Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.11.2015 - 11:30  //  aktualizácia: 23.11.2015 - 11:31  //  zobrazené: 631

06/2015 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 18.11.2015

Prítomní: MUDr. Jozef Grell,  Ing. Róbert Andráši, RSDr. Ľubor Gáll,  Mgr. Ildikó Jarošová,                          Mgr. Irina Kostová, , Mgr. Renáta Zelezníková, Aneta Szilágyiová

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený)

Prizvaná: za Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky: Silvia Braunová

Za verejnosť: Mgr. Veronika Borosová, Lucia Čurková, Rastislav Kulík, Mgr. Martin Babinec

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2020
6. Rôzne
7. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 28/2015: Žiadosť o podnájom. Plnenie: Primátor mesta schválil žiadosť nájomníčky Zuzany Félixovej, bytom Šaľa, Rímska 2138/3 o podnájom s Luciou Vadkertiovou na základe doporučenia komisie.
Uznesenie č. 29/2015: Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 17 na ul. Rímskej 2137/1 v Šali. Plnenie: Primátor mesta pridelil predmetný byt na základe doporučenia komisie predmetnému uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Radovanovi Draškovičovi, trvale bytom Šaľa, Kukučínova 3.
Uznesenie č. 30/2015: Žiadosť o podnájom. Plnenie: Primátor mesta schválil žiadosť nájomníkovi Mgr. Jánovi Klusovi, bytom Šaľa, Fraňa Kráľa 1866/1 o podnájom s Mgr. Samuelom Mrázom na základe doporučenia komisie.
Uznesenie č. 31/2015: Žiadosť Tibora Pappa, nájomníka mestského nájomného bytu na ul. Narcisovej 1948/19, Šaľa 5 o zníženie úrokovej sadzby úrokov z omeškania o 50%, t.j. odpustenie úrokov z omeškania vo výške 2 121,38 Eur. Komisia odporučila MsZ neschválenie tejto žiadosti. Plnenie: MsZ na svojom 6. zasadnutí dňa 17. 09. 2015 schválilo zníženie úrokov z omeškania o 50% , t. j. odpustenie úrokov z omeškania vo výške 2 121,38 Eur pre Tibora Pappa, Narcisová 1948/15, 927 05 Šaľa.
Uznesenie č. 32/2015: Žiadosť Tomáša Moroviča o prednostné pridelenie mestského nájomného bytu. Komisia odporučila žiadateľovi písomne sa obrátiť na spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, kde uvedie nové skutočnosti týkajúce sa jeho žiadosti. Plnenie: Žiadateľ aktualizoval svoje údaje.
Uznesenie č. 33/2015: „Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa“ zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernice MV a RR č. 2/2003 a VZN č. 19/2011.  Komisia doporučila primátorovi mesta schváliť uvedený zoznam s pripomienkami. Plnenie: Primátor mesta schválil „Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa“ a akceptoval aj pripomienky komisie. 
 
3.  Bytové otázky

Komisia prerokovala bytové otázky: 
1.) Žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Borosovej, bytom Šaľa, Rímska 2138/3, byt č. 4 o podnájom pre Luciu Čurkovú, trvale bytom Ľ. Svobodu 15, Šaľa. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavila nájomníčka Mgr. Veronika Borosová s Luciou Čurkovou a členom komisie vysvetlili dôvody svojej žiadosti. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7 
Uznesenie č. 34/2015:
a) komisia prerokovala žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Borosovej, bytom Šaľa, Rímska 2138/3, byt č. 4 o podnájom pre Luciu Čurkovú, trvale bytom Ľ. Svobodu 15, Šaľa,
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Borosovej bytom Šaľa, Rímska 2138/3, byt č. 4 o podnájom pre Luciu Čurkovú, trvale bytom Ľ. Svobodu 15, Šaľa.
2.) Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníkov bytu č. 1              na prízemí na ul. Rímskej 2137/1, Šaľa (dvojizbový byt) Rastislava Kulíka a Juliany Kulíkovej  s nájomníkom bytu č. 15 na 1. poschodí na ul. Rímskej 2139/5, Šaľa (trojizbový) Mgr. Martinom Babincom. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavili Rastislav Kulík a Mgr. Martin Babinec a členom komisie vysvetlili dôvody svojej žiadosti. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 35/2015
a) komisia prerokovala žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníkov bytu č. 1 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1, Šaľa Rastislava Kulíka a Juliany Kulíkovej  a nájomníka bytu č. 15 na 1. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 Mgr. Martina Babinca,
b)  komisia odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o vzájomnej výmene bytov nájomníkom bytu  č. 1 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1, Šaľa Rastislavovi Kulíkovi a Juliane Kulíkovej  a nájomníkovi bytu č. 15 na 1. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 Mgr. Martinovi Babincovi.
4. Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016

Materiál predložil riaditeľ OSS Šaľa RSDr. Ľubor Gáll. Členovia komisie po diskusii prijali nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 36/2015
a) komisia prerokovala materiál „Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou do 01. 01. 2016,
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť cenník za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016. 

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

Materiál bol spracovaný realizačným tímom. Členovia komisie po rozsiahlej diskusii prijali nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 37/2015
a) komisia prerokovala materiál „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja          na roky  2015 – 2020“, jeho analytickú, strategickú, programovú a realizačnú časť,
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky  2015 – 2020“ v navrhovanom znení.

6. Rôzne

P. Ing. Andráši informoval prítomných o realizácii akcie „Šaliansky anjelik“, ktorú organizuje
občianske združenie Šaľa – Tvoje mesto.

7. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.