Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.11.2015 - 08:23  //  aktualizácia: 18.11.2015 - 08:24  //  zobrazené: 618

06/2015 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 19.10.2015

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konaného dňa 19. 10. 2015

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  • Úvod
  • Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa – prizvaný Okresný riaditeľ Policajného zboru - Mgr. Roman Révay
  • Informácia o kontrole stave evidencie držiteľov psov
  • Informácia o koncepcii prevencie v meste
  • Rôzne
  • Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa

Informáciu o stave bezpečnosti v meste predniesol Okresný riaditeľ Policajného zboru Mgr.Roman Révay.  Oboznámil všetkých prítomných o počte trestných činov. Ku dňu 30.09.2015 bolo zaevidovaných 227 trestných spisov. Okres Šaľa v rámci kraja dosiahol  2. miesto v objasnenosti prípadov (67 % ), priemer v objasnenosti je 56,44 %. Informácie boli pre členov komisie  zaujímavé a na okresného riaditeľa PZ bolo adresovaných množstvo otázok, na ktoré pán riaditeľ odpovedal. Otázky sa týkali krádeží v našom meste, o prebiehajúcich kontrolách na dodržiavanie zákonov v cestnej premávke, na nové klientské centrum v budove Okresného úradu. Účasť okresného policajného riaditeľa na komisii bola pre členov komisie veľmi poučná a členovia komisie získali množstvo nových vedomostí v uvedenej problematike ( napr. Ramersystem v policajných vozidlách, analýza DNA pri identifikácii páchateľov)

UZNESENIE č.VIII/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa.

 

Informácia o kontrole stavu evidencie držiteľov psov 

PhDr. Šperka odovzdal slovo p. Komjátymu, ktorý za MsP informoval o doterajšom počte odchytených psov – 74 ks (z toho 49 ks bolo umiestnených do priestorov OZ Zatúlané psíky a 25 ks bolo vrátených majiteľom. Ďalej informoval o plánovanej kontrole evidencie psov v teréne vo Veči, v čase od 8,00 hod do 10,00 hod v spolupráci s MsP.

UZNESENIE č. VIII/2 :

Komisia berie na vedomie informáciu o odchytených psov a o plánovanej kontrole stavu evidencie držiteľov psov.

 

 

Informácia o koncepcii prevencie v meste

Informáciu predložil PhDr. Šperka. Informoval prítomných o prioritách z krátkeho časového horizontu akými sú preventívne zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, ďalej o aktivitách v rámci koncepcie „Zaplávajme spolu čo najďalej“, „Školy bez drogy“. Ďalej informoval, že sa uskutoční dňa 19.11.2015 koordinačné stretnutie v Šali – násilie páchané na deťoch, medzi ďalšie aktivity patria stretnutia s občanmi, behy – nočný beh Šaľou.

UZNESENIE č. VIII/3 :

Komisia berie na vedomie informáciu koncepcii prevencie v meste.

 

 

Rôzne

RSDr. Gomboš, predseda komisie odovzdal slovo predsedom SVB na ul. Bottova a Nešporova p. Tiborovi Kunovi a p. Miroslavovi Samuelovi, ktorí prejavili   nespokojnosť ohľadom neporiadku na stanovištiach kontajnerov a neuspokojivého zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu na sídliskách, kde bývajú. Ďalej sa predsedovia SVB zaujímali o dianie a existenciu dopravného ihriska na ul. Nešporova. Predseda komisie RSDr. Gomboš ozrejmil situáciu a vysvetlil prítomným, že uvedený pozemok je v súkromnom vlastníctve a že majiteľ pozemku uvažuje s jeho odpredajom.  Ale na druhej strane uviedol, že mesto by malo zabezpečiť dopravnú výchovu v oblasti cestnej premávky.

UZNESENIE č.VIII/4

Komisia odporúča zabezpečiť zamykanie brány vybudovanej na stanovišti kontajnerov a odporúča zriaďovateľovi – Mestu Šaľa vyčleniť finančné prostriedky pre Spoločný školský úrad ako príspevok na účasť detí na dopravnej výchove v oblasti cestnej premávky.