Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.11.2015 - 07:41  //  aktualizácia: 26.11.2015 - 07:43  //  zobrazené: 682

06/2015 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 23.11.2015

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Radovan Braník,  Ing. Ondrej Moťovský, Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,
Neprítomní: Dominika Grédiová,  Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera
Ďalej boli prítomné:  Ing. Alena Kiácová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Alžbeta Sedliačiková
 


1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 69
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa s tým, že bude úplne vypustený § 13 Oslobodenie od dane z ubytovania a zníženie dane z ubytovania
• ekonomická komisia odporúča pripraviť na MsZ návrh na opätovné zavedenie dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje


2. Vývoj hospodárenia mesta k 31.10.2015
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31.10.2015 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 70
• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.10.2015


3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 71

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015

 

4. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prijatie preklenovacieho úveru v max. výške 400 000 Eur rozpočte mesta na rok 2015 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie Domov dôchodcov Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 72

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na prijatie preklenovacieho úveru


5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018;
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 73
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

 


6. Návrh cenníka za služby detských jasieľ

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01.01.2016 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 74
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh cenníka za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01.01.2016


7. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2014

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2014 vo výške 1.902,15 Eur a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 75
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2014


8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa – opätovná žiadosť

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala opätovnú žiadosť – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa, parc.č. 1418/102,103,104,105,106,107 o celkovej výmere  216 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 76
• ekonomická komisia neodporúča MsZ  schváliť Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa – opätovná žiadosť

9. Jozef Popelka , Hollého 1842/4, Šaľa – prevod  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa – Veča, parcely č.  3733/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2, č. 3749/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, č. 3749/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, č. 3750/3, záhrada o výmere 69 m2, spolu o výmere 628 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 77
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 628 m2,  v zmysle geometrického plánu č. 18/2015, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Marekom Mészárosom - MGeo, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 353/2015, dňa 9. októbra 2015, ide o novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3733/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2, č. 3749/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, č. 3749/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, č. 3750/3, záhrada o výmere 69 m2, spolu o výmere 628 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 6 908,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05 Šaľa – Veča.

 

10. Jovica Pejčić, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jovica Pejčić, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa, parcely č.  663/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 78
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2, v zmysle geometrického plánu č. 36/2015, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o. ide  o odčlenenú novovytvorenú parcelu č. 663/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2, v cene 20,00 Eur/m2, v celkovej cene 4 100,00 Eur, pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa.

11. SALIJI s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SALIJI s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa, parcela č.  928/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 a parcela č. 928/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 , spolu o výmere 146 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 79
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v zmysle geometrického plánu č. 29/2015 vyhotoveného Ing. Petrom Petrom ide o novovytvorené parcely v katastrálnom území Šaľa, a to parcela č. 928/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 a parcela č. 928/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, t.j. spolu o výmere 146 m2, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 6 300,19 Eur, pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa.

 


12. BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Šaľa pre BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemky, časť parcely č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 1-10/2015, vyhotoveného  spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 415/2015, dňa 9.11.2015 ide o novovytvorené pozemky, parcela č. 3080/323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, č. 3080/322, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2, č. 3080/324 zastavaná plocha nádvorie o výmere 188 m2, č. 3080/325, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, č. 3080/326, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  760 m2, č. 3080/327, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2   a  schválila nasledovné uznesenie:
• ekonomická komisia neprijala uznesenie


13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa pre Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra spočívajúceho v prevádzkovaní vodovodného potrubia PVC DN 150 v pásme ochrany potrubia na pozemku v katastrálnom území Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste vlastníctva č. 1 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 80
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov zriadenie vecného bremena spočívajúceho v prevádzkovaní vodovodného potrubia PVC DN 150 v pásme ochrany potrubia na pozemku v katastrálnom území Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 29/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Petrom, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949, bezodplatne.


14. CIVIS, občianske združenie, Ul. gen. L. Svobodu 1936/15, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre CIVIS, občianske združenie, Ul. gen. L. Svobodu 1936/15, 927 05  Šaľa v objekte na ulici Dolná 1959/5 v Šali, za účelom vytvorenia zberného miesta nepotrebných zariadení od občanov mesta, hlavne elektroniky, nábytku a školských potrieb  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 81
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov o výmere 44,64 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) na prízemí objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na LV č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a nákladov spojených s užívaním priestorov (režijné náklady) paušálne vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, pre občianske združenie CIVIS, Ul. Gen. L. Svobodu 1936/15,  927 05  Šaľa.

15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava, časť parcely č. 2667/1, zastavaná plocha a nádvorie,  o výmere 20 m2  , predmetný pozemok sa nachádza na Hornej ul. v Šali, v areáli Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 82
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2667/1, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 20 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 92,94 Eur/rok, pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35 971 967, na dobu neurčitú.

 


16. Ondrej Kožuch, 925 91  Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o súhlas
s rekonštrukciou sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o súhlas s rekonštrukciou sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali.  Ide o výmenu 4 ks záchodov, 2 ks pisoárov, 2 ks radiátorov, výmenu obkladov a dlažby v sociálnych zariadeniach pre zákazníkov reštaurácie  a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 83
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť rekonštrukciu sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali vo výške 8 940,00 EUR, realizovanú nájomcom a zápočet tohto zhodnotenia majetku mesta na nájomnom za užívanie nebytových priestorov pre Ondreja Kožucha, 925 91  Kráľová nad Váhom 463.

 

 

17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020

Komisia na svojom zasadnutí neprerokovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020, členovia komisie boli vyzvaní, aby si uvedený materiál preštudovali a svoje prípadné pripomienky zaslali na Mestský úrad.

 

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová