20. 09. 2015,
B. zriaďuje
rozpočtovú organizáciu – Domov dôchodcov Šaľa, so sídlom – ul. Nešporova č. 1010/19, 927 01  Šaľa, ako samostatný právny subjekt ku dňu 20. 09. 2015,
C. schvaľuje
1. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa s tým, že vecné
a finančné vymedzenie majetku bude uvedené v prílohe č. 1 k Zriaďovacej listine,
2. návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa, Ing. Jany Nitrayovej, na dobu určitú – do doby schválenia nového riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa na základe výberového konania, uskutočneného v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
D. poveruje
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa, Ing. Janu Nitrayovú, na dobu určitú – do doby schválenia nového riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa na základe výberového konania, uskutočneného v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

E. berie na vedomie
podmienky výberového konania štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/6/2015 - Tibor Papp, Narcisová 1948/19, 927 05  Šaľa – žiadosť o zníženie úrokovej sadzby úrokov z omeškania  

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – pripraviť návrh na zmenu „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“, na najbližšie zasadnutie MsZ, zodpovedný prednosta mestského úradu

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie úrokovej sadzby úrokov z omeškania,


B. schvaľuje
zníženie úrokov z omeškania o 50 %, t. j. odpustenie úrokov z omeškania vo výške
2 121,38 EUR pre Tibora Pappa, Narcisová 1948/19, 927 05  Šaľa,
C. ukladá
pripraviť návrh na zmenu „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“.
T: 7. MsZ v roku 2015             Z: prednosta mestského úradu

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/6/2015 - Juraj Meliš, Bartoňova 8,  811 03 Bratislava; Ján Meliš, Saratovská 1, 841 02  Bratislava – ponuka na odkúpenie pozemku na Dlhoveskej ul. v Šali, mestská časť Veča

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odkúpenie pozemku na Dlhoveskej ul. v Šali, mestská časť Veča,
B. schvaľuje
odkúpenie pozemku do majetku mesta Šaľa, parc. registra E katastra nehnuteľností
číslo 639/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, vedený na liste vlastníctva
č. 7693, vo vlastníctve Juraja Meliša, bytom Bartoňova 8, 811 03  Bratislava, v podiele ½ a Jána Meliša, trvale bytom Saratovská 1, 841 02  Bratislava, v podiele ½, v cene
15,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 570,00 Eur.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 3/6/2015 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 3-izbového bytu číslo 50, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súpisné číslo 1925, vchod č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/29-32 v k. ú. Šaľa“ 

Uznesenie č. 6/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu 3-izbového bytu číslo 50, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súpisné číslo 1925, vchod
č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/29-32 v k.ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3933, a to:
a) byt č. 50 (3-izbový) na 1. NP (prízemie), v bytovom dome na ulici Hollého,
súp. č. 1925, vchod č. 7, podlahová plocha bytu 66,47 m2, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
súp. č. 1925, vo veľkosti 146/10000-in,
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 3080/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 186 m2, parc. č. 3080/30, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 184 m2, parc. č. 3080/31, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 183 m2, parc. č. 3080/32, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185 m2, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 146/10000-in,
do výlučného vlastníctva spoločnosti KAPITAL Group, s.r.o., so sídlom Pribinova 462/84, 920 01  Hlohovec, IČO 36276880, zastúpenej konateľom Milanom Roncom,
za cenu 34 000 Eur.


Materiál číslo D 4/6/2015 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ 

Uznesenie č. 6/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu 2-izbového bytu číslo 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v registri C katastra nehnuteľností na LV č. 7212, a to:
a) byt č. 17 (2-izbový) na 1. NP (prízemie), v bytovom dome na Narcisovej ulici,
súp. č. 1948, vchod č. 17, podlahová plocha bytu 41,89 m2, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
súp. č. 1948, vo veľkosti 100/10000-in,
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 100/10000-in,
do výlučného vlastníctva Ing. Rolanda Grédiho, trvale bytom Novomeského 769/16,
927 01  Šaľa, za cenu 17 505 Eur.


Materiál číslo D 5/6/2015 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 62, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici P. J. Šafárika, súpisné číslo 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 524/7 v k. ú. Šaľa“ 

Uznesenie č. 6/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu 1-izbového bytu číslo 62, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici  P. J. Šafárika, súpisné číslo 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 524/7 v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v registri C katastra nehnuteľností na LV č. 4041, a to:
a) byt č. 62 (1-izbový) na 6. NP (5. poschodie), v bytovom dome na ulici P. J. Šafárika, súp. č. 377, vchod č. 11, podlahová plocha bytu 35,45 m2, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
súp. č. 377, vo veľkosti  90/10000-in,
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 524/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 636 m2, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 90/10000-in,
do výlučného vlastníctva Ing. Mareka Lenčéša, trvale bytom Kráľovská 2, 927 01  Šaľa,
za cenu 27 502 Eur.

 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 3/6/2015, D 4/6/2015, D 5/6/2015
v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/6/2015 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 6/2015 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení kanalizačného potrubia BT DN 1100/1650 na  pozemku v katastrálnom území Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 667/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 462 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1, v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO 36 550 949, bezodplatne.


Materiál číslo D 7/6/2015 - MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa 

Uznesenie č. 6/2015 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu geotermálnej vody na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2508/1, zastavaná plocha a nádvorie a číslo 2424/11, orná pôda, vedené na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu geometrického plánu č. 14/2015, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 212/2015 dňa 12. júna 2015, v prospech oprávneného MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa, bezodplatne.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, , Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 6/6/2015, D 7/6/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/6/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Krátkej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Garcsára, č. d. 836, Tešedíkovo 

Procedurálny návrh Ing. Michaela Angelova – hlasovať o materiáloch D 8 a D 9 spolu a o materiáloch D 10 a D 11 samostatne. 

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, Marek Molnár, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, , Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Procedurálny návrh Ing. Michaela Angelova bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Krátkej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Krátkej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1091/7, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu
č. 11/2015 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o. ide o parcelu číslo 1091/7 o výmere 8 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pod terasou, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
88,00 Eur pre Ing. Petra Garcsára, 925 82  Tešedíkovo 836, v celosti.


Materiál číslo D 9/6/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku, parcela číslo 5028, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom 

Uznesenie č. 6/2015 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku, parcela číslo 5028, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 034 m2, v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení rekonštrukcie komunikácie k IBV Šaľa – Dostihová dráha, v cene
7 160,13 Eur, pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom, v celosti, s vecným bremenom spočívajúcim v práve prechodu a prejazdu pre peších a motorové vozidlá cez jestvujúcu komunikáciu na pozemku, parc. č. 5028, zastavaná plocha a nádvorie.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 8/6/2015, D 9/6/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/6/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri
C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 237 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v efektívnom využívaní pozemku a v znížení kúpnej ceny, v cene
11,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 2 607,00 Eur, pre Jovicu Pejčića, trvale bytom
Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 9
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 11/6/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa – Veča 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 630 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením a pod rodinným domom žiadateľa a v znížení kúpnej ceny, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 6 930,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa - Veča.

 

 

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 12/6/2015 - Jozef Kučera, Šarfická 103/24, Blatné a Mgr. Silvia Kučerová, Smetanova 1187/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
2. septembra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. SNP v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela číslo 1680/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, odčlenená od parcely číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012 vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 48/2013, dňa 19. februára 2013, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Jozefa Kučeru, Šarfická 103/24, Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, Smetanova 1187/2, Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 


Materiál číslo D 13/6/2015 - Ladislav Melicher a Edita Melicherová, Smetanova 1187/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
2. septembra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. SNP v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela číslo 1680/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, odčlenená od parcely číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012 vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 48/2013, dňa 19. februára 2013, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 704,00 Eur, pre Ladislava Melichera a Editu Melicherovú, obaja trvale bytom Smetanova 1187/2, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Materiál číslo D 14/6/2015 - Marta Pargáčová, Horná 2069/15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hornej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do vlastného objektu, v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
2. septembra 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hornej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2752/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, odčlenená od parcely číslo 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie a od parcely číslo 2752/9, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 7/2015 vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL s.r.o, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 299/2015,
zo dňa 24. 08. 2015, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 968,00 Eur, pre Martu Pargáčovú, trvale bytom Horná 2069/15, Šaľa, v celosti. 


Materiál číslo D 15/6/2015 - JUDr. Boris Štanglovič, trvale bytom Jaseňová 4, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo využívaní priľahlého pozemku žiadateľom – majiteľom susediaceho pozemku, za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 614/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely
č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere 86 m2, v zmysle geometrického plánu č. 4/2015 vyhotoveného Ing. Petrom Petrom ide o novovytvorené parcely v katastrálnom území Šaľa, a to parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 614/536, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2 a parcelu registra C katastra nehnuteľností
č. 614/535, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45 m2, t. j. spolu o výmere 86 m2, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 946,00 Eur, pre JUDr. Borisa Štangloviča, trvale bytom Jaseňová 4, 927 01  Šaľa.


Materiál číslo D 16/6/2015 - JUDr. Ľudovít Štanglovič a Nadežda Štanglovičová, obaja trvale bytom Javorová 2A,  927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 6/2015 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo využívaní priľahlého pozemku žiadateľmi – majiteľmi susediaceho pozemku, za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 614/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely
č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere 129 m2, v zmysle geometrického plánu č. 4/2015 vyhotoveného Ing. Petrom Petrom ide o novovytvorenú parcelu a to parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 614/537, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 129 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 1 419,00 Eur, pre JUDr. Ľudovíta Štangloviča a Nadeždu Štanglovičovú, obaja trvale bytom Javorová 2A, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 12/6/2015, D 13/6/2015, D 14/6/2015,
D 15/6/2015, D 16/6/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 17/6/2015 - Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01  Trnava – žiadosť
o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 6/2015 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe nájomných bytových domov na prenajímaných pozemkoch a v investičnom zámere mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;  zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Šaľa, pozemky v registri C  katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2091/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2; časť parcely č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2; časť parcely č. 1611/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2, zapísané na LV č. 1
a pozemky v registri E katastra nehnuteľností, časť parcely č. 1321/11, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 1 434 m2; časť parcely č. 1319, ostatné plochy, o výmere 550 m2; parcela č. 1324/2, ostatné plochy, o výmere 314 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 7266, pre spoločnosť Innovia, s.r.o, Na Hlinách 12, 917 01  Trnava, IČO: 36744450, na dobu určitú – 5 rokov, za odplatu vo výške 0,10 Eur/m2/rok.

 

 

 

Materiál číslo D 18/6/2015 - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení rozšírenia verejného parkoviska, zásobovacej komunikácie a dotvorenia celého areálu zeleňou; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2 292 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 1 519,59 Eur/rok, pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa, IČO 45 892 965, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 17/6/2015, D 18/6/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 19/6/2015 - Roman Bohunický a Tatiana Bohunická, P. Pázmaňa 62/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Romana Bohunického a Tatianu Bohunickú, Pázmaňa 62/8, Šaľa.


Materiál číslo D 20/6/2015 - Andrea Dúcová, Budovateľská 543/12, Šaľa a Miroslava Szarková, L. Novomeského 769/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Andreu Dúcovú, Budovateľská 543/12, Šaľa a Miroslavu Szarkovú, Novomeského 769/20, Šaľa.


Materiál číslo D 21/6/2015 - Zsolt Flaska a Eva Flasková, Kráľová nad Váhom č. 711 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky,  v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Zsolta Flasku a Evu Flaskovú, Kráľová nad Váhom č. 711.


Materiál číslo D 22/6/2015 - Bc. Darina Bendová, Pod Lysinami 482/20, 147 00 Praha – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. septembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 450 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 74,25 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Bc. Darinu Bendovú, Pod Lysinami 482/20, 147 00  Praha.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 19/6/2015, D 20/6/2015, D 21/6/2015,
D 22/6/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 23/6/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2015 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemkov a znížení kúpnej ceny, pre jednotlivých nájomcov záhradiek v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/6//2015 - Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, voľba členov komisie a predsedu komisie

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – hlasovať o materiáli E 1 verejne.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 


Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o materiáli E 1 en bloc.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, voľbu členov komisie      a predsedu komisie,
B. zriaďuje
Komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa,
C. volí
(1) členov Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (v súlade s ust. § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa):
poslanci: Mgr. Jozef Varsányi
    Ing. Tibor Baran
    Ing. Peter Jaroš
zástupcovia verejnosti: Mgr. František Adam
                          PhDr. Veronika Nováková PhD.
                          Ing. Slavomíra Tóthová
                          MVDr. Ernest Hlavatý
(2) predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Mgr. Jozef Varsányi

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 2/6/2015 - Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady MŠ P. J. Šafárika, do Rady školy ZŠ J. Hollého a mestskej školskej rady

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o materiáli E 2 verejne a en bloc.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri MŠ P. J. Šafárika, do Rady školy pri ZŠ J. Hollého a mestskej školskej rady,
B. schvaľuje
návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri MŠ P. J. Šafárika, do Rady školy pri ZŠ J. Hollého a mestskej školskej rady.
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 3/6/2015 - Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o materiáli E 3 verejne.
 
Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 6/2015 – XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
B. volí
p. Róberta Tölgyesiho za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo F 1/6/2015 - Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní – SPORTER s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1595/16, 924 01  Galanta 

Uznesenie č. 6/2015 – XXXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní – SPORTER s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1595/16, 924 01  Galanta,
B. berie na vedomie
návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SPORTER s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1595/16, 924 01  Galanta.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.